Babják Autóház Adatvédelem

A D A T V É D E L M I T Á J É K O Z T A T Ó
- B A B J Á K A U T Ó H Á Z K F T . -


1. BEVEZETÉS .................................................................................................................................. 3
2. ADATKEZELŐ ADATAI .............................................................................................................. 3
3. AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK ÉS AZ ADATKEZELÉS ELVEI ... 4
4. AZ ÖN JOGAI .............................................................................................................................. 4
‐ Előzetes tájékozódáshoz való jog és a hozzáférés joga: ................................................. 5
‐ A helyesbítéshez való jog ..................................................................................................... 5
‐ A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) ........................................................ 5
‐ Az adatkezelés korlátozásához való jog ............................................................................. 6
‐ Az adathordozhatósághoz való jog ..................................................................................... 6
‐ A tiltakozáshoz való jog ........................................................................................................ 6
‐ Panasztételi jog ..................................................................................................................... 6
‐ Jogorvoslati jog ..................................................................................................................... 7
5. ADATBIZTONSÁG ...................................................................................................................... 7
6. ADATTOVÁBBÍTÁS .................................................................................................................... 8
7. A KONKRÉT ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEKRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ . 9
A. Értékesítési tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés (SALES) .......................... 9
1. Ajánlatkérés ........................................................................................................................... 9
B. Szerviz tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés .............................................. 10
1. Szerviz időpont egyeztetés ................................................................................................ 10
2. Autómentési szolgáltatás ................................................................................................... 11
3. Gyári visszahívási akció ...................................................................................................... 12
4. Értesítési szolgáltatás ......................................................................................................... 13
C. Marketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés ............................................ 14
1. Ügyfélelégedettség mérés ................................................................................................. 14
2. Hírlevél szolgáltatás ............................................................................................................ 15
3. Közösségi oldalon való megjelenés .................................................................................. 16
4. Online megjelenés (weblap látogatói) ............................................................................. 17
B A B J Á K A U T Ó H Á Z K F T .
| 2 |
5. Nyereményjáték szervezés ................................................................................................ 19
D. Egyéb operatív tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés ............................... 20
1. Információkérés és kapcsolattartás .................................................................................. 20
2. Panaszkezelés ...................................................................................................................... 21
3. Partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése ................................................................. 22
8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK ........................................................................................................ 23

B A B J Á K A U T Ó H Á Z K F T .

| 3 |

1. BEVEZETÉS
A Babják Autóház Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan ügyel a
személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és
tisztességes adatkezelésre. Adatkezelő elismeri a természetes személyek személyes adataik
védelméhez és kezeléséhez kapcsolódó elveket és szabályokat, melyek alapján adatkezelését
végzi.
Adatkezelő tájékoztatja a természetes személyeket az adatkezelés elveiről, folyamatáról és
garanciáiról. Adatkezelő elismeri a természetes személyek azon jogát, hogy saját személyes
adataik felett maguk rendelkezzenek. Ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy a személyes
adatok védelméhez való jog nem abszolút jog, azt az arányosság elvével összhangban kell
figyelembe venni és egyensúlyba állítani más alapvető jogokkal.
Adatkezelő az adatkezelés folyamatát az Egységes Szerkezetű Adatvédelmi Tájékoztató
szabályaiban (továbbiakban Szabályzat) foglalja össze. Adatkezelő az Adatvédelmi Szabályzat
alapján – az átláthatóság elvére figyelemmel – Adatkezelési Tájékoztatót készít ügyfelei
részére, hogy megfelelően tájékoztatást nyújtson az adatkezelési folyamatokról, illetőleg az
érintettek jogairól.
Jelen tájékoztató Adatkezelő TÁVOLRÓL ELÉRHETŐ (pl. online, telefon) tevékenységével
összefüggő adatkezelési folyamatait foglalja össze. Részletesebb tájékoztatás érdekében
kérjük, olvassa el a Szabályzatot. Tájékoztatjuk, hogy a Szabályzat elérhető Adatkezelő
titkárságán, illetve bármely kérdése felmerül, Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője áll
rendelkezésére.
Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót annak érdekében, hogy megértse,
hogy hogyan kezeljük az Ön személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel
kapcsolatos jogait.
2. ADATKEZELŐ ADATAI
Az Ön adatait elsősorban Adatkezelő, illetve Adatkezelő munkatársai, valamint az
Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló partnerek kezelik. Az adatkezelés során
törekszünk arra, hogy kizárólag a szükséges mértékben kezeljük az adatokat.
Az Adatkezelő adatai:
o Cégnév: Babják Autóház Kft.
o Székhely: 4600 Kisvárda, Mátyás király utca 117.
o Telefon: 0645450900
o Weblap: www.babjakauto.hu
o Kapcsolattartás: Babják Tibor adatvédelmi referens
o Telefon: 0645450900
o E-mail: [email protected]
Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az
adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan fenti
B A B J Á K A U T Ó H Á Z K F T .
| 4 |
címeink bármelyikére küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30
napon belül küldjük az Ön által kért címre.
3. AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK ÉS AZ ADATKEZELÉS ELVEI
Az adatkezelési műveletek tekintetében Ön érintettnek minősül, amennyiben valamely
személyes adata alapján közvetlenül vagy közvetve azonosíthatóvá válik, illetve amennyiben
Önnel kapcsolatban Adatkezelő adatkezelést végez (pl.: érdeklődő, vásárló, hírlevél feliratkozó,
stb…).
Az adatkezelési műveletek során alkalmazott fogalmakkal kapcsolatos részletesebb
tájékoztatás érdekében kérjük, olvassa el a Szabályzatot.
Adatkezelő a személyes adatok során az adatkezelés alábbi alapelveivel összhangban jár el:
- célhoz kötöttség elve (adatkezelés adott célt szolgál)
- szükségesség-arányosság elve (érdekmérlegelési teszttel alátámasztott adatkezelés)
- jogszerűség és tisztességes eljárás elve (az adatkezelés megfelel a mindenkor
hatályos jogszabályoknak)
- átláthatóság elve (az Érintettek számára is megismerhető adatkezelési folyamatok
alkalmazása)
- adattakarékosság elve (az adatkezelés csak a feltétlenül szükséges mértékben
valósuljon meg)
- arányosság elve (az Érintettek információs önrendelkezési jogának kizárólag jogos
érdek érvényesíthetőség érdekében korlátozható)
- elszámoltathatóság elve (az adatkezelés és megfelelő tájékoztatás folyamatát
Adatkezelő megfelelően dokumentálja)
Az adatkezelés elveiről bővebb információkat talál a 2016/679 EK Rendelet (a továbbiakban
Rendelet) 5. cikkében.
4. AZ ÖN JOGAI
Ön kéréseivel, kérdéseivel, panaszaival, Adatkezelő magatartására vonatkozó észrevételével
fordulhat közvetlenül Adatkezelő képviselőjéhez az alábbi elérhetőségeken:
o Kapcsolattartás: Babják Tibor adatvédelmi referens
o Telefon: 0645450900
o E-mail: [email protected]
Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogait Adatkezelőhöz intézett kérelem útján gyakorolhatja.
Adatkezelő bármely elérhetőségén történő megkeresésre haladéktalanul, de legkésőbb 30
napon belül válaszol.
B A B J Á K A U T Ó H Á Z K F T .
| 5 |
a. tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről
b. amennyiben az adat nem helyes, kérni ennek kijavítását
c. kérni a személyes adatok kezelésének korlátozását
d. kérni a személyes adatai törlését
e. kérni személyes adatainak más Adatkezelő részére való továbbítását
(adathordozhatóság)
f. tiltakozni személyes adatainak jogos érdekből, vagy közvetlen
üzletszerzés céljára történő felhasználása ellen
g. panaszt tenni és jogorvoslattal élni
Ön jogosult a jogaival kapcsolatban kérelem benyújtására. Adatkezelő a kérelmek elbírálása
során az adatkezelés jogalapjára tekintettel hozza meg döntését. Ön az alábbiak szerint
jogosult fenti jogaival élni:
Hozzájárulás Szerződés
teljesítése
Jogi
kötelezettség Jogos érdek
tájékoztatást kérése    
kijavítás kérése    
korlátozás    
törlés   
tiltakozás 
adathordozhatóság 
hozzájárulás
visszavonása

