Weboldal

A „Babják” Autóház Kft.
teljes adatvédelmi tájékoztatója
A „Babják” Autóház Kft. (székhely: 4600 Kisvárda, Mátyás király u. 117.,
cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15-09-061851, adószám: 11243289-2-15,
telefonszám: 45/450-900, e-mail: vwbabjak@babjakauto.hu, fax: 45/450-901,
web: www.babjakauto.hu
https://www.facebook.com/Babjak-Autohaz-Kisvarda, önállóan képviseli:
Babják Tibor ügyvezető), mint adatkezelő fontosnak tartja ügyfelei és minden
egyéb érintett természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez
kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton
tájékoztatja az érintetteket, hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez
fűződő jogait, és adatkezelése során a magyar hatályos jog anyagi és
eljárásjogi szabályai, a mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági
Szabályzat, valamint egyéb más belső szabályzatok értelmében jár el.
Jelen adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Adatvédelmi és Adatbiztonsági
Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a
céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő
adatvédelemmel kapcsolatos leglényegesebb szabályairól. Jelen Tájékoztató
a Szabályzat mellékletének tekintendő, és a Tájékoztatóban nem tárgyalt
kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó
jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő. A
Tájékoztató és a Szabályzat teljes terjedelmében folyamatosan elérhető az
adatkezelés tényleges helyszínén, a 4600 Kisvárda, Mátyás király u. 117. sz. alatt.
Kik kezelik az adataimat?
Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez
elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.
Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy együttes, közös adatkezelést
végez a Porsche Hungária Kft. (mint gépjármű importőr) és a Volkswagen AG
(mint gépjármű gyártó, e két adatkezelő közös elérhetősége: 1139 Budapest,
Fáy u. 27., adatvedelem@porsche.hu) adatkezelőkkel a következő
adatkezelések kapcsán az alábbi célokból:
 Gépjármű értékesítéssel (szerződéskötéssel) kapcsolatos adatkezelés
során, a közös adatkezelés célja és indoka: érintett megrendelésének
teljesítése, egyeztetés a gépjármű gyártójával, későbbi
igényérvényesítés,
 Szerviz munkafelvétellel és javítási megrendeléssel kapcsolatos
adatkezelés során, a közös adatkezelés célja és indoka: érintett
megrendelésének teljesítése, egyeztetés a gépjármű gyártójával,
későbbi igényérvényesítés,
 Visszahívási akciókkal kapcsolatos adatkezelés során, a közös
adatkezelés célja és indoka: a gépjármű gyártójának jelzése alapján
visszahívásokról az érintettek értesítése, későbbi igényérvényesítés.
A közös adatkezelés során a fent említett adatkezelők munkatársai is kezelik az
adatokat, de kizárólag azokat, amelyek a feladataik végzéséséhez
szükségesek.
Kik az érintettek?
Az érintettek körei: Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat
alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható
természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli. Példálózó
felsorolással érintettek az érdeklődők, a próbaútra jelentkezők, a hírlevélre
feliratkozók, az ügyfelek, a saját Munkatársak, az Adatkezelő természetes
személy Partnerei, nem természetes személy Partnereinek képviselői,
kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói, stb.
Milyen adatkezelési tevékenységeket végez az Adatkezelő és milyen célból,
mennyi ideig kezeli az adataimat?
ÉRTÉKESÍTÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK
Ajánlatkéréssel kapcsolatos adatkezelés
1. Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.
2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott
szolgáltatás és/vagy termék kapcsán ajánlatot kér személyes adatainak
megadása mellett.
3. Kezelt adatok köre és célja abban az esetben, ha az érintett nem a
weboldal kapcsolati menüpontján keresztül kér ajánlatot:
név* azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
email cím kapcsolattartás
ajánlat tárgya ajánlatadáshoz szükséges
4. Kezelt adatok köre és célja abban az esetben, ha az érintett a weboldal
kapcsolati menüpontján keresztül kér ajánlatot:
megszólítás* azonosítás
titulus azonosítás
vezetéknév* azonosítás
keresztnév* azonosítás
utca, házszám kapcsolattartás
irányítószám kapcsolattartás
helység kapcsolattartás
ország kapcsolattartás
telefonszám kapcsolattartás
mettől meddig elérhető (óra, tól-ig) kapcsolattartás
fax szám kapcsolattartás
email cím kapcsolattartás
üzenet szövege* ajánlatadáshoz szükséges
milyen módon történjen a
kapcsolattartás*
kapcsolattartáshoz és
ajánlatadáshoz szükséges
tesztvezetési igény jelzése kapcsolattartáshoz és
ajánlatadáshoz szükséges
gépkocsi vásárlás tervezett
időpontja
ajánlatadáshoz szükséges
5. Kezelt adatok köre és célja abban az esetben, ha az érintett a weboldal
konfigurátor menüpontján keresztül kér ajánlatot, amely esetben közös
adatkezelés történik a Porsche Hungária Kft-vel (az érintett által történő
hozzájárulás elfogadását követően, mert a konfigurátort a nevezett
adatkezelő üzemelteti):
megszólítás* azonosítás
titulus azonosítás
vezetéknév* azonosítás
keresztnév* azonosítás
utca, házszám kapcsolattartás
irányítószám kapcsolattartás
helység kapcsolattartás
ország kapcsolattartás
telefonszám kapcsolattartás
mettől meddig elérhető (óra, tól-ig) kapcsolattartás
fax szám kapcsolattartás
email cím kapcsolattartás
milyen módon történjen a
kapcsolattartás*
kapcsolattartáshoz és
ajánlatadáshoz szükséges
tesztvezetési igény jelzése kapcsolattartáshoz és
ajánlatadáshoz szükséges
gépkocsi vásárlás tervezett
időpontja
ajánlatadáshoz szükséges
6. Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és
kapcsolattartás.
7. Adatkezelés időtartama: ajánlat érvényességi idejének lejártáig, vagy ha
az érintett kifejezetten hozzájárult, a hozzájárulásban meghatározott ideig,
gépjármű kiajánlása céljából.
Próbaútra történő jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés
1. A próbaúttal kapcsolatos felelősségvállaló nyilatkozat adása önkéntes
hozzájáruláson alapul, de a jelentkezés feltétele.
2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki próbaútra kíván
jelentkezni és ezért adatainak megadása mellett felelősségvállaló
nyilatkozatot tesz.
3. Kezelt adatok köre és célja:
név azonosítás és kapcsolattartás
cím azonosítás és kapcsolattartás
jogosítvány száma azonosítás
személyigazolvány száma azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
email cím kapcsolattartás
aláírás azonosítás
jelenleg használt autójának
márkája és típusa
statisztikai célból
jelenleg használt autójának
évjárata
statisztikai célból
érdeklődés körbe tartozó modellek
megjelölése
statisztikai célból
gépkocsi vásárlás tervezett
időpontja
ajánlatadáshoz
4. Az adatkezelés célja az érintettek nyilatkozattétele, azonosítása és szükség
esetén kapcsolatfelvétel és -tartás.
5. Amennyiben érintett a szolgáltatás nyújtását befolyásoló vagy kizáró tény
tár fel az Adatkezelő részére, vagy Adatkezelő ilyen tényt egyértelműen és
bizonyíthatóan talál az érintettel kapcsolatban (pl. alkoholos
befolyásoltság) úgy Adatkezelő az adott, felelősségvállaló nyilatkozat
adásához kötött szolgáltatás(ok) nyújtását megtagadhatja.
6. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek
érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az
Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában,
amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást
támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2)
bekezdése alapján legalább 8 évig.
Gépjármű értékesítéssel (szerződéskötéssel) kapcsolatos adatkezelés
1. A megállapodás megkötése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, a
GDPR alkalmazását követően az adatkezelés jogalapja a szerződéskötés.
2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, valamint szervezet
nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel
– személyes adatainak megadása mellett – megállapodást köt gépjármű
értékesítésével kapcsolatban (akár vevő, akár eladó).
3. Kezelt adatok köre és célja:
vezetéknév* azonosítás
keresztnév* azonosítás
helység* kapcsolattartás
utca, házszám* kapcsolattartás
irányítószám* kapcsolattartás
szül. hely, idő azonosítás
anyja neve* azonosítás
sz.ig.sz* azonosítás
telefonszám* kapcsolattartás
e-mail cím* kapcsolattartás
gépjármű adatai szerződés tartalmi eleme
vételár és fizetési feltételek szerződés tartalmi eleme
jogok és kötelezettségek szerződés tartalmi eleme
4. Az adatkezelés célja a gépjármű értékesítésének lebonyolítása, a
tulajdonjog átruházás lehetővé tétele és bizonyítása, kapcsolattartás.
5. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és
kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony
kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok
vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a
könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi
C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.
Tartozék bérlettel kapcsolatos adatkezelés
1. A tartozékbérlés (szerződés megkötése) önkéntes hozzájáruláson alapul. A
GDPR alkalmazásától kezdődően az adatkezelés jogalapja a
szerződéskötés.
2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől
személyes adatainak önkéntes megadásával tartozék bérleti szolgáltatást
rendel.
3. A kezelt adatok köre:
név* azonosítás és kapcsolattartás
születési hely és idő* azonosítás
lakcím* azonosítás és kapcsolattartás
személyigazolvány száma* azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
tartozék megnevezése, darabszáma szolgáltatás nyújtásához, későbbi
igényérvényesítéshez szükséges
szolgáltatás igénybevételének kezdő
időpontja*
szolgáltatás nyújtásához szükséges
díjazás és fizetési feltételek* szolgáltatás nyújtásához szükséges
aláírás* azonosítás
4. Az adatkezelés célja az autóbérlési szolgáltatást megrendelő érintettek
azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés
egyszerűsítése és biztosítása, valamint a kapcsolattartás.
5. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és
kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony
kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok
vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a
könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi
C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.
Használatba vételi megállapodással kapcsolatos adatkezelés
1. A megállapodás megkötése, és így az abban megadott adatok az
Adatkezelő által történő kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul. A GDPR
(EU 2016/679. sz. rendelete) alkalmazásától kezdődően az adatkezelés
jogalapja a szerződéskötés. Amennyiben a megállapodásban, vagy a
vonatkozó jogszabályokban foglaltakat a használó megszegi, például az
érintett a használatba adott gépjárművel túllépi a megengedett
sebességhatárt, tiltott helyen parkol, azzal kárt okoz, stb., akkor az
Adatkezelő az érintett adatait hatósági és/vagy bírósági eljárásban akkor
is felhasználhatja, kezelheti, szükség esetén továbbíthatja, ha az adatok
kezelésének hozzájárulását az érintett már visszavonta, mert az ilyen
esetekben az Adatkezelő jogos érdeke vagy jogszabályon alapuló
kötelezettség teljesítése lesz az adatkezelés jogalapja.
2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel
használatba vételi megállapodást köt.
3. Kezelt adatok köre és célja
név azonosítás, számlázás, szükség esetén
jogérvényesítés
cím azonosítás, kapcsolattartás,
számlázás, szükség esetén
jogérvényesítés
születési hely, idő azonosítás
vezetői engedély száma és
érvényessége
azonosítás, szükség esetén
jogérvényesítés
személyi igazolvány száma és
érvényessége
azonosítás, szükség esetén
jogérvényesítés
gépjármű típusa azonosítás
rendszám azonosítás
gépjármű színe azonosítás
alvázszám azonosítás
motorszám azonosítás
szín azonosítás
forgalmi engedély száma és
érvényessége
azonosítás
aláírás* azonosítás
4. A megállapodásban megadott adatok kezelésének célja a használó
azonosítása, a szerződéskötés lehetővé tétele, szükség esetén jogok és
kötelezettségek gyakorlása, érvényesítése, valamint kapcsolatfelvétel és -
tartás.
5. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és
kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony
kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok
vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a
könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi
C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.
MARKETINGGEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK
Ügyfélelégedettség mérése
1. Az ügyfélelégedettség mérése önkéntes hozzájáruláson alapul.
2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő
szolgáltatásait igénybe vette és értékeli azokat a minőség javítása és/vagy
visszajelzés céljával.
3. Kezelt adatok köre és célja:
név azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
mennyire volt elégedett a
szolgáltatással, termékkel,
magatartással?
válaszadáshoz és a szolgáltatások,
termékek, Adatkezelő
magatartásának minőségének
javításához szükséges
elégedetlenség oka válaszadáshoz és a szolgáltatások
minőségének javításához szükséges
egyéb közlendő válaszadáshoz és a szolgáltatások
minőségének javításához szükséges
munkaszám azonosítás
szerviztanácsadó, értékesítő, egyéb
munkatárs neve (ha az
értelmezhető)
azonosítás
dátum azonosítás
aláírás (ha az értelmezhető) azonosítás
érintett hangja (ha rögzített
telefonon keresztül történt)
azonosítás
4. Az adatkezelés célja a szolgáltatások, termékek, az Adatkezelő
magatartásának minőségének javítása, esetleges panaszok kivizsgálása és
kapcsolattartás.
5. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy ha az érintett
előzetesen hozzájárult adatainak ügyfélelégedettség mérésre
Adatkezelőtől különböző adatfeldolgozó által történő felhasználására
(példálózó felsorolással élve: Porsche Hungária Kft.), akkor az
ügyfélelégedettséget mérő adatfeldolgozó az Adatkezelőtől különböző, a
hozzájárulásban megnevezett szervezet lesz. Ilyen esetben az
adatfeldolgozó e hozzájárulás alapján keresheti meg az érintettet.
6. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét arra is, hogy amennyiben az
érintett adatait együttesen, közösen kezeli más adatkezelővel, amely
adatkezelőt az érintett számára korábban meghatározott, és az együttes
adatkezelés jogalapja meghatározott, úgy ez az adatkezelő is
megkeresheti az érintettet ügyfélelégedettség mérésével.
7. Adatkezelő a véleményeket, az adott érintettre nem visszavezethető, az
érintett nevével nem összekapcsolható adatokat statisztikai célokból is
felhasználja.
8. Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig.
Hírlevél küldése
1. A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.
2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről,
akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes
adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.
3. A kezelt adatok köre és célja:
név azonosítás (jogszabály szerint
kötelező adat)
e-mail cím hírlevél kiküldése (jogszabály szerint
kötelező adat)
4. A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű
általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb
akcióiról, eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról,
elmaradásáról.
5. Hírlevél kiküldését az ezzel a feladattal megbízott, a jelen Szabályzat I. sz.
mellékletében meghatározott adatfeldolgozó teszi meg az Adatkezelő
nevében és javára, vonatkozó szerződés alapján.
6. Hírlevél kiküldése kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával történik.
7. Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján,
valamint a vwbabjak@babjakauto.hu e-mail címre küldött lemondási
kérelem útján.
8. Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: „Babják” Autóház
Kft., 4600 Kisvárda, Mátyás király u. 117.
9. Az Adatkezelő a hírlevél listát háromévente felülvizsgálja, és a hírlevél
küldéshez három év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az
érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást az Adatkezelő
törli az adatállományból.
10. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig, vagy ha érintett további
hozzájárulást nem ad.
11. Adatkezelő és adatfeldolgozó a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a
hírlevelekben levő linkekre történő kattintások segítségével, statisztikát
vezet.
12. A közösségi oldalakon, különösen Facebook oldalon található üzenő falon
közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre
kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre
kattintva iratkozhat le, illetve az üzenő fal beállításai segítségével törölheti