panasztételi jog    
jogorvoslati jog    
‐ Előzetes tájékozódáshoz való jog és a hozzáférés joga:
Ön – már az adatkezelés megkezdését megelőzően – jogosult előzetes tájékoztatást kapni
az adatkezeléssel összefüggő tényekről és eseményekről, melyet Adatkezelő jelen
tájékoztató tartalmával – és egyéb tájékoztató dokumentumokkal biztosít. Ön jogosult
továbbá arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult
arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó
információkhoz hozzáférést kapjon. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 13-14. cikke
tartalmaz.
‐ A helyesbítéshez való jog
A pontosság alapelve alapján Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan
késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Kérem, hogy
kérelmében jelölje meg az Önre vonatkozó helyes adatokat. A javítás tényéről tájékoztatjuk
Önt. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 16. cikke tartalmaz.
‐ A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje az Önre vonatkozó személyes
adatokat, ha a Rendelet 17. cikkében meghatározott feltételek valamelyike fennáll:
B A B J Á K A U T Ó H Á Z K F T .
| 6 |
o Az adatok kezelésére már nincs szükség abból a célból, amelyből gyűjtötték.
o Az Érintett visszavonta a hozzájárulását, és az Adatkezelő nem rendelkezik más
jogalappal az adatkezelésre.
o Az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és annak nincs olyan indoka, mely
elsőbbséget élvez az Érintett joggyakorlásával szemben.
o Az adatkezelés jogellenesen történt.
o Jogszabály írja elő az adatok törlését.
Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 17. cikke tartalmaz.
‐ Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbi
esetekben:
o Vitatja az adatok pontosságát – a személyes adatok pontosságának ellenőrzéséig.
o Jogellenes adatkezelés esetén, amennyiben az Érintett ellenzi a törlést, azonban kéri
azok korlátozását.
o Az adatkezelés célja megszűnt, azonban az Érintett igényli azokat jogi igény
érvényesítése vagy védelme érdekében.
o Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, azonban Érintett
tiltakozik az adatkezelés ellen, úgy korlátozni kell az adatkezelést annak
megállapításáig, hogy mely érdek élvez elsőbbséget.
Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 18. cikke tartalmaz.
‐ Az adathordozhatósághoz való jog
Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy szerződés teljesítésén alapul, és az
adatkezelés automatizált módon történik, úgy Ön jogosult, hogy az Önre vonatkozó,
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek
továbbítsa. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 20. cikke tartalmaz.
‐ A tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdekből (Rendelet
6. cikk (1) bekezdés f) pont), vagy közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen.
Az Adatkezelő tiltakozás esetén kizárólag akkor jogosult a további adatkezelésre,
amennyiben igazolja, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek
megelőzik az Érintett jogait, vagy az adatkezelés jogi igény előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez szükséges. Amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzés céljából
történik, úgy az Érintett tiltakozását követően ezen okból továbbiakban nem végezhető
adatkezelés. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 21. cikke tartalmaz.
‐ Panasztételi jog
Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban panasszal éljen elsősorban az
Adatkezelő és képviselője felé, másodsorban a – tartózkodási helye, a munkahelye, vagy a
feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam – felügyeleti hatóság felé.
A felügyeleti hatóság elérhetőségei:
o Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
B A B J Á K A U T Ó H Á Z K F T .
| 7 |
o posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
o cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
o Telefon: +36 (1) 391-1400
o Fax: +36 (1) 391-1410
o E-mail: [email protected]
o URL http://naih.hu
‐ Jogorvoslati jog
Ön jogosult a bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, kötelező erejű
döntésével szemben, illetve amennyiben a felügyeleti hatóság panaszával nem foglalkozott,
vagy a panasszal kapcsolatos eljárásról nem kapott 3 hónapon belül tájékoztatást. A
jogorvoslati jogát az Érintett az illetékes törvényszék előtt gyakorolhatja.
Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 78. cikke tartalmaz
Az Érintett jogosult továbbá hatékony bírósági jogorvoslatra az Adatkezelővel, illetve az
adatfeldolgozóval szemben, amennyiben megítélése szerint személyes adatait nem a
Rendelet szabályai szerint kezelték. A jogorvoslati jogát az Érintett az illetékes törvényszék
előtt gyakorolhatja. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 79. cikke tartalmaz
5. ADATBIZTONSÁG
Adatkezelő a „privacy-by-design”, azaz az alapértelmezett és beépített adatvédelem alapelve
szerint egész adatvédelmi folyamatának kialakítása során figyelemmel van az adatbiztonság
követelményére.
Adatkezelő célja, hogy az adatkezelési kockázatok csökkentése érdekében a személyes adatok
kezelését a minimálisra csökkentse. Adatkezelő a kezelt személyes adatokat átlátható és
ellenőrizhető módon kezeli az adatvédelmi incidensek azonnali észlelése céljából.
Adatkezelő adatbiztonsági feladatkörében
‐ technikai és szervezési intézkedéseket tesz az elektronikusan tárolt adatok biztosítása
tekintetében
‐ biztosítja a jogszabály által megkövetelt adatbiztonsági szabályok érvényesülését
‐ biztosítja az adatvédelmi, illetve titokvédelmi szabályok érvényesülését
‐ megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést
‐ megteszi a szükséges intézkedéseket az adatok sérülésének megelőzése érdekében
‐ elősegíti az adatkezelési tudatosságot munkavállalói tekintetében az adatbiztonság
biztosítása céljából
‐ biztosítja a papír alapon tárolt adatok fizikai védelmét
‐ biztosítja az elektronikusan tárolt adatokhoz használt eszközök fizikai védelmét
‐ gondoskodik az adatok rendszeres biztonsági mentéséről
‐ biztosítja, hogy az adatokhoz való hozzáférés kizárólag az arra jogosultak számára
legyen engedélyezett
B A B J Á K A U T Ó H Á Z K F T .
| 8 |
Adatkezelő napi rendszerességgel biztonsági mentést készít elektronikusan tárolt adatairól. A
biztonsági mentések tárolásáról Adatkezelő saját szerverén, illetve informatikai partnerén
keresztül gondoskodik.
A biztonsági mentések tárolásának időtartama: legfeljebb 1 év.
6. ADATTOVÁBBÍTÁS
Adatkezelő főként saját munkatársai segítségével végzi el az adatkezelési műveleteket.
Kiszervezett feladatok, illetve egyéb együttműködés esetén Adatkezelő adatot továbbít a
Szabályzat mellékletében foglalt Partnerek részére.
Adatkezelő biztosítja, hogy az adattovábbítás során is megvalósuljanak a jogszabályi feltételei
az adatkezelésnek (cél, jogalap), illetve az adattovábbítás ne járjon az Ön jogainak sérelmével.
B A B J Á K A U T Ó H Á Z K F T .
| 9 |
7. A KONKRÉT ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEKRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ
A. Értékesítési tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés (SALES)
1. Ajánlatkérés
LEÍRÁS: Érintettek ajánlatot kérhetnek Adatkezelőtől termék vagy
szolgáltatás vonatkozásában. Érdeklődő Adatkezelő bármely
elérhetőségén felveheti a kapcsolatot Adatkezelővel annak
érdekében, hogy árajánlatot kérjen. Adatkezelő az ajánlatot az
Érdeklődő által megadott elérhetőségére küldi meg.
ÉRINTETTEK KÖRE: A termék vagy szolgáltatás iránt érdeklődők.
ADATOK EREDETE: Az érdeklődők által önként megadott adatok.
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Az adatkezelés célja termék értékesítése vagy szolgáltatási
szerződés megkötése.
AZ ADATKEZELÉS
JOGALAPJA:
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződéskötés előkészítése
KEZELT ADATOK KÖRE: név azonosítás, kapcsolattartás
telefonszám, e-mail cím kapcsolattartás
ajánlat konkrét tárgya szerződés tárgyának
meghatározása
AZ ADATTÁROLÁS
IDŐTARTAMA:
Adatkezelő a szerződéskötés, mint cél megvalósulásáig, ennek
elmaradása hiányában amíg Ön nem tájékoztatja társaságunkat
arról, hogy nem kíván szerződést kötni, de legfeljebb 6 hónapig
tárolja az adatokat.
ADATTOVÁBBÍTÁS: Nem történik.
B A B J Á K A U T Ó H Á Z K F T .
| 10 |
B. Szerviz tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés
1. Szerviz időpont egyeztetés
LEÍRÁS: Érintettek – személyesen, telefonon, e-mailben, vagy a weblapon
keresztül – időpontot kérhetnek Adatkezelő szerviz szolgáltatásainak
igénybevételére.
Érdeklődő Adatkezelő bármely elérhetőségén felveheti a kapcsolatot
Adatkezelővel annak érdekében, hogy időpontot kérjen szolgáltatás
nyújtására. Adatkezelő képviselője az adatokat CRM rendszer
előjegyzési naptárában rögzíti.
Amennyiben ügyfél a szolgáltatás időpontjában nem jelenik meg,
úgy Adatkezelő képviselője felveszi vele a kapcsolatot. Amennyiben
Érintett a szolgáltatást lemondja, Adatkezelő a naptárból a
bejegyzést törli.
ÉRINTETTEK KÖRE: A szolgáltatást igénybe venni kívánó ügyfelek.
ADATOK EREDETE: Az Érintett által önként megadott adatok.
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Az adatkezelés célja a szolgáltatási szerződés megkötése, a
szolgáltatás nyújtására való előkészület.
AZ ADATKEZELÉS
JOGALAPJA:
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződéskötés előkészítése
KEZELT ADATOK KÖRE: név azonosítás, kapcsolattartás
telefonszám, e-mail cím kapcsolattartás
szolgáltatáshoz szükséges
adatok (pl.: autó adatai,
hibajelenség, igényelt
szolgáltatás, stb.)
szerződés teljesítése
rendszám, alvázszám gyári visszahívási akció
ellenőrzésének érdekében
AZ ADATTÁROLÁS
IDŐTARTAMA:
Adatkezelő a szolgáltatáshoz kapcsolódó garanciaidő lejártáig tárolja
az adatokat.
ADATTOVÁBBÍTÁS: Nem történik.
B A B J Á K A U T Ó H Á Z K F T .
| 11 |
2. Autómentési szolgáltatás
LEÍRÁS: Adatkezelő autómentő szolgáltatást nyújt.
Érintett bejelenti Adatkezelőnek, hogy autómentő szolgáltatást kíván
igénybe venni. Amennyiben Érintett a Mobilitásgarancia központi
számán tett bejelentést, úgy a Mobilitásgarancia ügyfélszolgálata lép
kapcsolatba Adatkezelővel.
Adatkezelő felveszi a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat.
A szolgáltatással kapcsolatban Adatkezelő számlát állít ki.
ÉRINTETTEK KÖRE: A szolgáltatást igénybe vevő természetes személyek, illetve
vállalkozások képviselői.
ADATOK EREDETE: Az Érintett által önként megadott adatok.
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Az adatkezelés célja az ügyféllel való kapcsolattartás a szerződés
teljesítése érdekében.
AZ ADATKEZELÉS
JOGALAPJA:
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződés teljesítése
KEZELT ADATOK KÖRE: név, cím azonosítás, kapcsolattartás,
számlázás
telefonszám kapcsolattartás
gépkocsi típusa, színe,
rendszáma, alvázszáma
szerződés teljesítése,
szolgáltatás teljesítése
pontos helyszín, hibajelenség,
igényelt szolgáltatás, érintettek
száma
szerződés teljesítése,
szolgáltatás teljesítése
Mobilitás garancia jogosultság,
utolsó szerviz időpontja
szerződés teljesítése,
szolgáltatás teljesítése,
számlázáshoz szükséges
igényelt szolgáltatások leírása,
fizetési feltételek
szerződés teljesítése
AZ ADATTÁROLÁS
IDŐTARTAMA:
A jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek elévüléséig. A
konkrét autóval kapcsolatos szolgáltatás (pl.: javítás) befejezését
követő számlázásig. A számlázási adatok tekintetében minimum 8
évig
ADATTOVÁBBÍTÁS: Mobilitás garancia esetén az Importőr felé is.
B A B J Á K A U T Ó H Á Z K F T .
| 12 |
3. Gyári visszahívási akció
LEÍRÁS:
Adatkezelő a Porsche Hungária Kft és a Volkswagen AG által kiírt
visszahívási akciókat saját ügyfelei felé teljesíti. Adatkezelő kizárólag
ADATFELDOLGOZÓI tevékenységet végez.
ÉRINTETTEK KÖRE: Azon ügyfelek, akinek gépjárműve a gyári visszahívási akcióban
érintett (természetes személyek, vállalkozások képviselői).
ADATOK EREDETE: Saját nyilvántartási rendszer.
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Az adatkezelés célja a visszahívási akció teljesítése.