a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat. A közösségi oldalak
hírfolyamairól, le- és feliratkozásokról, az adott közösségi oldal
adatkezeléséről a közösségi oldalon tájékozódhat.
Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing
1. A közösségi oldalak, azon belül is különösen a Facebook oldal használata
és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel,
kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet
önkéntes hozzájáruláson alapul.
2. Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő
közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt
vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.
3. Kezelt adatok köre és célja:
érintett publikus neve azonosítás
publikus fotója azonosítás
publikus e-mail címe kapcsolattartás
érintett közösségi oldalon keresztül
küldött üzenete
kapcsolattartás, válaszadás alapja
érintett általi értékelés, vagy más
művelet eredménye
minőségjavítás, vagy egyéb művelet
célja
4. A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az
azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak
közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A
közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról is.
5. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.
Weboldal látogatási adatok
Hivatkozások és linkek
Cookie-k
1. Adatkezelő a következő cookie-kat használja, amelyek célját alább
határozza meg:
a. Feltétlenül szükséges cookie-k
b. Funkcionális cookie-k
c. Célzott cookie-k
d. Harmadik fél által biztosított cookie-k
2. A cookie segít a weboldal ergonómia kialakításának javításában,
felhasználóbarát weboldal kialakításában, a látogatók online élményének
fokozása érdekében.
SZERVIZZEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK
Szerviz időpont egyeztetés
1. Az időpontegyeztetés és -foglalás önkéntes hozzájáruláson alapul.
2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki adatainak
megadásával időpontot foglal.
3. A kezelt adatok köre és célja a weboldal kapcsolat menüpontján keresztül
történő megkeresés esetén:
márka* időpont és válasz adásához
szükséges
modell* időpont és válasz adásához
szükséges
rendszám* időpont és válasz adásához
szükséges
kilométeróra állás* időpont és válasz adásához
szükséges
alvázszám* időpont és válasz adásához
szükséges
igényelt szolgáltatás megjelölése időpont és válasz adásához
szükséges
igényelt kiegészítő szolgáltatások
megjelölése
időpont és válasz adásához
szükséges
üzenet válaszadáshoz szükséges
ügyfélstátusz megjelölése azonosítás
preferált dátum* időpont adásához szükséges
preferált időpont* időpont adásához szükséges
megszólítás* azonosítás
titulus azonosítás
vezetéknév* azonosítás
keresztnév* azonosítás
utca, házszám kapcsolattartás
irányítószám kapcsolattartás
helység kapcsolattartás
ország kapcsolattartás
telefonszám kapcsolattartás
mettől meddig elérhető (óra, tól-ig) kapcsolattartás
fax szám kapcsolattartás
email cím kapcsolattartás
4. Kezelt adatok köre és célja abban az esetben, ha az érintett nem a
weboldal kapcsolati menüpontján keresztül egyeztet időpontot szervizre:
név* azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
email cím kapcsolattartás
preferált dátum és időpont szervizelés időpontja
5. Abban az esetben, ha az érintett a weboldal online szervizidőpont foglalás
menüpontján keresztül kíván időpontot egyeztetni az Adatkezelővel, úgy
abban az esetben az érintett számára kötelező regisztrálni a
https://accounts.porsche-holding.com/phsid/hu/login oldalon, amelyet
nem az Adatkezelő üzemeltet. Ebben az esetben az érintett a nevezett
oldal adatkezelőjének adatvédelmi tájékoztatója alapján adja meg, vagy
tagadja meg hozzájárulását adatainak kezeléséhez, valamint az
Adatkezelővel történő megosztásához, vagy felé történő átadáshoz,
továbbításhoz.
6. Az adatkezelés célja az érintett számára időpont biztosítása és
kapcsolattartás.
7. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és
kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony
kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok
vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a
könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi
C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.
Autómentéssel kapcsolatos adatkezelés
1. A megrendelés önkéntes hozzájáruláson alapul.
2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől
személyes adatainak önkéntes megadásával szolgáltatást rendel.
3. A kezelt adatok köre:
név* azonosítás és kapcsolattartás
telefonszám* kapcsolattartás
cím* azonosításhoz, kapcsolattartáshoz,
szolgáltatás nyújtásához szükséges
gépkocsi típusa* azonosítás
gépkocsi színe* azonosítás
gépkocsi rendszáma* azonosítás
gépkocsi alvázszáma* azonosítás
pontos helyszín* azonosítás, szolgáltatás nyújtásához
szükséges
hibajelenség* szolgáltatás nyújtásához szükséges
érintett személyek száma* szolgáltatás nyújtásához szükséges
különleges helyzet ismertetése* szolgáltatás nyújtásához szükséges
mobilitás garancia jogosultságának
ellenőrzése (kilométeróra állás,
várható költségek ismertetése)
szolgáltatás nyújtásához,
számlázáshoz szükséges
utolsó ellenőrző szerviz időpontja és
az akkori kilométeróra állás
szolgáltatás nyújtásához szükséges
következő szerviz időpontja vagy
kilométeróra állása
szolgáltatás nyújtásához szükséges
igényelt szolgáltatás megjelölése szolgáltatás nyújtásához szükséges
helyszíni hibaelhárítás leírása szolgáltatás nyújtásához szükséges
szolgáltatás nyújtásának időpontja
és napja*
szolgáltatás nyújtásához szükséges
díjazás és fizetési feltételek* szolgáltatás nyújtásához szükséges
aláírás* azonosítás
4. Az adatkezelés célja az autómentési szolgáltatás nyújtása, az azt
megrendelő érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása,
ellenőrzése, a megrendelés egyszerűsítése és biztosítása, valamint a
kapcsolattartás.
1. Adatfeldolgozó igénybe vétele: Adatkezelő a teljesítést elősegítendő az
érintett adatait átadja az érintett számára előzetesen megnevezett
adatfeldolgozó számára, a szolgáltatás teljesítése céljából. Ez azt jelenti,
hogy előfordulhat az, hogy az érintett érdekében nem Adatkezelő
Munkatársa, hanem az Adatkezelővel szerződéses viszonyban álló
adatfeldolgozó látja el a mentési és kapcsolódó feladatokat.
2. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és
kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony
kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok
vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a
könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi
C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.
Műszaki vizsgáztatással kapcsolatos adatkezelés
1. A műszaki vizsgáztatás megrendelése önkéntes hozzájáruláson alapul.
2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől
személyes adatainak önkéntes megadásával műszaki vizsgáztatási
szolgáltatást rendel.
3. A kezelt adatok köre:
név* azonosítás és kapcsolattartás
lakcím* azonosítás
személyigazolvány szám* azonosítás
autó rendszáma* azonosítás
alvázszám* azonosítás
igényelt szolgáltatás megjelölése* teljesítéshez szükséges
díjazás és fizetési feltételek* szolgáltatás nyújtásához szükséges
4. Az adatkezelés célja a műszaki vizsgáztatási szolgáltatást megrendelő
érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a
megrendelés egyszerűsítése és biztosítása, valamint a kapcsolattartás.
5. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és
kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony
kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok
vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a
könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi
C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.
Szerviz munkafelvétellel és javítási megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés
1. A szerviz szolgáltatás igénybe vétele önkéntes hozzájáruláson,
megrendelésen alapul.
2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő szerviz
szolgáltatását igénybe kívánja venni, ezért személyes adatait megadja és
a szolgáltatást megrendeli.
3. Az adatkezeléssel érintett adatok köre függetlenül attól, hogy érintett
milyen módon, vagy fórumon keresztül igényelte a szervizszolgáltatást:
érintett neve* azonosítás, számlázás
címe* kapcsolattartás, számlázás
rendszám* azonosítás
alvázszám* azonosítás, szolgáltatáshoz, későbbi
igényérvényesítés kapcsán szükséges
motorszám* szolgáltatáshoz, későbbi
igényérvényesítés kapcsán szükséges
forgalomba helyezés időpontja* szolgáltatáshoz, későbbi
igényérvényesítés kapcsán szükséges
típuskód* szolgáltatáshoz, későbbi
igényérvényesítés kapcsán szükséges
típus megnevezése* szolgáltatáshoz, későbbi
igényérvényesítés kapcsán szükséges
kilométeróra állás* szolgáltatáshoz, későbbi
igényérvényesítés kapcsán szükséges
igényelt szolgáltatás megjelölése szolgáltatáshoz, későbbi
igényérvényesítés kapcsán szükséges
igényelt kiegészítő szolgáltatások
megjelölése
szolgáltatáshoz, későbbi
igényérvényesítés kapcsán szükséges
időpont* szolgáltatáshoz, későbbi
igényérvényesítés kapcsán szükséges
autó állapotának leírása* szolgáltatás nyújtásához, későbbi
igényérvényesítéshez szükséges
autó tartozékai* szolgáltatás nyújtásához, későbbi
igényérvényesítéshez szükséges
üzemanyagszint* szolgáltatás nyújtásához, későbbi
igényérvényesítéshez szükséges
hozzájáruló nyilatkozat(ok) adatok
kezeléséhez
hozzájárulás az adott célból történő
későbbi kapcsolatfelvétel
szempontjából fontos
4. Az adatkezelés célja az érintett számára a szerviz szolgáltatások nyújtása és
kapcsolattartás.
5. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és
kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony
kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok
vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a
könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi
C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.
Gyári visszahívási akcióval kapcsolatos adatkezelés
1. Adatkezelő a közös adatkezelés folytán folyamatosan értesül a közös
adatkezelésben résztvevő Porsche Hungária Kft. és a Volkswagen AG
adatkezelőktől a gyári visszahívásban részesítendő gépjárművek
alvázszámáról.
2. A gyári visszahívási akció az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, a
GDPR alkalmazását követően az adatkezelés jogalapja az érintett érdeke
(élete, testi épsége) vagy jogos érdek is lehet függően az Adatkezelő(k)
érdekmérlegelési tesztjének (vagy hatásvizsgálatának) eredményétől.
3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, akinek gépjárműve, vagy
aki által vezetett vállalkozás vagy más szervezet által tulajdonolt vagy
lízingelt gépjármű gyári visszahívási akcióban részesül.
4. Közösen kezelt adatok köre és célja:
érintett neve* azonosítás
címe* kapcsolattartás
telefonszáma kapcsolattartás
e-mail címe kapcsolattartás
rendszám* azonosítás
alvázszám* azonosítás, szolgáltatáshoz, későbbi
igényérvényesítés kapcsán
szükséges
motorszám* szolgáltatáshoz, későbbi
igényérvényesítés kapcsán
szükséges
forgalomba helyezés időpontja* szolgáltatáshoz, későbbi
igényérvényesítés kapcsán
szükséges
típuskód* szolgáltatáshoz, későbbi
igényérvényesítés kapcsán
szükséges
típus megnevezése* szolgáltatáshoz, későbbi
igényérvényesítés kapcsán
szükséges
5. Az adatkezelés célja az érintett számára a gyári visszahívási akciókról
történő tájékoztatás és kapcsolattartás.
6. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és
kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony
kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok
vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a
könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi
C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.
Szervizakcióval kapcsolatos adatkezelés
1. Az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, a GDPR
alkalmazását követően az adatkezelés jogalapja az érintett érdeke (élete,
testi épsége) vagy jogos érdek is lehet függően az Adatkezelő(k)
érdekmérlegelési tesztjének (vagy hatásvizsgálatának) eredményétől.
2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, akinek gépjárműve, vagy
aki által vezetett vállalkozás vagy más szervezet által tulajdonolt vagy
lízingelt gépjármű szervizakcióban részesül.
3. Közösen kezelt adatok köre és célja:
érintett neve* azonosítás
címe* kapcsolattartás
telefonszáma kapcsolattartás
e-mail címe kapcsolattartás
rendszám* azonosítás
alvázszám* azonosítás, szolgáltatáshoz, későbbi
igényérvényesítés kapcsán
szükséges
motorszám* szolgáltatáshoz, későbbi
igényérvényesítés kapcsán
szükséges
forgalomba helyezés időpontja* szolgáltatáshoz, későbbi
igényérvényesítés kapcsán
szükséges
típuskód* szolgáltatáshoz, későbbi
igényérvényesítés kapcsán
szükséges
típus megnevezése* szolgáltatáshoz, későbbi
igényérvényesítés kapcsán
szükséges
4. Az adatkezelés célja az érintett számára a szervizakciókról történő
tájékoztatás és kapcsolattartás.
5. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és
kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony
kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok
vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a
könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi
C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.
OPERATÍV MŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK
Információ kérése
1. Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.
2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel
kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak
megadása mellett.
3. Kezelt adatok köre és célja:
megszólítás* azonosítás
titulus azonosítás
vezetéknév* azonosítás
keresztnév* azonosítás
utca, házszám kapcsolattartás
irányítószám kapcsolattartás
helység kapcsolattartás
ország kapcsolattartás
telefonszám kapcsolattartás
mettől meddig elérhető (óra, tól-ig) kapcsolattartás
fax szám kapcsolattartás
email cím kapcsolattartás
üzenet szövege* válaszadáshoz szükséges
milyen módon történjen a
kapcsolattartás*
kapcsolattartáshoz és válaszadáshoz
szükséges
4. Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő információ nyújtása és
kapcsolattartás.
5. Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig.
Álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelése
1. Az álláspályázatra történő jelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul.
2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által
meghirdetett álláspályázatra jelentkezik.
3. A kezelt adatok köre és célja:
név azonosítás
szül. hely, idő azonosítás
megpályázott pozíció neve jelentkezés beazonosításához
szükséges
különleges adat, pl. egészségügyi
adat
különleges adat kezelésére csak
akkor kerül sor, ha az a pozíció
betöltésének elbírálásához szükséges
tapasztalatok – korábbi munkahely
neve és az ott eltöltött időszak
pozíció betöltésének elbírálásához
szükséges a munkatapasztalat
tapasztalatok – pozíció leírása pozíció betöltésének elbírálásához
szükséges a munkatapasztalat
iskolai végzettség pozíció betöltésének elbírálásához
szükséges az iskolai végzettség
idegen nyelv ismeret, idegen nyelv
és ismeret foka
pozíció betöltésének elbírálásához
szükséges az idegen nyelv ismeret
csatolt önéletrajz egyéb adatai pozíció betöltésének elbírálásához
szükséges az önéletrajz, és annak
munkakörhöz releváns adatai
csatolt motivációs levél pozíció betöltésének elbírálásához
szükséges a motivációs levél
adatok jelentkezést követő 2 évig
történő kezeléséhez való
hozzájárulás jelzése, ha az érintett
nem nyer felvételt
ki nem választás esetén történő
adatkezelés jogalapjához szükséges
4. Az adatkezelés célja az álláspályázatra történő jelentkezés, valamint a
kapcsolattartás.
5. Érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben álláspályázatra jelentkezés során
referencia személyt adott meg, e személlyel az Adatkezelő felveheti a
kapcsolatot az érintett szakmai tapasztalatainak ellenőrzése céljából.
6. Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, vagy érintett hozzájárulása
alapján a jelentkezést követő 2 év leteltéig, vagy érintett időközben tett
törlési igényéig.
Munkatársak adatainak nyilvántartása
1. A jogviszony létesítése önkéntes hozzájáruláson alapul, de az adatkezelés
kötelező az adózás rendjéről szóló 2003. XCII. törvény 16.§ 4. bekezdése
alapján, valamint az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV.
törvény 3. és 11.§ alapján.
2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel
munkaviszonyt, vagy egyéb jogviszonyt létesít, amellyel kapcsolatban az
Adatkezelőnek bejelentési kötelezettsége fakad.
3. Kezelt adatok köre munkaviszony esetén:
 családi és utónév*
 születési hely