AZ ADATKEZELÉS
JOGALAPJA:
Rendelet 6 cikk (1) bekezdés d) pont - létfontosságú érdek;
Rendelet 6 cikk (1) bekezdés f) pont - jogos érdek;
- a konkrét visszahívás technikai okától függően
AZ ADATKEZELÉS
FOLYAMATA:
Az Importőr a gépjárművek gyári hibája esetén gyári visszahívási
akciót hirdet. A márkakereskedések a gépkocsi azonosító adatai
alapján ellenőrzik, hogy szerepel-e rendszerükben. Az akcióban
érintett gépkocsik tulajdonosait Adatkezelő tájékoztatja a
visszahívási akcióról.
Amennyiben Adatkezelő nem rendelkezik kapcsolattartási adatokkal,
úgy Adatkezelő szükség esetén igénybe veszi az állami nyilvántartás
adatait.
A visszahívási akcióval kapcsolatos adatok az ügyviteli szoftverben
rögzítésre kerülnek.
KEZELT ADATOK KÖRE: név, rendszám azonosítás
cím, telefonszám, e-mail cím kapcsolattartás
alvázszám, motorszám,
forgalomba helyezés időpontja,
típuskód, típus megnevezése
a gyári visszahívási akcióról való
tájékoztatáshoz szükséges
adatok
AZ ADATTÁROLÁS
IDŐTARTAMA:
A jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek elévüléséig. A gyári
visszahívási akció teljesítéséig.
ADATTOVÁBBÍTÁS: A sikeres visszahívás tényéről – a visszahívás kiírásától függően –
Adatkezelő tájékoztatja az Importőrt.
B A B J Á K A U T Ó H Á Z K F T .
| 13 |
4. Értesítési szolgáltatás
LEÍRÁS: Adatkezelő különböző, gépjárművel kapcsolatos határidők lejárta
előtt értesítést küld ügyfelei részére.
Érintett gépjárművének adatait Adatkezelő – más szolgáltatással
kapcsolatosan – tárolja. Adatkezelő az adatbázis alapján tájékoztatja
Érintettet a gépjárművel kapcsolatos valamely határidő közeledtéről
(pl.: műszaki vizsga lejárta, garancia idő lejárta, stb…) az Érintettet
által megadott elérhetőségeken (telefon, SMS, e-mail).
Az ügyfélnek jogos érdeke, hogy gépjárműve folyamatosan
rendelkezzen érvényes forgalmi engedéllyel, megfelelő műszaki
állapotban legyen, és ezen keresztül Adatkezelőnek is jogos érdeke,
hogy ennek biztosításával az ügyfelek elégedettségét, valamint saját
szolgáltatásainak színvonalát növelje, továbbá elősegítse a
gépjárművek megfelelő műszaki állapotának fenntartását és ezáltal
növelje a szervizelési szolgáltatások hatékonyságát is.
Érintett – az értesítést követően – dönthet a szolgáltatás
igénybevételéről, illetőleg arról, hol kívánja igénybe venni a
szolgáltatást.
ÉRINTETTEK KÖRE: A szolgáltatást igénybe vevő természetes személyek, illetve
vállalkozások képviselői
ADATOK EREDETE: Az Érintett által korábbi szolgáltatások igénybevétele során önként
megadott adatok.
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Az adatkezelés célja az ügyfél tájékoztatása, valamely,
gépjárművével kapcsolatos határidő közeledtéről.
AZ ADATKEZELÉS
JOGALAPJA:
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont – jogos érdek
KEZELT ADATOK KÖRE: név, cím azonosítás, kapcsolattartás,
számlázás
telefonszám, e-mail cím kapcsolattartás
műszaki vizsga lejártának
dátuma
szolgáltatás teljesítése
legutolsó szerviz (olajcsere)
időpontja
szolgáltatás teljesítése
garanciaidő lejártának időpontja szolgáltatás teljesítése
rendszám azonosítás
alvázszám azonosítás
AZ ADATTÁROLÁS
IDŐTARTAMA:
A szolgáltatásból eredő jogok és kötelezettségek elévüléséig.
B A B J Á K A U T Ó H Á Z K F T .
| 14 |
C. Marketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés
1. Ügyfélelégedettség mérés
LEÍRÁS: Adatkezelő minőségbiztosítási okból ügyfélelégedettségi mérést
végezhet. Ennek keretében Érintettek online, telefonon vagy papír
alapon, vagy telefonos ügyfélszolgálati hívás útján értékelik
Adatkezelő szolgáltatását, tevékenységét, termékét.
Adatkezelő saját maga, illetve Partner vállalkozás bevonásával is
végezhet ügyfélelégedettség mérést.
Érintett az Adatkezelő valamely szolgáltatásának igénybevétele,
vagy termékének megvásárlását követően megkeresésre került a
termék vagy szolgáltatással kapcsolatos értékelés adása érdekében.
ÉRINTETTEK KÖRE: Azon ügyfelek, akik a szolgáltatást igénybe vették, illetőleg terméket
vásároltak, és értékelést adtak.
ADATOK EREDETE: Az érdeklődők által – más adatkezelési tevékenység során – önként
megadott adatok.
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Az adatkezelés célja minőségbiztosítási szempontból a
szolgáltatásokról történő visszajelzés kérése.
AZ ADATKEZELÉS
JOGALAPJA:
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Adatkezelő jogos érdeke
KEZELT ADATOK KÖRE: név azonosítás, kapcsolattartás
telefonszám, e-mail cím kapcsolattartás
munkaszám, eljáró munkatárs
neve, dátum, megfogalmazott
értékelés
minőségbiztosítási ok
AZ ADATTÁROLÁS
IDŐTARTAMA:
Az értékelés megadásától számított 1 (egy) év.
ADATTOVÁBBÍTÁS: Adatkezelő Porsche Hungária Kft. Partner szolgáltatásait veszi
igénybe a felmérés végrehajtásához, ennek érdekében Adatkezelő
adatokat továbbít Partner, mint adatfeldolgozó részére.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: https://caradvisor.hu/privacy
B A B J Á K A U T Ó H Á Z K F T .
| 15 |
2. Hírlevél szolgáltatás
LEÍRÁS: Adatkezelő hírlevél szolgáltatást nyújt már meglévő, vagy leendő
ügyfelei, érdeklődői részére. A hírlevél szolgáltatást kizárólag az
Érintett kérésére nyújtja Adatkezelő. Az adatkezelés célja a
tájékoztatás nyújtása.
Adatkezelő a hírlevelet egyfelől saját rendszeréből, másfelől
adatfeldolgozóin keresztül küldi ki.
Érintett hozzájárul, hogy adatait Adatkezelő tárolja marketing céllal
felhasználja. A hozzájárulás előtt Adatkezelő tájékoztatja Érintettet
adatkezeléssel kapcsolatos jogairól.
Adatkezelő az adatokat (hozzájárulás) papír alapon, valamint
ügyviteli rendszerben tárolja.
ÉRINTETTEK KÖRE: Azon ügyfelek és érdeklődők, akik hírlevél formájában szeretnének
értesülni ajánlatokról, akciókról, információkról, és ezen
adatkezeléshez hozzájárulásukat adták.
ADATOK EREDETE: Az érdeklődők által önként megadott adatok.
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Az adatkezelés célja tájékoztatás nyújtása, hírlevél kiküldése, illetve
Érintettek részére termékek vagy szolgáltatások értékesítése
közvetlen ajánlatok útján.
AZ ADATKEZELÉS
JOGALAPJA:
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – Érintett hozzájárulása
KEZELT ADATOK KÖRE: név azonosítás, kapcsolattartás
e-mail cím kapcsolattartás
AZ ADATTÁROLÁS
IDŐTARTAMA:
Adatkezelő az adatokat a cél megszűnéséig vagy a hozzájárulás
visszavonásáig kezeli.
ADATTOVÁBBÍTÁS: Adatkezelő Porsche Hungária Kft. Partner szolgáltatásait veszi
igénybe a hírlevél kiküldéséhez, ennek érdekében Adatkezelő
adatokat továbbít Partner, mint adatfeldolgozó részére.
Adatkezelő önállóan is folytat hírlevél küldési tevékenységet.
B A B J Á K A U T Ó H Á Z K F T .
| 16 |
3. Közösségi oldalon való megjelenés
LEÍRÁS: Adatkezelő jelen van a Facebook közösségi oldalon. Érintett a
közösségi oldalon felveheti a kapcsolatot Adatkezelővel, illetve
beállíthatja követését, amennyiben híreket kíván kapni. Érintett - a
közösségi oldal szabályzatának elfogadásával - elfogadja, hogy a
közösségi oldal ezen aktivitásáról információt szolgáltat Adatkezelő
részére, és ezen tájékoztatás birtokában fejti ki magatartását.
Érintett aktív magatartása - az üzenet és értékelés tartalma, mint
adattartalom tekintetében hozzájárulásnak tekintendő.
Érintett – akár valós vagy fiktív – adatainak megadásával regisztrál
a közösségi oldalra. A regisztrációval egyidejűleg Érintett elfogadja
a közösségi oldal adatkezelési szabályzatát.
Adatkezelő szintén a közösségi oldal adatkezelési szabályzata
alapján van jelen. Adatkezelő a közösségi oldalon közzétesz képeket,
felvételeket eseményekről, szolgáltatásairól. Amennyiben a közzétett
felvételek nem minősülnek tömegfelvételnek, Adatkezelő kizárólag
az Érintett hozzájárulásával teszi közzé az adatokat.
ÉRINTETTEK KÖRE: Azon személyek, akik a közösségi oldalon Adatkezelő oldalát önként
követik, kedvelik, illetve megosztják, valamint Adatkezelő számára
üzenetet küldenek.
ADATOK EREDETE: Érintett által a közösségi oldalon való regisztrációkor közölt adatok
(Adatkezelő az adatok valódiságát nem ellenőrzi, azokért nem felel)
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Az adatkezelés célja az Érintettel való kapcsolattartás, hírek és
események megosztása az érdeklődőkkel.
AZ ADATKEZELÉS
JOGALAPJA:
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – Érintett hozzájárulása
KEZELT ADATOK KÖRE: publikus név azonosítás, kapcsolattartás
publikus e-mail cím kapcsolattartás
publikus fotó azonosítás
üzenet tartalma kapcsolattartás
AZ ADATTÁROLÁS
IDŐTARTAMA:
Az Érintett általi követés leállításáig, illetve a korábban szolgáltatott
adatok azok kérelemre való törléséig.
ADATTOVÁBBÍTÁS: A közösségi oldal számára történik adattovábbítás.
TOVÁBBI
TÁJÉKOZTATÁS:
A közösségi oldalon történő adatkezelés szabályait az egyes oldalak
weboldalain ismerheti meg az Érintett.
B A B J Á K A U T Ó H Á Z K F T .
| 17 |
4. Online megjelenés (weblap látogatói)
LEÍRÁS: Adatkezelő tájékoztatja a weblap látogatóit, hogy mely cookiekat,
milyen célból használja. Az Érintett a cookiekat saját számítógépén,
saját böngészőjében tudja szabályozni.
A sütik használatát Érintett saját számítógépéről törölni tudja, illetve
a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a
lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások /
Adatvédelem menüpontban tehetők meg. Az Adatkezelő a
weboldalra belépéskor "Süti tájékoztató"-t ad, illetve biztosítja a
sütik letiltási lehetőségét.
A Google részére történő továbbítást, valamint fenti adatok Google
általi feldolgozását megakadályozhatja, ha ezt a böngésző plugint
letölti és telepíti: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Fontos! A sütik
letiltása funkció csökkenést eredményezhet!
ÉRINTETTEK KÖRE: Adatkezelő weblapját meglátogató személy.
ADATOK EREDETE: Weblapon elhelyezett cookiek által gyűjtött adatok.
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Az adatkezelés célja a weblap működésének, funkcióinak biztosítása,
a felhasználói élmény növelése, marketing és statisztikai célú
adatgyűjtés.
AZ ADATKEZELÉS
JOGALAPJA:
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – Érintett hozzájárulása
AZ ADATKEZELÉS
FOLYAMATA:
Érintett a weblap meglátogatásakor tájékoztatást kap az oldalon
működő cookiekról. Érintett ezen tájékoztatás birtokában használja
a weblapot. A weblap használatához nem szükséges cookiek
kikapcsolhatóak.
ALKALMAZOTT
COOKIEK:
feltétlenül
szükséges
cookiek
weblap működésének biztosítása (nem gyűjtenek
személyes adatot, kizárólag a weboldal működését
biztosítják, pl.: hibajelzés)
funkcionális
cookiek
felhasználói élmény növelése
(a látogató által meghatározott beállítások
megjegyzése a weblap megjelenése tekintetében)
célzott cookiek látogató számára minél relevánsabb tartalom
megjelenítése (a látogató érdeklődési körének
megfelelő hirdetések megjelenítését biztosítják)
harmadik fél
által biztosított
cookiek
marketing cél (más weboldalakra közvetít
információt, pl.: Facebook kedvelés)
EGYÉB WEBANALITIKAI
ESZKÖZÖK:
Facebook pixel a weblapba épített olyan alkalmazás (JavaScript),
mely üzenetet küld a Facebook közösségi oldalnak
a weboldalon történt aktivitásról, személyes adatot
nem rögzít
Facebook
remarketing
a weblapba épített kódsor, mely adatot továbbít a
Facebook részére azon céllal, hogy a látogató
számára Adatkezelő reklámja a Facebook
használata során láthatóvá váljon, személyes
adatot nem rögzít
B A B J Á K A U T Ó H Á Z K F T .
| 18 |
Google
Adwords
remarketing
a weblapba épített kódsor, mely adatot továbbít a
Google részére azon céllal, hogy a látogató
számára Adatkezelő reklámja a Google Display
használata, illetve adott kifejezésre való keresés
során láthatóvá váljon, személyes adatot nem
rögzít
TOVÁBBI
TÁJÉKOZTATÁS:
www.babjakauto.hu/cookie-tajekoztato
www.facebook.hu
www.support.google.com
B A B J Á K A U T Ó H Á Z K F T .
| 19 |
5. Nyereményjáték szervezés
LEÍRÁS: Adatkezelő nyereményjátékokat szervez, melyen Érintettek -
meghatározott adataik megadása mellett - részt vehetnek. A
nyereményjátékon való részvételi szándék jelzését Adatkezelő az