 születési idő*
 anyja neve*
 lakcím*
 adóazonosító jel*
 TAJ szám
 a végzettség, szakképzettség, szakképesítés, továbbá az ezt igazoló
okiratot kibocsátó intézmény neve és az okirat száma*
 FEOR szám*
 biztosítási jogviszonyának kezdete, kódja, megszűnése*
 biztosítás szünetelésének időtartama*
 heti munkaidő*
 bruttó személyi bér*
 nettó személyi bér*
 bankszámlaszám
 személyazonosító igazolvány száma
 telefonszám
 e-mail cím
 érintett személyes képmása
 idegen nyelv tudása
 munkakör, munkaköri leírás
 vezetői megbízások
 gyakornoki idő, vizsga, próbaidő
 fegyelmi eljárás, büntetés, felmentés
 büntetett előélet
 fizetési fokozat
 tudományos kutatás (publikáció)
 művészeti alkotói tevékenység
 munkában töltött idő
 munkaviszonyba beszámítható idő
 besorolással kapcsolatos adatok
 kapott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek
4. Kezelt adatok köre egyszerű foglalkoztatás esetén:
 családi és utónév*
 születési hely*
 születési idő*
 anyja neve*
 lakcím*
 adóazonosító jel*
 TAJ szám*
 egyszerűsített munka jellege*
 munkakör megnevezése*
 munkaviszony kezdete és megszűnésének napja*
 alkalmi munka esetén a ledolgozott munkaórák száma/nap
(naponként)*
 rendes munkaidő
 bruttó személyi alapbér*
 nettó személyi alapbér*
 bankszámlaszám
 munkavégzés helye
5. Kezelt adatok köre megbízási jogviszony esetén:
 családi és utónév*
 születési hely*
 születési idő*
 anyja neve*
 lakcím*
 adóazonosító jel*
 TAJ szám*
 jogviszony kezdete*
 FEOR szám*
 biztosítási jogviszonyának kezdete, kódja, megszűnése*
 biztosítás szünetelésének időtartama*
 heti munkaidő*
 bruttó megbízási díj *
 nettó megbízási díj*
 bankszámlaszám
 munkavégzés helye
6. Az adatkezelés célja a jogszabályok szerinti kötelezettségek teljesítése.
7. Adatkezelő az adatokat a Munkatárs kilépésének naptári éve végétől
számított 5 évig tartja nyilván azzal, hogy a munkaügyi-, bér- és
társadalombiztosítási nyilvántartásokat leselejtezni tilos.
Panaszkezelés
1. Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett a megrendelt termékre és/vagy
szolgáltatásra, és/vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy
mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy
írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton,
elektronikus levélben) közölhesse.
2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki megrendelt
szolgáltatásra/termékre, és/vagy Adatkezelő magatartására,
tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy
írásban közölni kívánja.
3. Az adatok kezelésének célja az érintett és panasz azonosítása, valamint a
törvényből származó kötelezően rögzítendő adatok felvétele.
4. A kezelt adatok köre és célja:
panasz azonosítója azonosítás
név azonosítás
panasz beérkezésének időpontja azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
a hívás időpontja azonosítás
a beszélgetés során megadott
személyes adatok
azonosítás
számlázási/levelezési cím kapcsolattartás
panaszolt termék/szolgáltatás panasz kivizsgálása
csatolt dokumentumok panasz kivizsgálása
panasz oka panasz kivizsgálása
maga a panasz panasz kivizsgálása
5. Az adatkezelés célja a panasz közlésének lehetővé tétele, valamint a
kapcsolattartás.
6. Adatkezelés időtartama: Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és
a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a
vonatkozó és hatályos 1997. évi CLV. törvény 17/A § 7. bek. alapján,
kötelezően.
Adattovábbítás Partner felé
1. Az adattovábbítás jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, vagy
jogszabály alapján kötelező, vagy a GDPR alkalmazását követően
jogszabályban meghatározott más jogalap (pl. jogos érdek) lehet.
Adatkezelő alapvetően az érintett önkéntes hozzájárulását kéri az
adattovábbításhoz, más jogalap alkalmazása esetén arról az érintettet
írásban is tájékoztatja.
2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, akinek adatát az
Adatkezelő továbbítja Partnere számára.
3. Kezelt adatok köre és célja:
a. érintett által meghatározott adatok, vagy jogszabály alapján
kötelezően továbbítandó adatok, vagy más jogalap alapján
továbbításra kerülő adatok: ezek mindegyikének felsorolása
aránytalan erőfeszítést jelent, ám az Adatkezelő az érintettet
tájékoztatja az adattovábbításról (kivéve, ha jogszabály ezt
megtiltja), és szükség esetén kéri az érintett hozzájárulását.
4. Az adatok kizárólag akkor kerülhetnek továbbításra a Partner felé, ha a
továbbítás jogalapja tisztázott (pl. érintett előzetesen és önkéntesen
hozzájárult) ÉS az adat adott célból szükséges.
5. Az adattovábbítás célja adott adatkezeléshez kapcsolódik, így kizárólag
adott helyzetben állapítható meg.
6. Az adattovábbítás címzettje: az Adatkezelő az adattovábbítás
címzettjét/címzettjeit az érintett számára megnevezni, meghatározza
(kivéve, ha azt jogszabály kifejezetten megtiltja) és az érintett önkéntes
hozzájárulását kéri az adatok továbbításához, ha más jogalap nem áll
rendelkezésre. Adatkezelő az adattovábbítások címzettjeit a jelen
Szabályzat I. sz mellékletében megnevezi, vagy meghatározza.
7. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és
kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony
kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.
PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK
Ügyfél-átvilágítás
1. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény előírásai szerint Adatkezelőt
ügyfél-átvilágítási kötelezettség (6. és 7-11.§) terheli.
2. Az adatkezelés jogalapja: jogszabályon alapul, kötelező.
3. Az érintettek köre: Az Adatkezelő minden ügyfele, annak
meghatalmazottja, a rendelkezésre jogosult, továbbá a képviselőt az
ügyfél meghatalmazottja, minden rendelkezésre jogosult személy, továbbá
a külföldi személy kézbesítési megbízottja is, amennyiben ilyen személy
kijelölésre kerül.
4. Ha az ügyfél jogi személy, úgy a nevében vagy megbízása alapján eljáró
természetes személy azonosításán túlmenően a jogi személy azonosítását is
el kell végezni.
5. Kezelt adatok körei: Adatkezelő az azonosítás során az alábbi adatokat
köteles rögzíteni az említett jogszabály 7. § 2. bek. alapján:
a. természetes személy
i. családi és utónevét,
ii. születési családi és utónevét,
iii. állampolgárságát,
iv. születési helyét, idejét,
v. anyja születési nevét,
vi. lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét,
vii. azonosító okmányának típusát és számát;
b. jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
i. nevét, rövidített nevét,
ii. székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén -
amennyiben ilyennel rendelkezik - magyarországi
fióktelepének címét,
iii. főtevékenységét,
iv. képviseletére jogosultak nevét és beosztását,
v. kézbesítési megbízottjának az azonosítására alkalmas adatait,
vi. cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén
cégjegyzékszámát, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről
(nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat
számát vagy nyilvántartási számát,
vii. adószámát.
6. Adatkezelő a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az alábbi
okiratok bemutatását köteles megkövetelni:
a. természetes személy esetén
i. magyar állampolgár esetében a személyazonosság
igazolására alkalmas hatósági igazolványát és lakcímet
igazoló hatósági igazolványát,
ii. külföldi állampolgár esetén úti okmányát vagy
személyazonosító igazolványát, feltéve hogy az
magyarországi tartózkodásra jogosít, tartózkodási jogot
igazoló okmányát vagy tartózkodásra jogosító okmányát,
b. jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a
nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult
személy a) pontban megjelölt okiratának bemutatásán túl az azt
igazoló - harminc napnál nem régebbi - okiratot, hogy
i. a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte,
vagy a gazdálkodó szervezet a bejegyzési kérelmét
benyújtotta, egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni
vállalkozói igazolvány kiadása vagy a nyilvántartásba vételről
szóló igazolás kiállítása megtörtént,
ii. belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági
vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a
nyilvántartásba vétel megtörtént,
iii. külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése
vagy nyilvántartásba vétele megtörtént;
c. cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti
kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő
benyújtását megelőzően a jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet létesítő okiratát.
7. A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az Adatkezelő köteles
ellenőrizni a 6. pontban meghatározott, bemutatott, azonosságot igazoló
okirat érvényességét.
8. A személyazonosság igazoló ellenőrzése során az Adatkezelő köteles
ellenőrizni a meghatalmazott esetében a meghatalmazás érvényességét,
a rendelkezésre jogosult rendelkezési jogosultságát, továbbá a képviselő
képviseleti jogosultságát.
9. Ha az ügyfél és az üzleti kapcsolat, ügyleti megbízás azonosításához
kockázatérzékenységi megközelítés alapján ez szükséges, az azonosítás és
a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az Adatkezelő jogosult
a fent meghatározott intézkedéseken túlmenően a személyazonosságra
vonatkozó adat nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartás vagy olyan
nyilvántartás alapján történő ellenőrzésére, amelynek kezelőjétől törvény
alapján adatigénylésre jogosult.
10. A 2017. évi LIII. törvény 7. § 8. bek. alapján az Adatkezelő a
személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az 5. pontban
meghatározott adatokat tartalmazó, az 5. pont alapján bemutatott
okiratról - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és
megakadályozása, az e törvényben meghatározott kötelezettségek
megfelelő teljesítése, az ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljes körű
végrehajtása, valamint a felügyeleti tevékenység hatékony ellátása
céljából - másolatot készít.
11. Az adatkezelés célja az érintettek azonosítása és a jogszabályok szerinti
kötelezettségek teljesítése.
12. Az adatkezelés időtartama:
a. Adatkezelő a 2017. évi LIII. törvény 7-11. §-ban foglalt kötelezettség
teljesítése során birtokába jutott személyes adatokat az üzleti
kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől
számított nyolc évig jogosult kezelni.
b. Adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy a pénzügyi
információs egység és a felügyeletet ellátó szerv a 2017. évi LIII.
törvény alapján tudomására jutott adatot, okiratot a tudomásra
jutásától, illetve a birtokába kerülésétől számított tíz évig köteles
megőrizni.
Biztosításközvetítéssel kapcsolatos adatkezelés
1. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.
2. Kezelt adatok köre és célja:
a. a Partner biztosítók által bekért adatok biztosítónként változnak, így
aránytalan erőfeszítéssel járna mindegyik biztosító által kezelni kívánt
adatkör és annak céljának részletes bemutatása, ugyanakkor az
Adatkezelő az érintettet a biztosításközvetítés kapcsán előzetesen
tájékoztatja arról, hogy melyik biztosító milyen adatokat kíván
bekérni, és ennek tudatában döntheti el az érintett, hogy
hozzájárulását megadja-e.
3. Az adatkezelés célja a biztosításközvetítés, mint szolgáltatás nyújtása az
érintettek számára az önkéntesen megadott biztosító felé történő
továbbításával, valamint a kapcsolattartás.
4. Egyéb információ: Adatkezelő megfelelő engedéllyel rendelkezik a
biztosításközvetítéshez.
5. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és
kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony
kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok
vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a
könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi
C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.
Ad át, továbbít adatot az Adatkezelő más részére?
Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a
feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a Szabályzat I. sz. mellékletében
meghatározott adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az
adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók
tevékenységéért.
Adatkezelő az érintett által meghatározott adatait Partnerei számára akkor
továbbíthatja, ha ha az adatkezelés jogalapja tisztázott (pl. érintett előzetesen
és önkéntesen hozzájárult) ÉS az adat az adatkezeléshez feltétlenül szükséges.
Milyen jogaim vannak?
Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete
alapján az érintett az Adatkezelő(k)től tájékoztatást kérhet az adatai
kezeléséről, jogosult kérelmére hozzáférést kapni személyes adatai és az azok
kezelésével összefüggő információkhoz (hozzáférés joga), kérelmezheti adatai
helyesbítését (hozzáférés joga), kérelmezheti személyes adatai kezelésének
korlátozását (korlátozáshoz való jog), kérelmezheti törlését (törléshez,
elfeledtetéshez való jog), tiltakozhat az adatkezelés ellen (tiltakozás joga),
kezdeményezheti a hatóság vagy bíróság előtti eljárást (hatósági, bírósági
jogorvoslathoz való jog). Érintett bármely megadott hozzájárulását bármikor,
indoklás és díjfizetés nélkül visszavonhatja (az Adatkezelők bármelyikétől,
többes adatkezelés esetén).
Az egyes jogok részletes meghatározásai, korlátai a Szabályzatban kerültek
meghatározásra.
Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről,
továbbításáról, valamint hol és hogyan élhetek jogaimmal?
Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás
kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását
az Adatkezelő vonatkozásában
d. postai cím: 4600 Kisvárda, Mátyás király u. 117.
e. e-mail cím: vwbabjak@babjakauto.hu
f. fax: 45/450-901
közös adatkezelés esetén a Volkswagen AG (a gépjármű gyártója) és a
Porsche Hungária Kft. (a gépjármű importőre) vonatkozásában:
c. postai cím: 1139 Budapest, Fáy u. 27.
d. e-mail cím: adatvedelem@porsche.hu
címre küldött, az érintett nevét, címét és e-mail címét, mint azonosítási és
kapcsolattartási adatokat tartalmazó nyilatkozattal tehetik meg. Az
Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de
maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a
szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint
jogszabályban foglaltak alapján.
Hova fordulhatok az önrendelkezési jog megsértése esetén?
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással,
elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak
megsértése esetén:
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
E-mail: info@nmhh.hu
Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az
ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban
foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.
Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes
kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az
érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat
követelhet.
Az Adatkezelő hogyan gondoskodik az adataim biztonságáról?
Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi
azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási
szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi
szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az
alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő az
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól
tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási
rendek útján (is) gondoskodik.
Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és
alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több
lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes
adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan
nehézséget jelentene.
Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében
gondoskodik különösen:
 A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen
belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai
védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
 Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító
intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a
másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági
mentés);
 Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
 Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai
védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár
elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében
bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás,
tűzvédelem).
Egyéb információk
Adatkezelő kijelenti, hogy
 a Tájékoztatónak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel, a
Szabályzattal és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti
megváltoztatására a jogot fenntartja.
Kelt: 2018. július hó 1. nap
Babják Tibor
Ügyvezető Igazgató
„Babják” Autóház Kft.