egyéb adatkezelési hozzájárulásoktól elkülönítve kezeli.
Érintett adatainak megadásával jelentkezik a nyereményjátékra.
Adatkezelő a megadott adatok – a nyereményjáték konkrét
szabályaitól függően – papír alapon vagy elektronikusan tárolja.
Adatkezelő a megadott adatok segítségével tájékoztatja a
nyerteseket. Adatkezelő a nyertesek nevét (közösségi oldalon
folytatott nyereményjáték esetén profijának képét, linkjét)
weboldalán vagy közösségi oldalán is közzé teheti, mely így
harmadik személy számára is megismerhetővé válik. Adatkezelő
tájékoztatja erről Érintetteket és kéri, hogy ezen tájékoztatás
tudatában jelentkezzenek a nyereményjátékra.
ÉRINTETTEK KÖRE: A nyereményjátékon részt venni kívánó személy
ADATOK EREDETE: Az Érintett által önként megadott adatok.
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Az adatkezelés célja a nyereményjáték megszervezése, a résztvevők
tájékoztatása az eredményről.
AZ ADATKEZELÉS
JOGALAPJA:
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – Érintett hozzájárulása
KEZELT ADATOK KÖRE: név azonosítás, kapcsolattartás
telefonszám, e-mail cím kapcsolattartás
AZ ADATTÁROLÁS
IDŐTARTAMA:
Adatkezelő az adatokat a cél megszűnéséig vagy a hozzájárulás
visszavonásáig kezeli; a nyereményjáték befejezéséig.
ADATTOVÁBBÍTÁS: -
B A B J Á K A U T Ó H Á Z K F T .
| 20 |
D. Egyéb operatív tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés
1. Információkérés és kapcsolattartás
LEÍRÁS: Érintettek információt kérhetnek Adatkezelőtől adataik megadásával.
Érdeklődő Adatkezelő bármely elérhetőségén felveheti a kapcsolatot
Adatkezelővel annak érdekében, hogy információt kérjen.
Adatkezelő az információt az Érdeklődő által megadott elérhetősége
útján nyújtja.
ÉRINTETTEK KÖRE: Információt kérő természetes személyek
ADATOK EREDETE: Az érdeklődők által önként megadott adatok.
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Az adatkezelés célja az Adatkezelő termékeivel, szolgáltatásaival,
vagy működésével kapcsolatos információközlés Érintett kérésére.
AZ ADATKEZELÉS
JOGALAPJA:
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – érintett hozzájárulása;
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződéskötés előkészítése,
ha az információkérés közvetlenül termék vásárlásra vagy
szolgáltatás igénybevételére vonatkozik
KEZELT ADATOK KÖRE: név azonosítás, kapcsolattartás
cím kapcsolattartás
telefonszám, e-mail cím kapcsolattartás
üzenet, információkérés konkrét
tárgya
szerződés teljesítése
AZ ADATTÁROLÁS
IDŐTARTAMA:
Adatkezelő az információnyújtást követően nem tárolja az adatokat.
Amennyiben az információkérés közvetlenül termékre vagy
szolgáltatásra vonatkozik, úgy másik adatkezelési művelet megy
végbe Adatkezelő részéről (pl.: árajánlat kérés, szerviz időpont
egyeztetés).
ADATTOVÁBBÍTÁS: Nem történik.
B A B J Á K A U T Ó H Á Z K F T .
| 21 |
2. Panaszkezelés
LEÍRÁS: Adatkezelő jogszabályi kötelezettségének eleget téve panasztételi
jogot biztosít ügyfelei, illetve egyéb érdekeltek részére. Panaszos
akár szóban, akár írásban, Adatkezelő bármely elérhetőségén élhet
panasztételi jogával. Szóbeli panasz esetén Adatkezelő
jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról. Adatkezelő a panaszt
feldolgozza, és haladéktalanul intézkedik orvoslásáról.
ÉRINTETTEK KÖRE: Aki Adatkezelő magatartásával összefüggésben panaszt közöl
Adatkezelővel.
ADATOK EREDETE: A panaszos által önként megadott adatok.
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Az adatkezelés célja a sérelmes Adatkezelői magatartással szembeni
panaszjog biztosítása.
AZ ADATKEZELÉS
JOGALAPJA:
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont – jogi kötelezettség: 1997. évi
CLX. törvény 17/A. §
KEZELT ADATOK KÖRE: panaszos neve, lakcíme azonosítás
a panasz előterjesztésének
helye, ideje, módja,
panasz részletes leírása
fogyasztói panaszok kezelése és
jogszabály szerinti nyilvántartása
csatolt dokumentumok
Adatkezelő nyilatkozata a
panasszal kapcsolatos
álláspontjáról
jegyzőkönyvet felvevő személy
és panaszos aláírása (kivéve
telefonos vagy egyéb,
elektronikus úton tett panasz
esetén)
jegyzőkönyv felvételének helye
és ideje
panasz egyedi azonosító száma azonosítás
AZ ADATTÁROLÁS
IDŐTARTAMA:
Az adatokat Adatkezelő papír alapon tárolja. Az adattárolás
időtartam 5 év a 1997. évi CLX. törvény 17/A. § alapján.
ADATTOVÁBBÍTÁS: Mindenkori fogyasztóvédelmi hatóság részére jogszabályi
kötelezettség esetén (1997. évi CLX. törvény)
B A B J Á K A U T Ó H Á Z K F T .
| 22 |
3. Partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése
LEÍRÁS: Adatkezelő szerződéses partnereivel, ügyfeleivel való üzleti
kapcsolata során kezeli a partner kapcsolattartói adatait. Az adatok
jellegéből adódóan szükséges lehet személyes adatok kezelésére is.
Adatkezelő a Partner által megadott kapcsolattartói adatokat papír
alapon vagy ügyviteli rendszerében tárolja. Adatkezelő felhívja
partner figyelmét, hogy tájékoztassa az általa megadott
kapcsolattartót az adatkezelés tényéről.
ÉRINTETTEK KÖRE: Partner/ügyfél által megadott kapcsolattartók.
ADATOK EREDETE: Partner/ügyfél által megadott adatok.
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Az adatkezelés célja a szerződéses partnerekkel, ügyfelekkel való
hatékony együttműködés biztosítása.
AZ ADATKEZELÉS
JOGALAPJA:
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont – jogos érdek
KEZELT ADATOK KÖRE: név kapcsolattartás
partner cég neve azonosítás
telefonszám, e-mail cím
(kapcsolat formájától függően)
kapcsolattartás
AZ ADATTÁROLÁS
IDŐTARTAMA:
A szerződéses kapcsolat, illetve folyamatos együttműködés esetén
az együttműködés befejezéséig, illetve a szerződés teljesítéséig.
ADATTOVÁBBÍTÁS: -
B A B J Á K A U T Ó H Á Z K F T .
| 23 |
8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
További információkért kérem, olvassa el Adatkezelő Egységes Szerkezetű Adatvédelmi
Tájékoztatóját, illetve kérjen segítséget Adatkezelő munkatársától, adatvédelmi referensétől.
Kisvárda, 2019. november 5.
Babják Tibor Barnabás
ügyvezető
Verziószám: 1.0.

I. Ki lesz az adatkezelő?

Az adatkezelő a(z) Babják Autóház Kft. (adatvédelmi nyilvántartási azonosító: […]), az Audi, SEAT, ŠKODA, Volkswagen és Volkswagen Haszonjárművek márkájú gépkocsik márkakereskedője és márkaszervize, a Das WeltAuto hálózat tagja.

Elérhetőségeink a következők:
cím: Mátyás király utca 117., 4600 Kisvárda
e-mail cím: ${email}

Adatkezelő kapcsolattartója: [név] (email cím: […], telefon: […]).

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy vállalatunk mellett az alábbiakban leírt esetekben a gépjármű gyártója és a gépjármű magyarországi nagykereskedője, a Porsche Hungaria Kft. is kezelni fogja az Ön személyes adatait.

A Porsche Hungaria elérhetőségei az alábbiak:
Cím: 1139 Budapest, Fáy u. 27.

Adatkezelő kapcsolattartója: Drávecz Szilárd (email cím:  [email protected], telefon: +36 1 4515 159).
A Porsche Hungaria Kft. adatkezelési tájékoztatója elérhető a https://www.porschehungaria.hu/ weboldalon.

II. Mit jelentenek az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos alapvető fogalmak?

Személyes adat bármely adat vagy információ, amely alapján önállóan vagy más adatokkal, információkkal együtt közvetlenül vagy közvetve azonosítható egy konkrét személy.

Az Ön személyes adatai elsősorban a neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve, személyi okmányainak száma – ezek az ún. személyazonosító adatok. Ugyanakkor bármely más adat, amely a fenti adatok valamelyikével együtt, annak ismeretében alkalmas arra, hogy Önt azonosítsa, szintén személyes adatnak minősül. Ilyenek lehet például gépjárművének adatai is.

A személyes adatok közül vannak olyanok, amelyek különleges védettséget éveznek, például az egészségügyi adatok. Különleges személyes adatokat a Porsche Hungaria Kft. nem kezel.

Adatkezelésnek minősül a személyes adatokkal végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, tárolása, felhasználása, rendszerezése, továbbítása, módosítása, más adatokkal való összekapcsolása, törlése, megsemmisítése.

III. Melyek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai?

Az érintett bármikor jogosult:

 1. tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről,
 2. kérni személyes adatai helyesbítését,
 3. kérni személyes adatai kezelésének korlátozását (visszavonni hozzájárulását egyes adatkezelésekhez vagy az igényelt kapcsolattartási formát megváltoztatni),
 4. kérni személyes adatai törlését (teljes egészében visszavonni adatkezelési hozzájárulását),
 5. kérni személyes adatai más adatkezelő személyhez való továbbítását (adathordozhatóság).

Az érintett Vállalatunk kapcsolattartójához intézett, a kapcsolattartó I. pontban megjelölt elérhetőségeire küldött nyilatkozattal gyakorolhatja az előbbiekben felsorolt jogait.

Az érintett tájékoztatást kérhet Vállalatunktól a személyes adatai kezeléséről. Vállalatunk a megkeresésre 30 napon belül, írásban válaszol. A tájékoztatás ingyenes, ha a kérelmező még nem nyújtott be Vállalatunkhoz azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a folyó évben. Ellenkező esetben a tájékoztatás a felmerülő költségek megtérítése ellenében történik.

Az érintett kérelmezheti Vállalatunknál az általa kezelt adatai helyesbítését, megjelölve a helyes adatokat. Vállalatunk a helyesbítést elvégzi nyilvántartásaiban, és ennek megtörténtéről értesíti az érintettet.

Az érintett bármikor korlátozás és díjfizetési kötelezettség nélkül írásban részben vagy egészében visszavonhatja a már megadott adatkezelési hozzájárulását, indoklás nélkül. Vállalatunk a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítését követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli nyilvántartásából a visszavonással érintett személyes adatokat, felhívja a törlésre az adatfeldolgozót és az esetleges adattovábbítással érintett személyeket, eleget tesz törvényes nyilvántartási kötelezettségének. Ez alól kivételt képeznek azok a személyes adatok, amelyeket a fentiek szerint Vállalatunk a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából vagy érdekmérlegelés útján megállapított jogos érdekből további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelhet.

Az érintett írásban vagy más módon kérheti Vállalatunktól, hogy a Vállalatunk által kezelt adatait az érintett által megjelölt harmadik fél adatkezelőhöz továbbítsa (adathordozhatóság). Vállalatunk a kérelemtől számított 30 napon belül továbbítja az adatokat, a továbbított adatokat egyben nyilvántartásából törli, és erről az érintettet értesíti.

IV. Mit tegyen, ha panasza van?

Az érintett bármikor panasszal élhet az adatkezeléssel kapcsolatban Vállalatunk adatvédelmi kapcsolattartójánál. Vállalatunk adatvédelmi kapcsolattartójának elérhetőségeit a Tájékoztató I. pontjában találja. Az adatvédelmi kapcsolattartó a panasz beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja a hozzá érkezett panaszokat, szükség szerint intézkedik, és a kivizsgálás eredményéről és megtett intézkedésekről értesíti az érintettet.

Amennyiben az érintett nem ért egyet Vállalatunk vizsgálatának eredményével, intézkedésével, vagy egyébként úgy véli, hogy személyes adatainak kezelésével összefüggésben jogsérelem éri, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: [email protected]; web: http://naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat (ideértve az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszéket).

Minden esetben javasolt a panaszt vagy megkeresést közvetlenül Vállalatunkhoz elküldeni a fenti elérhetőségek valamelyikén, hogy Vállalatunk  az esetleges problémát mihamarabb orvosolhassa.

V. Hogyan védjük a személyes adatokat?

Vállalatunk megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését azáltal, hogy védi az adatok titkosságát, integritását és elérhetőségét. E körben a titkosság azt jelenti, hogy csak azok a személyek férhetnek hozzá, akik a jelen Tájékoztató alapján erre jogosultak. Az integritás azt jelenti, hogy a személyes adatoknak pontosnak és az adatkezelés céljára megfelelőnek kell lenniük. Az elérhetőség azt jelenti, hogy az erre jogosult felhasználók elérhetik az adatokat, ha erre szükségük van abból a célból, amelyre a felhatalmazásuk kiterjed.

Vállalatunk az Ön adatainak védelme érdekében megfelelő műszaki és szervezési intézkedéseket foganatosított, amelyek az Ön adatait többek között az elvesztés, a manipulálás vagy a jogosulatlan hozzáférés ellen védik. A meghozott intézkedéseket rendszeresen ellenőrizzük, és a technika mindenkori állásának megfelelően folyamatosan aktualizáljuk. Amennyiben az Ön személyes adatainak védelme sérül, és ez előreláthatóan jelentős kockázatot eredményez az Ön jogai tekintetében, erről haladéktalanul, de lehetőleg 72 órán belül értesítjük.

A fenti elveket Vállalatunk és adatfeldolgozói akként érvényesítik, hogy megfelelő hardveres és szoftveres alapú biztonsági intézkedéseket vezetnek be (beleértve a fizikai beléptető rendszereket, hozzáférési rendszereket, zárakat, riasztókat, tűzfalakat stb.). Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

Az adatok elektronikus és kézi rögzítése, nyilvántartása, és megőrzése Vállalatunk, valamint az esetleges adatfeldolgozó(k) mindenkori, vonatkozó szabályzatainak megfelelően történik. Az irányadó szabályzatok tartalmazzák az adatokhoz való hozzáférés részletes előírásait.

Vállalatunk folyamatosan ellenőrzi, karbantartja és frissíti az adatkezeléshez használt rendszereit, szoftvereit.

FONTOS! Kérem, ügyeljen arra, hogy az Önnek átadott vagy Önnel közölt felhasználói adatok és jelszavak biztonságos megőrzéséért és titoktartásáért Ön a felelős.

VI. Milyen adatokat gyűjtünk és kezelünk?

Személyes adatokat csak a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezések szerint kezelünk. Amikor Ön kapcsolatba lép velünk, például, ajánlatot kér, gépjárművet vásárol vagy szolgáltatást vesz igénybe, levelezést folytat velünk vagy a honlapunkon egy formanyomtatványt adatokkal kitölt, azzal tudomásul veszi, hogy az adott kapcsolatfelvétel során az Ön által megadott adatokat a jelen Tájékoztató VII. pontjában leírt célokból kezelni fogjuk.

Amikor Ön a honlapunkat felkeresi, az ún. sütik (cookies) automatikusan gyűjtenek személyes adatokat. Erről részletesebben a jelen Tájékoztató VIII. pontja szól.