I. Ki lesz az adatkezelő?

Az adatkezelő a(z) Babják Autóház Kft (adatvédelmi nyilvántartási azonosító: […]), az Audi, SEAT, ŠKODA, Volkswagen és Volkswagen Haszonjárművek márkájú gépkocsik márkakereskedője és márkaszervize, a Das WeltAuto hálózat tagja.

Elérhetőségeink a következők:
cím: 4600 Kisvárda
e-mail cím: vwbabjak@babjakauto.hu

Adatkezelő kapcsolattartója: [név] (email cím: […], telefon: […]).

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy vállalatunk mellett az alábbiakban leírt esetekben a gépjármű gyártója és a gépjármű magyarországi nagykereskedője, a Porsche Hungaria Kft. is kezelni fogja az Ön személyes adatait.

A Porsche Hungaria elérhetőségei az alábbiak:
Cím: 1139 Budapest, Fáy u. 27.

Adatkezelő kapcsolattartója: Drávecz Szilárd (email cím:  adatvedelem@porsche.hu, telefon: +36 1 4515 159).
A Porsche Hungaria Kft. adatkezelési tájékoztatója elérhető a https://www.porschehungaria.hu/ weboldalon.

II. Mit jelentenek az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos alapvető fogalmak?

Személyes adat bármely adat vagy információ, amely alapján önállóan vagy más adatokkal, információkkal együtt közvetlenül vagy közvetve azonosítható egy konkrét személy.

Az Ön személyes adatai elsősorban a neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve, személyi okmányainak száma – ezek az ún. személyazonosító adatok. Ugyanakkor bármely más adat, amely a fenti adatok valamelyikével együtt, annak ismeretében alkalmas arra, hogy Önt azonosítsa, szintén személyes adatnak minősül. Ilyenek lehet például gépjárművének adatai is.

A személyes adatok közül vannak olyanok, amelyek különleges védettséget éveznek, például az egészségügyi adatok. Különleges személyes adatokat a Porsche Hungaria Kft. nem kezel.

Adatkezelésnek minősül a személyes adatokkal végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, tárolása, felhasználása, rendszerezése, továbbítása, módosítása, más adatokkal való összekapcsolása, törlése, megsemmisítése.

III. Melyek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai?

Az érintett bármikor jogosult:

 1. tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről,
 2. kérni személyes adatai helyesbítését,
 3. kérni személyes adatai kezelésének korlátozását (visszavonni hozzájárulását egyes adatkezelésekhez vagy az igényelt kapcsolattartási formát megváltoztatni),
 4. kérni személyes adatai törlését (teljes egészében visszavonni adatkezelési hozzájárulását),
 5. kérni személyes adatai más adatkezelő személyhez való továbbítását (adathordozhatóság).

Az érintett Vállalatunk kapcsolattartójához intézett, a kapcsolattartó I. pontban megjelölt elérhetőségeire küldött nyilatkozattal gyakorolhatja az előbbiekben felsorolt jogait.

Az érintett tájékoztatást kérhet Vállalatunktól a személyes adatai kezeléséről. Vállalatunk a megkeresésre 30 napon belül, írásban válaszol. A tájékoztatás ingyenes, ha a kérelmező még nem nyújtott be Vállalatunkhoz azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a folyó évben. Ellenkező esetben a tájékoztatás a felmerülő költségek megtérítése ellenében történik.

Az érintett kérelmezheti Vállalatunknál az általa kezelt adatai helyesbítését, megjelölve a helyes adatokat. Vállalatunk a helyesbítést elvégzi nyilvántartásaiban, és ennek megtörténtéről értesíti az érintettet.

Az érintett bármikor korlátozás és díjfizetési kötelezettség nélkül írásban részben vagy egészében visszavonhatja a már megadott adatkezelési hozzájárulását, indoklás nélkül. Vállalatunk a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítését követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli nyilvántartásából a visszavonással érintett személyes adatokat, felhívja a törlésre az adatfeldolgozót és az esetleges adattovábbítással érintett személyeket, eleget tesz törvényes nyilvántartási kötelezettségének. Ez alól kivételt képeznek azok a személyes adatok, amelyeket a fentiek szerint Vállalatunk a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából vagy érdekmérlegelés útján megállapított jogos érdekből további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelhet.

Az érintett írásban vagy más módon kérheti Vállalatunktól, hogy a Vállalatunk által kezelt adatait az érintett által megjelölt harmadik fél adatkezelőhöz továbbítsa (adathordozhatóság). Vállalatunk a kérelemtől számított 30 napon belül továbbítja az adatokat, a továbbított adatokat egyben nyilvántartásából törli, és erről az érintettet értesíti.

IV. Mit tegyen, ha panasza van?

Az érintett bármikor panasszal élhet az adatkezeléssel kapcsolatban Vállalatunk adatvédelmi kapcsolattartójánál. Vállalatunk adatvédelmi kapcsolattartójának elérhetőségeit a Tájékoztató I. pontjában találja. Az adatvédelmi kapcsolattartó a panasz beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja a hozzá érkezett panaszokat, szükség szerint intézkedik, és a kivizsgálás eredményéről és megtett intézkedésekről értesíti az érintettet.

Amennyiben az érintett nem ért egyet Vállalatunk vizsgálatának eredményével, intézkedésével, vagy egyébként úgy véli, hogy személyes adatainak kezelésével összefüggésben jogsérelem éri, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; web: http://naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat (ideértve az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszéket).

Minden esetben javasolt a panaszt vagy megkeresést közvetlenül Vállalatunkhoz elküldeni a fenti elérhetőségek valamelyikén, hogy Vállalatunk  az esetleges problémát mihamarabb orvosolhassa.

V. Hogyan védjük a személyes adatokat?

Vállalatunk megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését azáltal, hogy védi az adatok titkosságát, integritását és elérhetőségét. E körben a titkosság azt jelenti, hogy csak azok a személyek férhetnek hozzá, akik a jelen Tájékoztató alapján erre jogosultak. Az integritás azt jelenti, hogy a személyes adatoknak pontosnak és az adatkezelés céljára megfelelőnek kell lenniük. Az elérhetőség azt jelenti, hogy az erre jogosult felhasználók elérhetik az adatokat, ha erre szükségük van abból a célból, amelyre a felhatalmazásuk kiterjed.

Vállalatunk az Ön adatainak védelme érdekében megfelelő műszaki és szervezési intézkedéseket foganatosított, amelyek az Ön adatait többek között az elvesztés, a manipulálás vagy a jogosulatlan hozzáférés ellen védik. A meghozott intézkedéseket rendszeresen ellenőrizzük, és a technika mindenkori állásának megfelelően folyamatosan aktualizáljuk. Amennyiben az Ön személyes adatainak védelme sérül, és ez előreláthatóan jelentős kockázatot eredményez az Ön jogai tekintetében, erről haladéktalanul, de lehetőleg 72 órán belül értesítjük.

A fenti elveket Vállalatunk és adatfeldolgozói akként érvényesítik, hogy megfelelő hardveres és szoftveres alapú biztonsági intézkedéseket vezetnek be (beleértve a fizikai beléptető rendszereket, hozzáférési rendszereket, zárakat, riasztókat, tűzfalakat stb.). Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

Az adatok elektronikus és kézi rögzítése, nyilvántartása, és megőrzése Vállalatunk, valamint az esetleges adatfeldolgozó(k) mindenkori, vonatkozó szabályzatainak megfelelően történik. Az irányadó szabályzatok tartalmazzák az adatokhoz való hozzáférés részletes előírásait.

Vállalatunk folyamatosan ellenőrzi, karbantartja és frissíti az adatkezeléshez használt rendszereit, szoftvereit.

FONTOS! Kérem, ügyeljen arra, hogy az Önnek átadott vagy Önnel közölt felhasználói adatok és jelszavak biztonságos megőrzéséért és titoktartásáért Ön a felelős.

VI. Milyen adatokat gyűjtünk és kezelünk?

Személyes adatokat csak a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezések szerint kezelünk. Amikor Ön kapcsolatba lép velünk, például, ajánlatot kér, gépjárművet vásárol vagy szolgáltatást vesz igénybe, levelezést folytat velünk vagy a honlapunkon egy formanyomtatványt adatokkal kitölt, azzal tudomásul veszi, hogy az adott kapcsolatfelvétel során az Ön által megadott adatokat a jelen Tájékoztató VII. pontjában leírt célokból kezelni fogjuk.

Amikor Ön a honlapunkat felkeresi, az ún. sütik (cookies) automatikusan gyűjtenek személyes adatokat. Erről részletesebben a jelen Tájékoztató VIII. pontja szól.

 

VII. Mennyi ideig kezeljük, tároljuk a személyes adatokat?

Vállalatunk a személyes adatokat csak az adatkezelés céljának fennállása alatt, illetve addig kezeli, amíg arra valamely jogszabály kötelezi. Az adatkezelés céljának megvalósulásával egyidejűleg, vagy ha a jogszabályi kötelezettség megszűnik, illetve ha azt az érintett kéri, a vonatkozó személyes adatok törlésre vagy anonimizálásra kerülnek. Vállalatunk fenntartja magának a jogot, hogy – a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatok kivételével – az adatkezelést megszüntesse, és az adatokat ennél korábbi időpontban is törölje, amennyiben az adatok kezelése már nem szükséges.

VIII. Milyen harmadik személynek adjuk át a személyes adatokat?

Vállalatunk nem továbbítja az Ön személyes adatait az Európai Unión kívüli országokba, valamint nem adja át a személyes adatokat harmadik személyeknek azok saját üzleti céljaira való felhasználásra (például, adatbányász vagy direkt marketing cégek). Ugyanakkor előfordulhat, hogy Vállalatunknak különböző okokból továbbítani kell az Ön meghatározott adatait különböző hatóságoknak vagy más adatkezelőknek, illetve adatfeldolgozóknak.

VIII.1. Hatóságoknak való átadás

Vállalatunk jogszabályi kötelezettség vagy hatósági megkeresés alapján köteles lehet bizonyos adatokat átadni az arra jogosult hatóságoknak (például a rendőrségnek). Adatvédelmi incidens esetén, azaz amikor az általunk kezelt adatok véletlenül vagy jogellenesen megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, jogosulatlanul közlik őket harmadik személlyel, vagy jogosulatlanul hozzáfér valaki, bizonyos adatoknak az adatvédelmi hatóság részére történő átadása válhat szükségessé.

VIII.2. Adatátadás a Porsche Hungaria Kft., a gyártó, a finanszírozók és a biztosítók számára

Amennyiben Ön az általunk értékesített és a Porsche Hungaria Kft. által forgalmazott Audi, Seat, Skoda, Volkswagen vagy Volkswagen Haszongépjármű márkájú gépjárművet vásárol, illetve ezek karbantartását és javítását rendeli meg tőlünk, akkor a Mobilitásgarancia, a jótállás, valamint a hibás teljesítés esetén Önt megillető további jogok aktiválása és érvényesítése során az Ön adatait át kell adnunk a Porsche Hungaria Kft.-nek, illetve a gépjárműgyártónak. Ebben az esetben a Porsche Hungaria Kft., illetve a gépjárműgyártó is az Ön adatainak kezelőjévé válik. Minderről az adatkezelésről további információt talál a jelen Tájékoztató VII. pontjában.

Új autó vásárlása, illetve javítási és karbantartási szolgáltatás igénybe vétele esetén ugyancsak átadjuk adatait a Porsche Hungaria Kft. illetve a gépjárműgyártó számára annak érdekében, hogy megkereshessék Önt annak felmérése céljából, hogy mennyire volt megelégedve a gépjárművel és szolgáltatásainkkal. Ebben az esetben a Porsche Hungaria Kft., illetve a gépjárműgyártó is az Ön adatainak kezelőjévé válik. Amennyiben a DasWeltAuto hálózatban vásárol használt autót, úgy adatait a Porsche Hungaria Kft. részére továbbítjuk, a DasWeltAuto szolgáltatásokra vonatkozó elégedettségének felmérése céljából.

Amennyiben Ön részben vagy egészben banki vagy lízing finanszírozással kíván gépjárművet vásárolni, és ennek ügyintézését a Vállalatunkon keresztül kezdeményezi, az ehhez szükséges adatait átadjuk az Ön által megjelölt finanszírozó banknak vagy lízingcégnek. Ebben az esetben az adott bank vagy lízingcég is az Ön adatainak kezelője lesz. Tájékoztatjuk, hogy ebben az esetben az adott bank vagy lízingcég adatkezeléséről a banktól, illetve lízingcégtől kaphat részletes tájékoztatást.

Amennyiben Ön a gépjárművásárláskor a Vállalatunkon keresztül kívánja megkötni a gépjárműre vonatkozó biztosításokat, Vállalatunk az Ön által választott biztosító megbízottjaként fog eljárni, és az Ön adatait a biztosítónak át fogja adni. Ebben az esetben az adott biztosító az Ön adatainak kezelője lesz. Tájékoztatjuk, hogy ebben az esetben a biztosító adatkezeléséről a biztosítótól kaphat részletes tájékoztatást.

VIII.3. Átadás adatfeldolgozóknak

Vállalatunk a személyes adatok kezelése során szakmai partnereket, ún. adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek Vállalatunk megbízásából tevékenykednek. A Vállalatunk által alkalmazott adatfeldolgozók listáját a jelen Tájékoztató végén található táblázat felsorolja, és Adatfeldolgozó ezt a listát folyamatosan aktualizálja, és honlapján elérhetővé teszi. Így Ön mindenkor ellenőrizni tudja, hogy mely adatfeldolgozókhoz kerülhetnek továbbításra személyes adatai.

Az adatfeldolgozó tevékenységét a megbízásnak és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles folytatni. Az érintettel szemben Vállalatunk felel az adatfeldolgozó által okozott kárért.

Az adatfeldolgozó partnereket gondosan választottuk ki, akik megfelelő műszaki és szervezési intézkedésekkel gondoskodnak arról, hogy az Ön adatainak a kezelése összhangban legyen az adatvédelmi előírásokkal, és az Ön jogainak a védelme biztosítva legyen. A partnerek az átadott személyes adatokat nem használhatják fel a saját üzleti céljaikra, és az adatokat nem adhatják át harmadik felek részére.

Adatfeldolgozó igénybevételére egyes szerviz-tevékenységek (pl. karosszéria lakatos és fényező munkák, a Mobilitásgarancia szolgáltatások nyújtása) vagy marketing akciók lebonyolítása során (pl. call center, marketing ügynökség) kerülhet sor. Továbbá, a Porsche Hungaria Kft. adatfeldolgozóként jár el, amikor a Porsche Hungaria Kft. által biztosított IT és marketing szolgáltatások igénybevétele során az Ön adatait átadjuk részére, az Ön magasabb szintű kiszolgálása érdekében.

IX. Milyen jogszabályi alapja és céljai vannak az adatkezelésünknek?

A személyes adatok kezelésére csak az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szabályai szerint kerül sor,

 1. a velünk megkötni szándékozott szerződés előkészítéséhez és teljesítéséhez kapcsolódóan (például, ha Ön ajánlatot kér vagy gépjárművet vásárol, vagy javítási szolgáltatást kíván igénybe venni);
 2. amennyiben Vállalatunk jogos érdeke azt megkívánja (például, szerződésből vagy szerződésen kívül keletkezett követelés); vagy
 3. ha Ön az adatainak egy vagy több meghatározott célból és módon való kezeléséhez kifejezetten hozzájárult.

A fentieken túl jogszabály is kötelezheti Vállalatunkat bizonyos adatok kezelésére, illetve meghatározott ideig való megőrzésére.

A következő pontokban a különböző jogszabályi alapon folytatott adatkezelések eseteit, szabályait, célját és a kezelt adatok megőrzési idejét ismertetjük.

IX.1. A szerződés előkészítéséhez és teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelések

IX.1.1. Ajánlatkérés, illetve általános érdeklődés termékekről vagy szolgáltatásokról

Amennyiben Ön bármilyen formában (telefonon, e-mailen, online formanyomtatvány kitöltésével, vagy személyesen) ajánlatot vagy felvilágosítást kér az általunk forgalmazott, Volkswagen Konszernhez tartozó márkával kapcsolatos termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, az ajánlat vagy felvilágosítás kérése során Ön által megadott adatokat fogjuk kezelni.

Az adatkezelés célja az Ön megkeresésének, kérésének megválaszolása.

Az adatok megőrzésének időtartama: amennyiben más jellegű, hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez Ön nem járult hozzá, az adatokat az ajánlatkérés vagy egyéb megkeresés kezeléséhez szükséges időtartamig, de legfeljebb 12 hónapig tároljuk.

IX.1.2. Gépjármű-vásárlás

Amennyiben Ön gépjárművet vásárol nálunk, a gépjármű adásvételi szerződésben megadott adatait (név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, személyi ig. száma, telefonszám, e-mail cím), valamint a megvásárolt gépjármű adatait kezeljük.

Az adatkezelés célja az Önnel kötött szerződés teljesítése, és a számlázás.

Az adatok megőrzésének időtartama: amennyiben más jellegű, hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez Ön nem járult hozzá, az adatokat az adásvételi szerződés teljesítésének ideje alatt (ideértve a garancia szolgáltatások és a hibás teljesítés esetén Önt megillető jogok érvényesíthetőségének időtartamát), de legfeljebb 13 évig tároljuk.

Tájékoztatjuk, hogy a számlát és egyéb számviteli iratokat (az azokon szereplő adatokkal együtt) a mindenkori számviteli jogszabályok előírásainak megfelelően (jelenleg legfeljebb a számlakibocsátás üzleti évének utolsó napjától számított nyolcadik év végéig) kötelesek vagyunk megőrizni.

Használt gépjármű vásárlása esetén a gépjármű adásvételi szerződés aláíróinak személyazonosságát két tanú hitelesíti. A szerződés a tanúk nevét, lakcímét, személyi igazolvány számát és aláírását rögzíti. A tanúk személyes adatait Vállalatunk a szerződésre irányadó megőrzési ideig tárolja, azokat kizárólag a szerződéssel összefüggő célra használhatja fel. 

IX.1.3. Szerviz-esemény

Amennyiben Ön javítási vagy karbantartási szolgáltatást vesz igénybe vállalatunknál, a szervizmunkalapon megadott adatait (név, cím, telefonszám, e-mail cím) és gépjárműve adatait kezeljük.

Az adatkezelés célja az Ön által megrendelt szolgáltatás teljesítése.

Az adatok megőrzésének időtartama: amennyiben más jellegű, hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez Ön nem járult hozzá, az adatokat a szolgáltatás teljesítéséből követően keletkező esetleges követelések elévülési ideje alatt (ideértve garancia szolgáltatások és a hibás teljesítés esetén Önt megillető jogok érvényesíthetőségének időtartamát), de legfeljebb három évig tároljuk.

Tájékoztatjuk, hogy a számlát és egyéb számviteli iratokat (az azokon szereplő adatokkal együtt) a mindenkori számviteli jogszabályok előírásainak megfelelően (jelenleg legfeljebb a számlakibocsátás üzleti évének utolsó napjától számított nyolcadik év végéig) kötelesek vagyunk megőrizni.

IX.1.4. Tartozék- és alkatrészvásárlás

Amennyiben Ön gépjárművéhez tartozékot vagy alkatrészt vásárol és a fizetés során számlát igényel, a számlán szereplő adatait (név, lakcím) kezeljük.

Az adatkezelés célja a számlázás.

Adatait külön nem tároljuk, tájékoztatjuk azonban, hogy a számlát és egyéb számviteli iratokat (az azokon szereplő adatokkal együtt) a mindenkori számviteli jogszabályok előírásainak megfelelően (jelenleg legfeljebb a számlakibocsátás üzleti évének utolsó napjától számított nyolcadik év végéig)  kötelesek vagyunk megőrizni.

IX.2. Vállalatunk érdekmérlegelés útján megállapított jogos érdekén alapuló adatkezelések

Egyes esetekben az érintettek adatvédelemhez és személyes adataikhoz való joga és az adatkezelők jogos érdekei látszólag ütközhetnek. Ilyen esetekben az adatkezelők érdekmérlegelés útján juthatnak arra a következtetésre, hogy az adatkezelés a jogos érdekeik érvényesítése miatt szükséges. Ilyen esetben nem jogosult azonban az adatkezelő a jogos érdekén túlmenő vagy tömeges adatkezelésre.

Az érdekmérlegelés útján megállapított jogos érdek sokféle lehet, az alábbiakban tájékoztatást adunk a leggyakrabban előforduló ilyen adatkezelésekről.

IX.2.1. Visszahívási akciók

A Volkswagen Konszern által forgalmazott márkákat érintő visszahívási akciók során az érintett gépjármű alvázszáma alapján a Porsche Hungaria Kft. megkísérli azonosítani az érintett gépjármű tulajdonosait. Amennyiben Ön egy ilyen érintett gépjármű tulajdonosa, de adatai a Porsche Hungaria Kft. adatbázisaiban nem szerepelnek, úgy a Porsche Hungaria Kft. a mindenkori illetékes hatóságtól (jelenleg a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Államtitkárságától) szerzi be az Ön adatait.

Az adatkezelés indoka a valamilyen biztonsági kockázattal érintett gépjármű azonosítása és visszahívása az Ön biztonsága érdekében.

Az adatok megőrzésének időtartama: a visszahívás okából fakadóan keletkezett igényekből származó követelések elévülésének ideje, de legfeljebb 10 év.

IX.2.2. Motorcsere

Motorcsere esetén az új motorba a régi motorszám kerül beütésre, amelyet a Porsche Hungaria Kft. jogszabály alapján köteles nyilvántartani, az Ön nevével és lakcímével együtt.

Az adatkezelés indoka jogszabályi kötelezettség.

Az adatok megőrzésének időtartama: 10 év

IX.2.3. Ügyél-elégedettség mérése

Az új autót vásárlókat időről időre megkereshetjük, hogy felmérjük mennyire voltak megelégedve a gépjárművükkel és szolgáltatásainkkal. Időről-időre ilyen céllal továbbíthatjuk adatait a Porsche Hungaria Kft.-nek, illetve a márka szerinti gyártónak, amely esetben a Porsche Hungaria Kft., illetve gyártó válik az Ön adatainak kezelőjévé.

Az adatkezelés indoka a gépjárművek és szolgáltatások folyamatos fejlesztése, az ügyféligények jobb felmérése.

Az adatok megőrzésének időtartama: a megkereséstől számított 12 hónap.

IX.2.4. Szerződésen kívüli károkozás

Amennyiben valaki a velünk megkötött szerződéseihez nem kapcsolódóan okoz kárt Vállalatunk számára, például, egy tesztvezetés során az ő hibájából kár keletkezik a tesztvezetésre átvett gépjárműben, vagy a kereskedésben, illetve szervizben anyagi kárt vagy személyi sérülést okoz, vállalatunk a kárral kapcsolatos igényérvényesítés során kezelni fogja a károkozó adatait (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím).

Az adatkezelés indoka a jogos igény érvényesítése.

Az adatok megőrzésének időtartama: az igényérvényesítéshez szükséges idő, illetve a követelés elévülésének időtartama, vagy legfeljebb a káreseményről való tudomásszerzéstől számított öt év, attól függően, hogy melyik a hosszabb.

IX.2.5. Bírság továbbszámlázása, biztosítási ügyintézés, hatósági megkeresés

Amennyiben Ön bérbe vesz vagy tesztvezetésre átvesz egy gépjárművet, és azzal szabálysértést követ el vagy egyéb, pótdíj szankcióval járó szabályszegést követ el (pl. jegyváltás nélkül parkol), a kiszabott bírságot, díjat vagy pótdíjat továbbszámlázzuk Önnek. Ezekben az esetekben a szükséges, a bérleti szerződés megkötése illetve a tesztvezetés során megadott adatait (név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, telefonszám, e-mail cím) kezelni fogjuk. Ha pedig a gépjárművel olyan esemény történik, amely biztosítási káreseménynek minősülhet, úgy a kárbejelentőn megadott adatait kezelni valamint továbbítani fogjuk a biztosítónak.

Az adatkezelés indoka a jogos követelés érvényesítése.

Az adatok megőrzésének időtartama: az igényérvényesítéshez szükséges idő, illetve a követelés elévülésének időtartama (a kár bekövetkeztétől számított öt év), illetve a számlát és egyéb számviteli iratokat (az azokon szereplő adatokkal együtt) a mindenkori számviteli jogszabályok előírásainak megfelelően (jelenleg legfeljebb a számlakibocsátás üzleti évének utolsó napjától számított nyolcadik év végéig) kötelesek vagyunk megőrizni.

Amennyiben az Ön gépjármű használata során a hatósági eljárás indul, és a hatóság ezzel kapcsolatban keresi meg a Vállalatunkat, akkor a hatóság által igényelt adatokat (jellemzően név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, telefonszám, e-mail cím) a hatóságnak átadjuk.

IX.3. Kifejezett hozzájáruláson alapuló adatkezelések

Vállalatunk az Ön személyes adatait (név, lakcím, születési hely és idő, telefonszám, e-mail cím) automatizált döntéshozatalhoz, illetve profilozáshoz, továbbá üzletszerzési céllal, így új termékajánlatok, akciók népszerűsítése, piackutatás, tesztvezetésre szóló felhívás, nyereményjáték és jótékonysági akciókba való bekapcsolódás céljából kezeli, kizárólag abban a körben, amelyhez Ön az adatkezelési hozzájárulás kitöltése során hozzájárult.

A fentieken belül az adatkezelés célja az, hogy Vállalatunk

 1. az ügyféllel vagy játékossal szemben fennálló, szerződésen vagy jogszabályon alapuló jogait gyakorolja, kötelezettségeit teljesítse;
 2. az ügyfelek és érdeklődők tekintetében biztosítsa és ellenőrizze a minőségi szabványoknak megfelelő, magas színvonalú kiszolgálást (különös tekintettel a garanciális ügyintézésre, a visszahívási akciókra, az inkognitó tesztekre és a CRM-programra);
 3. a tesztvezetők adatait a megkereső hatóság (különösen a közúti szabálysértési eljárásban eljáró hatóság) részére továbbítsa;
 4. az érintettek vonatkozásában piackutatást és közvetlen üzletszerzést (direkt marketing) végezzen elektronikus úton és más módon, tájékoztatókat és hírleveleket küldjön részükre az általuk kiválasztott módon;
 5. az érintettek Vállalatunknál már nyilvántartott adatait folyamatosan aktualizálja a későbbi kapcsolatfelvételek alkalmával;
 6. az érintettekkel folyamatos kapcsolatot tartson.

Az adatok megőrzésének időtartama: az üzletszerzési céllal kért és gyűjtött adatokat az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig tároljuk, kivéve, amennyiben az alábbiakban ettől eltérő megőrzési idő szerepel.

IX.3.1. Automatizált döntéshozatal és profilozás

Vállalatunk az érintett kifejezett és előzetes hozzájárulása esetén az érintettről Vállalatunknál rendelkezésre álló vagy más forrásból jogszerűen szerzett adatok alapján bizonyos célzott megkereséseket automatizált döntéshozatal útján és profilozás eredményeként küldhet. Az automatizált döntéshozatal előre meghatározott szempontok szerinti leválogatással történik, a korábbi adatok alapján meghatározható profilnak megfelelően. Ilyen adatok lehetnek többek között az érintett személyére (pl. nemére, életkorára, lakhelyére, foglalkozására, kedvteléseire) életkörülményeire (pl. családi állapotára és helyzetére, jövedelmi viszonyaira), felhasználási szokásaira vonatkozó adatok. A profilozás célja az érintett felhasználási szokásainak, preferenciáinak leginkább megfelelő ajánlatok kidolgozása.

Az érintett bármikor további információt kérhet a profilozás módjáról, különösen a figyelembe vett adatokról, az azokból levont következtetésekről, illetve az adatok forrásáról.

IX.3.2. Új termékajánlat, akciók, hírlevelek

Amennyiben az érintett hozzájárul Vállalatunk adatkezeléséhez az új termékek, szerviz- és alkatrészakciók, hírlevelek, márkamagazinok stb. küldése céljából, Vállalatunk érintett adatait e célra elkülönítetten kezeli addig, amíg az adatkezelési hozzájárulást az érintett vissza nem vonja.

IX.3.4. Piackutatás

Vállalatunk külön, és a közvetlen üzletszerzési céllal kezelt adatokkal össze nem kapcsolható listákon tartja nyilván azon érintettek személyes adatait, akik kizárólag a fogyasztói szokásaik megismerése érdekében történő kapcsolatfelvétel (piackutatás) céljából történő felhasználáshoz adták hozzájárulásukat. Vállalatunk a piackutatás után haladéktalanul leválasztja az érintett név- és lakcímadatát a kutatás egyéb adatairól, és elkülönítetten, az érintett beazonosíthatóságát és a válaszaival történő összekapcsolását kizáró módon tárolja azokat. Az elkülönítéstől kizárólag az érintett kifejezett hozzájárulása esetén tekint el Vállalatunk.

IX.3.5. Tesztvezetés

Tesztvezetésre jelentkezés esetén az Ön nevén, lakcímén, telefonszámán és e-mail címén kívül, nyilvántartásba vesszük személyi igazolványa és jogosítványa számát, születési helyét és idejét, valamint anyja nevét. Ezekre az adatokra jogos érdekeink érvényesítése céljából is szükségünk van (a megőrzés indokáról és időtartamáról részletesen lásd a jelen Tájékoztató VII.2.5. pontját).

IX.3.6. Nyereményjáték

Meghatározott nyereményjátékra való jelentkezés esetén Vállalatunk a játékszabályzatban meghatározott személyes adatokat kezeli a sorsolás lebonyolítása és a nyeremények átadása céljából. Egyéb érvényes adatkezelési hozzájárulás hiányában Vállalatunk a nyereményjáték lebonyolítását követően törli a játékosok adatait. Vállalatunk a nyertesek adatait a nyereményekkel kapcsolatos esetleges igényérvényesítéssel kapcsolatos, illetve az adózással és a szerencsejátékok felügyeletével kapcsolatos jogszabályok szerinti kötelezettségek elévülési idején belül őrzi meg, ezt követően törli.

IX.3.7. Jótékonysági akciók

Az egyes jótékonysági akciók céljából egyedi módon gyűjtött és kezelt adatokat Vállalatunk egyéb általános adatkezelési hozzájárulás hiányában a jótékonysági akció megvalósulását követően törli.

X. Mik azok a sütik és közösségi pluginek, és mire szolgálnak?

Weboldalunk automatikusan gyűjt adatokat ún. sütik (cookies) alkalmazása révén. A süti egy kis méretű szöveges fájl, amely internet beállításokat tárol. Szinte minden honlap alkalmazza ezt a technológiát.

Amikor először látogat el a weboldalra, a süti automatikusan letöltődik a keresőjéből. Ha legközelebb ugyanarról az eszközről lép be a weboldalra, a sütit – és a benne foglalt információt – vagy visszaküldi a rendszer annak a weboldalnak, amely létrehozta (ún. saját süti), vagy elküldi egy másik weboldalnak, amelyhez tartozik (ún. partner süti). Így a weboldal felismeri, hogy az adott oldalt ezzel a keresővel megnyitották, és egyes esetekben módosítja a megjelenített tartalmat.

A weboldalainkon használt sütikről bővebb információt talál az egyes weboldalakon elhelyezett linkeken.

XI. Ki jogosult megismerni az Ön általunk kezelt adatait?

A kezelt adatokat az Vállalatunk illetékes munkavállalói, valamint  jelen Tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozók munkatársai jogosultak megismerni abban a körben, amelyben ez a feladataik ellátásához szükséges.

27.08.2018
Babják Autóház Kft

Vállalat

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

(VOLKSWAGEN KONSZERNHEZ TARTOZÓ MÁRKÁK)

[vállalat neve]

Örömmel vesszük érdeklődését vállalatunk és az általunk forgalmazott, Volkswagen Konszernhez tartozó márkák iránt. Számunkra nagyon fontos az Ön személyes adatainak védelme, ezért az alábbiakban részletesen tájékoztatjuk a Volkswagen Konszernhez tartozó márkák vonatkozásában általunk folytatott adatkezelésről. Vállalatunk a személyes adatok felhasználása és kezelése során szigorúan betartja a hatályos adatvédelmi rendelkezéseket. Személyes adatokat csak a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelünk; a személyes és anonim adatok felhasználásának joga a vonatkozó európai uniós és magyar jogszabályok által megengedett mértékben megilleti a vállalatunkat, az Ön alább leírt jogainak a fenntartása mellett.

Ez az adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (a „Tájékoztató”) részletesen leírja az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogait, választási lehetőségeit, valamint a vállalatunk adatvédelemmel kapcsolatos kötelességeit és intézkedéseit, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos kötelességeit és jogait.

Amikor Ön kapcsolatba lép velünk, tudomásul veszi, hogy a kapcsolatfelvétel jellegéhez igazodóan bizonyos személyes adatait kezelni fogjuk a jelen Tájékoztató szerint.

Amennyiben honlapunkat használja, felhívjuk a figyelmét, hogy ez a Tájékoztató csak az I. fejezetben megjelölt honlapra és az azzal összefüggő aloldalakra vonatkozik, de nem vonatkozik harmadik felek által ellenőrzött és üzemeltetett honlapokra. A harmadik felek által ellenőrzött és üzemeltetett honlapok esetében kérjük, ellenőrizze azok adatvédelmi nyilatkozatát, mivel ezek a honlapok nem tartoznak az ellenőrzésünk alá, és Vállalatunk nem felelős azok tartalmáért és adatvédelmi intézkedéseiért.

I. Ki lesz az adatkezelő?

Az adatkezelő a(z) [vállalat neve], a(z) Audi, Seat, Škoda, Volkswagen és Volkswagen Haszonjárművek márkájú gépkocsik márkakereskedője és a(z) Audi, Seat, Škoda, Volkswagen és Volkswagen Haszonjárművek márkájú gépkocsik márkaszervize, a DasWeltAuto hálózat tagja.

Elérhetőségeink a következők:

cím: […]
e-mail cím: […]
Adatkezelő kapcsolattartója: [név] (email cím: […], telefon: […]).
Honlapunk: […]

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy vállalatunk mellett az alábbiakban leírt esetekben a gépjármű gyártója és a gépjármű magyarországi nagykereskedője, a Porsche Hungaria Kft. is kezelni fogja az Ön személyes adatait.

A Volkswagen AG elérhetőségei az alábbiak:
Cím: Berliner Ring 2. 38440 Wolfsburg, Németország
e-mail cím: info-datenschutz@volkswagen.de
A Volkswagen AG adatkezelési tájékoztatója elérhető a https://www.volkswagenag.com/en/meta/legal-notice/data-protection-declaration.html weboldalon.

Az Audi AG elérhetőségei az alábbiak:
Cím: Auto-Union Straße 1., 85045 Ingolstadt, Németország
e-mail cím: datenschutz@audi.de
Az Audi AG adatkezelési tájékoztatója elérhető a http:// www.audi.de/betroffenenrechte weboldalon.

A ŠKODA AUTO a.s elérhetőségei az alábbiak:
Cím: Tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, Csehország
e-mail cím: dpo@skoda-auto.cz
A ŠKODA AUTO a.s adatkezelési tájékoztatója elérhető a http://www.skoda-auto.com/data-privacy weboldalon.

A SEAT, S.A. elérhetőségei az alábbiak:
Cím: Autovía A-2, Km. 585, Martorell (Barcelona), Spanyolország
e-mail cím: dataprotection@seat.es
A SEAT, S.A. adatkezelési tájékoztatója elérhető a http://www.seat.com/corporate/privacy-policy.html weboldalon.

A Porsche Hungaria elérhetőségei az alábbiak:
Cím: 1139 Budapest, Fáy u. 27.
e-mail cím: dpo@porsche.hu
A Porsche Hungaria Kft. adatkezelési tájékoztatója elérhető a https://www.porschehungaria.hu/kapcsolat/adatkezeles weboldalon.

II. Mit jelentenek az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos alapvető fogalmak?

Személyes adat bármely adat vagy információ, amely alapján önállóan vagy más adatokkal, információkkal együtt közvetlenül vagy közvetve azonosítható egy konkrét személy.

Az Ön személyes adatai elsősorban a neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve, személyi okmányainak száma – ezek az ún. személyazonosító adatok. Ugyanakkor bármely más adat, amely a fenti adatok valamelyikével együtt, annak ismeretében alkalmas arra, hogy Önt azonosítsa, szintén személyes adatnak minősül. Ilyenek lehet például gépjárművének adatai is.

A személyes adatok közül vannak olyanok, amelyek különleges védettséget éveznek, például az egészségügyi adatok. Különleges személyes adatokat a Porsche Hungaria Kft. nem kezel.

Adatkezelésnek minősül a személyes adatokkal végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, tárolása, felhasználása, rendszerezése, továbbítása, módosítása, más adatokkal való összekapcsolása, törlése, megsemmisítése.

III. Melyek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai?

Ön bármikor jogosult:

 1. tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről,
 2. kérni személyes adatai helyesbítését,
 3. kérni személyes adatai kezelésének korlátozását (visszavonni hozzájárulását egyes adatkezelésekhez vagy az igényelt kapcsolattartási formát megváltoztatni),
 4. kérni személyes adatai törlését (teljes egészében visszavonni adatkezelési hozzájárulását),
 5. kérni személyes adatai más adatkezelő személyhez való továbbítását (adathordozhatóság).

Ön Vállalatunk kapcsolattartójához intézett, a kapcsolattartó I. pontban megjelölt elérhetőségeire küldött nyilatkozattal gyakorolhatja az előbbiekben felsorolt jogait.

Ön tájékoztatást kérhet Vállalatunktól a személyes adatai kezeléséről. Vállalatunk a megkeresésre 30 napon belül, írásban válaszol. A tájékoztatás ingyenes, ha a kérelmező még nem nyújtott be Vállalatunkhoz azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a folyó évben. Ellenkező esetben a tájékoztatás a felmerülő költségek megtérítése ellenében történik.

Ön kérelmezheti Vállalatunknál az általa kezelt adatai helyesbítését, megjelölve a helyes adatokat. Vállalatunk a helyesbítést elvégzi nyilvántartásaiban, és ennek megtörténtéről értesíti Önt.

Ön bármikor korlátozás és díjfizetési kötelezettség nélkül írásban részben vagy egészében visszavonhatja a már megadott adatkezelési hozzájárulását, indoklás nélkül. Vállalatunk a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítését követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli nyilvántartásából a visszavonással érintett személyes adatokat, felhívja a törlésre az adatfeldolgozót és az esetleges adattovábbítással érintett személyeket, eleget tesz törvényes nyilvántartási kötelezettségének. Ez alól kivételt képeznek azok a személyes adatok, amelyeket a fentiek szerint Vállalatunk a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából vagy érdekmérlegelés útján megállapított jogos érdekből további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Ön hozzájárulásának visszavonását követően is kezelhet.

Ön írásban vagy más módon kérheti Vállalatunktól, hogy a Vállalatunk által kezelt adatait az Ön által megjelölt harmadik fél adatkezelőhöz továbbítsa (adathordozhatóság). Vállalatunk a kérelemtől számított 30 napon belül továbbítja az adatokat, a továbbított adatokat egyben nyilvántartásából törli, és erről Önt értesíti.

IV. Mit tegyen, ha panasza van?

Ön bármikor panasszal élhet az adatkezeléssel kapcsolatban Vállalatunk adatvédelmi kapcsolattartójánál. Vállalatunk adatvédelmi kapcsolattartójának elérhetőségeit a Tájékoztató I. pontjában találja. Az adatvédelmi kapcsolattartó a panasz beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja a hozzá érkezett panaszokat, szükség szerint intézkedik, és a kivizsgálás eredményéről és megtett intézkedésekről Önt.

Amennyiben Ön nem ért egyet Vállalatunk vizsgálatának eredményével, intézkedésével, vagy egyébként úgy véli, hogy személyes adatainak kezelésével összefüggésben jogsérelem éri, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; web: http://naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat (ideértve az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszéket).

Minden esetben javasolt a panaszt vagy megkeresést közvetlenül Vállalatunkhoz elküldeni a fenti elérhetőségek valamelyikén, hogy Vállalatunk  az esetleges problémát mihamarabb orvosolhassa.

V. Hogyan védjük a személyes adatokat?

Vállalatunk megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését azáltal, hogy védi az adatok titkosságát, integritását és elérhetőségét. E körben a titkosság azt jelenti, hogy csak azok a személyek férhetnek hozzá, akik a jelen Tájékoztató alapján erre jogosultak. Az integritás azt jelenti, hogy a személyes adatoknak pontosnak és az adatkezelés céljára megfelelőnek kell lenniük. Az elérhetőség azt jelenti, hogy az erre jogosult felhasználók elérhetik az adatokat, ha erre szükségük van abból a célból, amelyre a felhatalmazásuk kiterjed.

Vállalatunk az Ön adatainak védelme érdekében megfelelő műszaki és szervezési intézkedéseket foganatosított, amelyek az Ön adatait többek között az elvesztés, a manipulálás vagy a jogosulatlan hozzáférés ellen védik. A meghozott intézkedéseket rendszeresen ellenőrizzük, és a technika mindenkori állásának megfelelően folyamatosan aktualizáljuk. Amennyiben az Ön személyes adatainak védelme sérül, és ez előreláthatóan jelentős kockázatot eredményez az Ön jogai tekintetében, erről haladéktalanul, de lehetőleg 72 órán belül értesítjük.

A fenti elveket Vállalatunk és adatfeldolgozói akként érvényesítik, hogy megfelelő hardveres és szoftveres alapú biztonsági intézkedéseket vezetnek be (beleértve a fizikai beléptető rendszereket, hozzáférési rendszereket, zárakat, riasztókat, tűzfalakat stb.). Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

Az adatok elektronikus és kézi rögzítése, nyilvántartása, és megőrzése Vállalatunk, valamint az esetleges adatfeldolgozó(k) mindenkori, vonatkozó szabályzatainak megfelelően történik. Az irányadó szabályzatok tartalmazzák az adatokhoz való hozzáférés részletes előírásait.

Vállalatunk folyamatosan ellenőrzi, karbantartja és frissíti az adatkezeléshez használt rendszereit, szoftvereit.

FONTOS! Kérem, ügyeljen arra, hogy az Önnek átadott vagy Önnel közölt felhasználói adatok és jelszavak biztonságos megőrzéséért és titoktartásáért Ön a felelős.

VI. Milyen adatokat gyűjtünk és kezelünk?

Személyes adatokat csak a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezések szerint kezelünk. Amikor Ön kapcsolatba lép velünk, például, ajánlatot kér, gépjárművet vásárol vagy szolgáltatást vesz igénybe, levelezést folytat velünk vagy a honlapunkon egy formanyomtatványt adatokkal kitölt, azzal tudomásul veszi, hogy az adott kapcsolatfelvétel során az Ön által megadott adatokat a jelen Tájékoztató IX. pontjában leírt célokból kezelni fogjuk.

Amikor Ön a honlapunkat felkeresi, az ún. sütik (cookies) automatikusan gyűjtenek személyes adatokat. Erről részletesebben a jelen Tájékoztató I. pontja szól.

VII. Mennyi ideig kezeljük, tároljuk a személyes adatokat?

Vállalatunk a személyes adatokat csak az adatkezelés céljának fennállása alatt, illetve addig kezeli, amíg arra valamely jogszabály kötelezi. Az adatkezelés céljának megvalósulásával egyidejűleg, vagy ha a jogszabályi kötelezettség megszűnik, illetve ha azt Ön kéri, a vonatkozó személyes adatok törlésre vagy anonimizálásra kerülnek. Vállalatunk fenntartja magának a jogot, hogy – a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatok kivételével – az adatkezelést megszüntesse, és az adatokat ennél korábbi időpontban is törölje, amennyiben az adatok kezelése már nem szükséges.

VIII. Milyen harmadik személynek adjuk át a személyes adatokat?

Vállalatunk nem továbbítja az Ön személyes adatait az Európai Unión kívüli országokba, valamint nem adja át a személyes adatokat harmadik személyeknek azok saját üzleti céljaira való felhasználásra (például, adatbányász vagy direkt marketing cégek). Ugyanakkor előfordulhat, hogy Vállalatunknak különböző okokból továbbítani kell az Ön meghatározott adatait különböző hatóságoknak vagy más adatkezelőknek, illetve adatfeldolgozóknak.

VIII.1. Hatóságoknak való átadás

Vállalatunk jogszabályi kötelezettség vagy hatósági megkeresés alapján köteles lehet bizonyos adatokat átadni az arra jogosult hatóságoknak (például a rendőrségnek). Adatvédelmi incidens esetén, azaz amikor az általunk kezelt adatok véletlenül vagy jogellenesen megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, jogosulatlanul közlik őket harmadik személlyel, vagy jogosulatlanul hozzáfér valaki, bizonyos adatoknak az adatvédelmi hatóság részére történő átadása válhat szükségessé.

VIII.2. Adatátadás a Porsche Hungaria Kft., a gyártó, a finanszírozók és a biztosítók számára

Amennyiben Ön az általunk értékesített és a Porsche Hungaria Kft. által forgalmazott Audi, Seat, Skoda, Volkswagen vagy Volkswagen Haszongépjármű márkájú gépjárművet vásárol, illetve ezek karbantartását és javítását rendeli meg tőlünk, akkor a Mobilitásgarancia, a jótállás, valamint a hibás teljesítés esetén Önt megillető további jogok aktiválása és érvényesítése során az Ön adatait át kell adnunk a Porsche Hungaria Kft.-nek, illetve a gépjárműgyártónak. Ebben az esetben a Porsche Hungaria Kft., illetve a gépjárműgyártó is az Ön adatainak kezelőjévé válik. Minderről az adatkezelésről további információt talál a jelen Tájékoztató IX. pontjában.

Új autó vásárlása, illetve javítási és karbantartási szolgáltatás igénybe vétele esetén ugyancsak átadjuk adatait a Porsche Hungaria Kft. illetve a gépjárműgyártó számára annak érdekében, hogy megkereshessék Önt annak felmérése céljából, hogy mennyire volt megelégedve a gépjárművel és szolgáltatásainkkal. Ebben az esetben a Porsche Hungaria Kft., illetve a gépjárműgyártó is az Ön adatainak kezelőjévé válik. Amennyiben a DasWeltAuto hálózatban vásárol használt autót, úgy adatait a Porsche Hungaria Kft. részére továbbítjuk, a DasWeltAuto szolgáltatásokra vonatkozó elégedettségének felmérése céljából.

Amennyiben Ön részben vagy egészben banki vagy lízing finanszírozással kíván gépjárművet vásárolni, és ennek ügyintézését a Vállalatunkon keresztül kezdeményezi, az ehhez szükséges adatait átadjuk az Ön által megjelölt finanszírozó banknak vagy lízingcégnek. Ebben az esetben az adott bank vagy lízingcég is az Ön adatainak kezelője lesz. Tájékoztatjuk, hogy ebben az esetben az adott bank vagy lízingcég adatkezeléséről a banktól, illetve lízingcégtől kaphat részletes tájékoztatást.

Amennyiben Ön a gépjárművásárláskor a Vállalatunkon keresztül kívánja megkötni a gépjárműre vonatkozó biztosításokat, Vállalatunk az Ön által választott biztosító megbízottjaként fog eljárni, és az Ön adatait a biztosítónak át fogja adni. Ebben az esetben az adott biztosító az Ön adatainak kezelője lesz. Tájékoztatjuk, hogy ebben az esetben a biztosító adatkezeléséről a biztosítótól kaphat részletes tájékoztatást.

VIII.3. Átadás adatfeldolgozóknak

Vállalatunk a személyes adatok kezelése során szakmai partnereket, ún. adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek Vállalatunk megbízásából tevékenykednek.

Az adatfeldolgozó tevékenységét a megbízásnak és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles folytatni. Önnel szemben Vállalatunk felel az adatfeldolgozó által okozott kárért.

Az adatfeldolgozó partnereket gondosan választottuk ki, akik megfelelő műszaki és szervezési intézkedésekkel gondoskodnak arról, hogy az Ön adatainak a kezelése összhangban legyen az adatvédelmi előírásokkal, és az Ön jogainak a védelme biztosítva legyen. A partnerek az átadott személyes adatokat nem használhatják fel a saját üzleti céljaikra, és az adatokat nem adhatják át harmadik felek részére.

Adatfeldolgozó igénybevételére egyes szerviz-tevékenységek (pl. karosszéria lakatos és fényező munkák, a Mobilitásgarancia szolgáltatások nyújtása) vagy marketing akciók lebonyolítása során (pl. call center, marketing ügynökség) kerülhet sor. Továbbá, a Porsche Hungaria Kft. adatfeldolgozóként jár el, amikor a Porsche Hungaria Kft. által biztosított IT és marketing szolgáltatások igénybevétele során az Ön adatait átadjuk részére, az Ön magasabb szintű kiszolgálása érdekében.

IX. Milyen jogszabályi alapja és céljai vannak az adatkezelésünknek?

A személyes adatok kezelésére csak az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szabályai szerint kerül sor,

 1. a velünk megkötni szándékozott szerződés előkészítéséhez és teljesítéséhez kapcsolódóan (például, ha Ön ajánlatot kér vagy gépjárművet vásárol, vagy javítási szolgáltatást kíván igénybe venni);
 2. amennyiben Vállalatunk jogos érdeke azt megkívánja (például, szerződésből vagy szerződésen kívül keletkezett követelés); vagy
 3. ha Ön az adatainak egy vagy több meghatározott célból és módon való kezeléséhez kifejezetten hozzájárult.

A fentieken túl jogszabály is kötelezheti Vállalatunkat bizonyos személyes adatok kezelésére, illetve meghatározott ideig való megőrzésére.

A következő pontokban a különböző jogszabályi alapon folytatott adatkezelések eseteit, szabályait, célját és a kezelt adatok megőrzési idejét ismertetjük.

IX.1. A szerződés előkészítéséhez és teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelések

IX.1.1. Ajánlatkérés, illetve általános érdeklődés termékekről vagy szolgáltatásokról

Amennyiben Ön bármilyen formában (telefonon, e-mailen, online formanyomtatvány kitöltésével, vagy személyesen) ajánlatot vagy felvilágosítást kér az általunk forgalmazott, Volkswagen Konszernhez tartozó márkával kapcsolatos termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, az ajánlat vagy felvilágosítás kérése során Ön által megadott adatokat fogjuk kezelni.

Az adatkezelés célja az Ön megkeresésének, kérésének megválaszolása.

Az adatok megőrzésének időtartama: amennyiben más jellegű, hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez Ön nem járult hozzá, az adatokat az ajánlatkérés vagy egyéb megkeresés kezeléséhez szükséges időtartamig, de legfeljebb 12 hónapig tároljuk.

IX.1.2. Gépjármű-vásárlás

Amennyiben Ön gépjárművet vásárol nálunk, a gépjármű adásvételi szerződésben megadott adatait (név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, személyi ig. száma, telefonszám, e-mail cím), valamint a megvásárolt gépjármű adatait kezeljük.

Az adatkezelés célja az Önnel kötött szerződés teljesítése, és a számlázás.

Az adatok megőrzésének időtartama: amennyiben más jellegű, hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez Ön nem járult hozzá, az adatokat az adásvételi szerződés teljesítésének ideje alatt (ideértve a garancia szolgáltatások és a hibás teljesítés esetén Önt megillető jogok érvényesíthetőségének időtartamát), de legfeljebb 13 évig tároljuk.

Tájékoztatjuk, hogy a számlát és egyéb számviteli iratokat (az azokon szereplő adatokkal együtt) a mindenkori számviteli jogszabályok előírásainak megfelelően (jelenleg legfeljebb a számlakibocsátás üzleti évének utolsó napjától számított nyolcadik év végéig) kötelesek vagyunk megőrizni.

Használt gépjármű vásárlása esetén a gépjármű adásvételi szerződés aláíróinak személyazonosságát két tanú hitelesíti. A szerződés a tanúk nevét, lakcímét, személyi igazolvány számát és aláírását rögzíti. A tanúk személyes adatait Vállalatunk a szerződésre irányadó megőrzési ideig tárolja, azokat kizárólag a szerződéssel összefüggő célra használhatja fel. 

IX.1.3. Szerviz esedékességre vonatkozó értesítés a jótállási időszak alatt

Az Ön tulajdonában vagy használatában álló gépjárműre vonatkozó jótállás (hétköznapi nevén garancia) időtartama alatt Önt a gépjármű adásvételi szerződésben vagy egyéb alkalommal megadott telefonos elérhetőségén (telefonon vagy sms-ben) megkereshetjük a szerviz időpont esedékességére történő figyelmeztetéssel és szerviz időpont foglalással kapcsolatban. Tekintettel arra, hogy a jótállás időszaka alatt a gyártó által előírt időszakos szerviz intervallum elmulasztása a jótállás elvesztésével járhat, a fenti megkereséssel célunk annak biztosítása, hogy az adásvételi szerződés alapján biztosított jogosultságaival a jótállás teljes ideje alatt élhessen. 

Az adatkezelés célja az Önnel kötött szerződés teljesítése.

IX.1.4. Szerviz-esemény

Amennyiben Ön javítási vagy karbantartási szolgáltatást vesz igénybe vállalatunknál, a szervizmunkalapon megadott adatait (név, cím, telefonszám, e-mail cím) és gépjárműve adatait kezeljük.

Az adatkezelés célja az Ön által megrendelt szolgáltatás teljesítése.

Az adatok megőrzésének időtartama: amennyiben más jellegű, hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez Ön nem járult hozzá, az adatokat a szolgáltatás teljesítéséből követően keletkező esetleges követelések elévülési ideje alatt (ideértve garancia szolgáltatások és a hibás teljesítés esetén Önt megillető jogok érvényesíthetőségének időtartamát), de legfeljebb három évig tároljuk.

Tájékoztatjuk, hogy a számlát és egyéb számviteli iratokat (az azokon szereplő adatokkal együtt) a mindenkori számviteli jogszabályok előírásainak megfelelően (jelenleg legfeljebb a számlakibocsátás üzleti évének utolsó napjától számított nyolcadik év végéig) kötelesek vagyunk megőrizni.

IX.1.5. Biztosítási kárügyintézés

Abban az esetben, ha az Ön gépjárművének javítását a biztosító egészben vagy részben megtéríti, a biztosításhoz kapcsolódó ügyintézés során vállaltunk jellemzően az alábbi személyes adatokat rögzíti és továbbítja a biztosító részére: név, lakcím, telefonszám, járművezető neve, lakcíme (ha eltér), jogosítvány száma, tanú neve, címe, telefonszáma, gépjármű gyártmánya, alvázszáma, motorszáma, rendszáma, biztosítás kötvényszáma, káresemény helyszíne, időpontja. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a biztosító részére továbbított személyes adatok tekintetében a biztosító lesz az adatkezelő, ezzel kapcsolatban felvilágosítást Ön az érintett biztosítótól kérhet.

Az adatkezelés célja: a megrendelt szervizszolgáltatáshoz kapcsolódó biztosítási ügyintézés

Az adatok megőrzésének időtartama: 5 év.

Tájékoztatjuk, hogy a számlát és egyéb számviteli iratokat (az azokon szereplő adatokkal együtt) a mindenkori számviteli jogszabályok előírásainak megfelelően (jelenleg legfeljebb a számlakibocsátás üzleti évének utolsó napjától számított nyolcadik év végéig) kötelesek vagyunk megőrizni.

IX.1.6. Tartozék- és alkatrészvásárlás

Amennyiben Ön gépjárművéhez tartozékot vagy alkatrészt vásárol és a fizetés során számlát igényel, a számlán szereplő adatait (név, lakcím) kezeljük.

Az adatkezelés célja a számlázás.

Adatait külön nem tároljuk, tájékoztatjuk azonban, hogy a számlát és egyéb számviteli iratokat (az azokon szereplő adatokkal együtt) a mindenkori számviteli jogszabályok előírásainak megfelelően (jelenleg legfeljebb a számlakibocsátás üzleti évének utolsó napjától számított nyolcadik év végéig) kötelesek vagyunk megőrizni.

IX.2. Érdekmérlegelés útján megállapított jogos érdeken alapuló adatkezelések

Egyes esetekben az érintettek adatvédelemhez és személyes adataikhoz való joga és az adatkezelők jogos érdekei látszólag ütközhetnek. Ilyen esetekben az adatkezelők érdekmérlegelés útján juthatnak arra a következtetésre, hogy az adatkezelés a jogos érdekeik érvényesítése miatt szükséges. Ilyen esetben nem jogosult azonban az adatkezelő a jogos érdekén túlmenő vagy tömeges adatkezelésre.

Az érdekmérlegelés útján megállapított jogos érdek sokféle lehet, az alábbiakban tájékoztatást adunk a leggyakrabban előforduló ilyen adatkezelésekről.

IX.2.1. Visszahívási akciók

A Volkswagen Konszern által forgalmazott márkákat érintő visszahívási akciók során az érintett gépjármű alvázszáma alapján a Porsche Hungaria Kft. megkísérli azonosítani az érintett gépjármű tulajdonosait. Amennyiben Ön egy ilyen érintett gépjármű tulajdonosa, de adatai a Porsche Hungaria Kft. adatbázisaiban nem szerepelnek, úgy a Porsche Hungaria Kft. a mindenkori illetékes hatóságtól (jelenleg a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Államtitkárságától) szerzi be az Ön adatait.

Az adatkezelés indoka a valamilyen biztonsági kockázattal érintett gépjármű azonosítása és visszahívása az Ön biztonsága érdekében.

Az adatok megőrzésének időtartama: a visszahívás okából fakadóan keletkezett igényekből származó követelések elévülésének ideje, de legfeljebb 10 év.

IX.2.2. Motorcsere

Motorcsere esetén az új motorba a régi motorszám kerül beütésre, amelyet a Porsche Hungaria Kft. jogszabály alapján köteles nyilvántartani, az Ön nevével és lakcímével együtt.

Az adatkezelés indoka jogszabályi kötelezettség.

Az adatok megőrzésének időtartama: 10 év

IX.2.3. Ügyél-elégedettség mérése

Az új autót vásárlókat időről időre megkereshetjük, hogy felmérjük mennyire voltak megelégedve a gépjárművükkel és szolgáltatásainkkal. Időről-időre ilyen céllal továbbíthatjuk adatait a Porsche Hungaria Kft.-nek, illetve a márka szerinti gyártónak, amely esetben a Porsche Hungaria Kft., illetve gyártó válik az Ön adatainak kezelőjévé.

Az adatkezelés indoka a gépjárművek és szolgáltatások folyamatos fejlesztése, az ügyféligények jobb felmérése.

Az adatok megőrzésének időtartama: a megkereséstől számított 12 hónap.

IX.2.4. Szerződésen kívüli károkozás

Amennyiben valaki a velünk megkötött szerződéseihez nem kapcsolódóan okoz kárt Vállalatunk számára, például, egy tesztvezetés során az ő hibájából kár keletkezik a tesztvezetésre átvett gépjárműben, vagy a kereskedésben, illetve szervizben anyagi kárt vagy személyi sérülést okoz, vállalatunk a kárral kapcsolatos igényérvényesítés során kezelni fogja a károkozó adatait (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím).

Az adatkezelés indoka a jogos igény érvényesítése.

Az adatok megőrzésének időtartama: az igényérvényesítéshez szükséges idő, illetve a követelés elévülésének időtartama, vagy legfeljebb a káreseményről való tudomásszerzéstől számított öt év, attól függően, hogy melyik a hosszabb.

IX.2.5. Bírság továbbszámlázása, biztosítási ügyintézés, hatósági megkeresés

Amennyiben Ön bérbe vesz vagy tesztvezetésre átvesz egy gépjárművet, és azzal szabálysértést követ el vagy egyéb, pótdíj szankcióval járó szabályszegést követ el (pl. jegyváltás nélkül parkol), a kiszabott bírságot, díjat vagy pótdíjat továbbszámlázzuk Önnek. Ezekben az esetekben a szükséges, a bérleti szerződés megkötése illetve a tesztvezetés során megadott adatait (név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, telefonszám, e-mail cím) kezelni fogjuk. Ha pedig a gépjárművel olyan esemény történik, amely biztosítási káreseménynek minősülhet, úgy a kárbejelentőn megadott adatait kezelni valamint továbbítani fogjuk a biztosítónak.

Az adatkezelés indoka a jogos követelés érvényesítése.

Az adatok megőrzésének időtartama: az igényérvényesítéshez szükséges idő, illetve a követelés elévülésének időtartama (a kár bekövetkeztétől számított öt év), illetve a számlát és egyéb számviteli iratokat (az azokon szereplő adatokkal együtt) a mindenkori számviteli jogszabályok előírásainak megfelelően (jelenleg legfeljebb a számlakibocsátás üzleti évének utolsó napjától számított nyolcadik év végéig) kötelesek vagyunk megőrizni.

Amennyiben az Ön gépjármű használata során a hatósági eljárás indul, és a hatóság ezzel kapcsolatban keresi meg a Vállalatunkat, akkor a hatóság által igényelt adatokat (jellemzően név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, telefonszám, e-mail cím) a hatóságnak átadjuk.

IX.2.6. Műszaki vizsga lejáratával kapcsolatos értesítés

Abban az esetben, ha Vállalatunk nyilvántartása szerint az Ön gépjárművének a műszaki vizsgája rövidesen lejár, a lejáratot megelőzően értesítést küldünk Önnek a műszaki vizsga esedékességéről. Ezen megkereséssel célunk annak biztosítása, hogy az Ön gépkocsija folyamatosan rendelkezzen érvényes forgalmi engedéllyel. Ennek érdekében a gépkocsi forgalmi engedélyének számát és érvényességi idejét rögzítjük rendszerünkben.

Az adatkezelés indoka az Ön jogos érdekének érvényesítése.

Az adatok megőrzésének időtartama: folyamatos ügyfélkapcsolat esetén az ügyfélkapcsolat fennállása alatt, egyébként a forgalmi engedély Vállalatunk által rögzített érvényességi idejének lejártát követő legfeljebb öt év.

IX.3. Kifejezett hozzájáruláson alapuló adatkezelések

Vállalatunk az Ön személyes adatait (név, lakcím, születési hely és idő, telefonszám, e-mail cím) automatizált döntéshozatalhoz, illetve profilozáshoz, továbbá üzletszerzési céllal, így új termékajánlatok, akciók népszerűsítése, piackutatás, tesztvezetésre szóló felhívás, nyereményjáték és jótékonysági akciókba való bekapcsolódás céljából kezeli, kizárólag abban a körben, amelyhez Ön az adatkezelési hozzájárulás kitöltése során hozzájárult.

A fentieken belül az adatkezelés célja az, hogy Vállalatunk

 1. az ügyféllel vagy játékossal szemben fennálló, szerződésen vagy jogszabályon alapuló jogait gyakorolja, kötelezettségeit teljesítse;
 2. az ügyfelek és érdeklődők tekintetében biztosítsa és ellenőrizze a minőségi szabványoknak megfelelő, magas színvonalú kiszolgálást (különös tekintettel a garanciális ügyintézésre, a visszahívási akciókra, az inkognitó tesztekre és a CRM-programra);
 3. a tesztvezetők adatait a megkereső hatóság (különösen a közúti szabálysértési eljárásban eljáró hatóság) részére továbbítsa;
 4. az érintettek vonatkozásában piackutatást és közvetlen üzletszerzést (direkt marketing) végezzen elektronikus úton és más módon, tájékoztatókat és hírleveleket küldjön részükre az általuk kiválasztott módon;
 5. az érintettek Vállalatunknál már nyilvántartott adatait folyamatosan aktualizálja a későbbi kapcsolatfelvételek alkalmával;
 6. az érintettekkel folyamatos kapcsolatot tartson.

Az adatok megőrzésének időtartama: az üzletszerzési céllal kért és gyűjtött adatokat az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig tároljuk, kivéve, amennyiben az alábbiakban ettől eltérő megőrzési idő szerepel.

IX.3.1. Automatizált döntéshozatal és profilozás

Vállalatunk az Ön kifejezett és előzetes hozzájárulása esetén az Önről Vállalatunknál rendelkezésre álló vagy más forrásból jogszerűen szerzett adatok alapján bizonyos célzott megkereséseket automatizált döntéshozatal útján és profilozás eredményeként küldhet. Az automatizált döntéshozatal előre meghatározott szempontok szerinti leválogatással történik, a korábbi adatok alapján meghatározható profilnak megfelelően. Ilyen adatok lehetnek többek között az Ön személyére (pl. nemére, életkorára, lakhelyére, foglalkozására, kedvteléseire) életkörülményeire (pl. családi állapotára és helyzetére, jövedelmi viszonyaira), felhasználási szokásaira vonatkozó adatok. A profilozás célja az Ön felhasználási szokásainak, preferenciáinak leginkább megfelelő ajánlatok kidolgozása.

Ön bármikor további információt kérhet a profilozás módjáról, különösen a figyelembe vett adatokról, az azokból levont következtetésekről, illetve az adatok forrásáról.

IX.3.2. Új termékajánlat, akciók, hírlevelek

Amennyiben Ön hozzájárul Vállalatunk adatkezeléséhez az új termékek, szerviz- és alkatrészakciók, hírlevelek, márkamagazinok stb. küldése céljából, Vállalatunk az Ön adatait e célra elkülönítetten kezeli addig, amíg az adatkezelési hozzájárulást Ön vissza nem vonja.

IX.3.4. Piackutatás

Vállalatunk külön, és a közvetlen üzletszerzési céllal kezelt adatokkal össze nem kapcsolható listákon tartja nyilván azon érintettek személyes adatait, akik kizárólag a fogyasztói szokásaik megismerése érdekében történő kapcsolatfelvétel (piackutatás) céljából történő felhasználáshoz adták hozzájárulásukat. Vállalatunk a piackutatás után haladéktalanul leválasztja az Ön név- és lakcímadatát a kutatás egyéb adatairól, és elkülönítetten, az Ön beazonosíthatóságát és a válaszaival történő összekapcsolását kizáró módon tárolja azokat. Az elkülönítéstől kizárólag az Ön kifejezett hozzájárulása esetén tekint el Vállalatunk.

IX.3.5. Tesztvezetés

Tesztvezetésre jelentkezés esetén az Ön nevén, lakcímén, telefonszámán és e-mail címén kívül, nyilvántartásba vesszük személyi igazolványa és jogosítványa számát, születési helyét és idejét, valamint anyja nevét. Ezekre az adatokra jogos érdekeink érvényesítése céljából is szükségünk van (a megőrzés indokáról és időtartamáról részletesen lásd a jelen Tájékoztató VII.2.5. pontját).

IX.3.6. Nyereményjáték

Meghatározott nyereményjátékra való jelentkezés esetén Vállalatunk a játékszabályzatban meghatározott személyes adatokat kezeli a sorsolás lebonyolítása és a nyeremények átadása céljából. Egyéb érvényes adatkezelési hozzájárulás hiányában Vállalatunk a nyereményjáték lebonyolítását követően törli a játékosok adatait. Vállalatunk a nyertesek adatait a nyereményekkel kapcsolatos esetleges igényérvényesítéssel kapcsolatos, illetve az adózással és a szerencsejátékok felügyeletével kapcsolatos jogszabályok szerinti kötelezettségek elévülési idején belül őrzi meg, ezt követően törli.

IX.3.7. Jótékonysági akciók

Az egyes jótékonysági akciók céljából egyedi módon gyűjtött és kezelt adatokat Vállalatunk egyéb általános adatkezelési hozzájárulás hiányában a jótékonysági akció megvalósulását követően törli.

IX.4. Jogszabály alapján kötelező adatkezelések

IX.4.1.  A pénzmosási törvény alapján végzett ügyfél-átvilágítás

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben („Pmt.”) előírt feltételek teljesülése esetén vállaltunk köteles a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítási intézkedések megtételére. Ennek keretében Vállalatunk a Pmt. által előírt személyes adatokat rögzíti, továbbá az Ön személyazonosító igazolványáról és lakcímkártyájáról másolatot készítünk. A rögzített adatokat és a személyazonosító okmányokról készült másolatokat a Pmt-ben meghatározott esetekben vállalatunk az illetékes hatóságok felé továbbíthatja.

Az adatkezelés indoka jogszabályi kötelezettség.

Az adatok megőrzésének időtartama: a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás alapjául szolgáló ügylet teljesítésétől számított 8 év.

X. Mik azok a sütik és közösségi pluginek, és mire szolgálnak?

Weboldalunk automatikusan gyűjt adatokat ún. sütik (cookies) alkalmazása révén. A süti egy kis méretű szöveges fájl, amely internet beállításokat tárol. Szinte minden honlap alkalmazza ezt a technológiát.

Amikor először látogat el a weboldalra, a süti automatikusan letöltődik a keresőjéből. Ha legközelebb ugyanarról az eszközről lép be a weboldalra, a sütit – és a benne foglalt információt – vagy visszaküldi a rendszer annak a weboldalnak, amely létrehozta (ún. saját süti), vagy elküldi egy másik weboldalnak, amelyhez tartozik (ún. partner süti). Így a weboldal felismeri, hogy az adott oldalt ezzel a keresővel megnyitották, és egyes esetekben módosítja a megjelenített tartalmat.

A weboldalainkon használt sütikről bővebb információt talál az egyes weboldalakon elhelyezett linkeken.

XI. Ki jogosult megismerni az Ön általunk kezelt adatait?

A kezelt adatokat Vállalatunk illetékes munkavállalói, valamint a jelen Tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozók munkatársai jogosultak megismerni abban a körben, amelyben ez a feladataik ellátásához szükséges.

[Kelt]
[cégnév]

Összefoglaló táblázat a kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról és megőrzési idejéről