 

VII. Mennyi ideig kezeljük, tároljuk a személyes adatokat?

Vállalatunk a személyes adatokat csak az adatkezelés céljának fennállása alatt, illetve addig kezeli, amíg arra valamely jogszabály kötelezi. Az adatkezelés céljának megvalósulásával egyidejűleg, vagy ha a jogszabályi kötelezettség megszűnik, illetve ha azt az érintett kéri, a vonatkozó személyes adatok törlésre vagy anonimizálásra kerülnek. Vállalatunk fenntartja magának a jogot, hogy – a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatok kivételével – az adatkezelést megszüntesse, és az adatokat ennél korábbi időpontban is törölje, amennyiben az adatok kezelése már nem szükséges.

VIII. Milyen harmadik személynek adjuk át a személyes adatokat?

Vállalatunk nem továbbítja az Ön személyes adatait az Európai Unión kívüli országokba, valamint nem adja át a személyes adatokat harmadik személyeknek azok saját üzleti céljaira való felhasználásra (például, adatbányász vagy direkt marketing cégek). Ugyanakkor előfordulhat, hogy Vállalatunknak különböző okokból továbbítani kell az Ön meghatározott adatait különböző hatóságoknak vagy más adatkezelőknek, illetve adatfeldolgozóknak.

VIII.1. Hatóságoknak való átadás

Vállalatunk jogszabályi kötelezettség vagy hatósági megkeresés alapján köteles lehet bizonyos adatokat átadni az arra jogosult hatóságoknak (például a rendőrségnek). Adatvédelmi incidens esetén, azaz amikor az általunk kezelt adatok véletlenül vagy jogellenesen megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, jogosulatlanul közlik őket harmadik személlyel, vagy jogosulatlanul hozzáfér valaki, bizonyos adatoknak az adatvédelmi hatóság részére történő átadása válhat szükségessé.

VIII.2. Adatátadás a Porsche Hungaria Kft., a gyártó, a finanszírozók és a biztosítók számára

Amennyiben Ön az általunk értékesített és a Porsche Hungaria Kft. által forgalmazott Audi, Seat, Skoda, Volkswagen vagy Volkswagen Haszongépjármű márkájú gépjárművet vásárol, illetve ezek karbantartását és javítását rendeli meg tőlünk, akkor a Mobilitásgarancia, a jótállás, valamint a hibás teljesítés esetén Önt megillető további jogok aktiválása és érvényesítése során az Ön adatait át kell adnunk a Porsche Hungaria Kft.-nek, illetve a gépjárműgyártónak. Ebben az esetben a Porsche Hungaria Kft., illetve a gépjárműgyártó is az Ön adatainak kezelőjévé válik. Minderről az adatkezelésről további információt talál a jelen Tájékoztató VII. pontjában.

Új autó vásárlása, illetve javítási és karbantartási szolgáltatás igénybe vétele esetén ugyancsak átadjuk adatait a Porsche Hungaria Kft. illetve a gépjárműgyártó számára annak érdekében, hogy megkereshessék Önt annak felmérése céljából, hogy mennyire volt megelégedve a gépjárművel és szolgáltatásainkkal. Ebben az esetben a Porsche Hungaria Kft., illetve a gépjárműgyártó is az Ön adatainak kezelőjévé válik. Amennyiben a DasWeltAuto hálózatban vásárol használt autót, úgy adatait a Porsche Hungaria Kft. részére továbbítjuk, a DasWeltAuto szolgáltatásokra vonatkozó elégedettségének felmérése céljából.

Amennyiben Ön részben vagy egészben banki vagy lízing finanszírozással kíván gépjárművet vásárolni, és ennek ügyintézését a Vállalatunkon keresztül kezdeményezi, az ehhez szükséges adatait átadjuk az Ön által megjelölt finanszírozó banknak vagy lízingcégnek. Ebben az esetben az adott bank vagy lízingcég is az Ön adatainak kezelője lesz. Tájékoztatjuk, hogy ebben az esetben az adott bank vagy lízingcég adatkezeléséről a banktól, illetve lízingcégtől kaphat részletes tájékoztatást.

Amennyiben Ön a gépjárművásárláskor a Vállalatunkon keresztül kívánja megkötni a gépjárműre vonatkozó biztosításokat, Vállalatunk az Ön által választott biztosító megbízottjaként fog eljárni, és az Ön adatait a biztosítónak át fogja adni. Ebben az esetben az adott biztosító az Ön adatainak kezelője lesz. Tájékoztatjuk, hogy ebben az esetben a biztosító adatkezeléséről a biztosítótól kaphat részletes tájékoztatást.

VIII.3. Átadás adatfeldolgozóknak

Vállalatunk a személyes adatok kezelése során szakmai partnereket, ún. adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek Vállalatunk megbízásából tevékenykednek. A Vállalatunk által alkalmazott adatfeldolgozók listáját a jelen Tájékoztató végén található táblázat felsorolja, és Adatfeldolgozó ezt a listát folyamatosan aktualizálja, és honlapján elérhetővé teszi. Így Ön mindenkor ellenőrizni tudja, hogy mely adatfeldolgozókhoz kerülhetnek továbbításra személyes adatai.

Az adatfeldolgozó tevékenységét a megbízásnak és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles folytatni. Az érintettel szemben Vállalatunk felel az adatfeldolgozó által okozott kárért.

Az adatfeldolgozó partnereket gondosan választottuk ki, akik megfelelő műszaki és szervezési intézkedésekkel gondoskodnak arról, hogy az Ön adatainak a kezelése összhangban legyen az adatvédelmi előírásokkal, és az Ön jogainak a védelme biztosítva legyen. A partnerek az átadott személyes adatokat nem használhatják fel a saját üzleti céljaikra, és az adatokat nem adhatják át harmadik felek részére.

Adatfeldolgozó igénybevételére egyes szerviz-tevékenységek (pl. karosszéria lakatos és fényező munkák, a Mobilitásgarancia szolgáltatások nyújtása) vagy marketing akciók lebonyolítása során (pl. call center, marketing ügynökség) kerülhet sor. Továbbá, a Porsche Hungaria Kft. adatfeldolgozóként jár el, amikor a Porsche Hungaria Kft. által biztosított IT és marketing szolgáltatások igénybevétele során az Ön adatait átadjuk részére, az Ön magasabb szintű kiszolgálása érdekében.

IX. Milyen jogszabályi alapja és céljai vannak az adatkezelésünknek?

A személyes adatok kezelésére csak az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szabályai szerint kerül sor,

 1. a velünk megkötni szándékozott szerződés előkészítéséhez és teljesítéséhez kapcsolódóan (például, ha Ön ajánlatot kér vagy gépjárművet vásárol, vagy javítási szolgáltatást kíván igénybe venni);
 2. amennyiben Vállalatunk jogos érdeke azt megkívánja (például, szerződésből vagy szerződésen kívül keletkezett követelés); vagy
 3. ha Ön az adatainak egy vagy több meghatározott célból és módon való kezeléséhez kifejezetten hozzájárult.

A fentieken túl jogszabály is kötelezheti Vállalatunkat bizonyos adatok kezelésére, illetve meghatározott ideig való megőrzésére.

A következő pontokban a különböző jogszabályi alapon folytatott adatkezelések eseteit, szabályait, célját és a kezelt adatok megőrzési idejét ismertetjük.

IX.1. A szerződés előkészítéséhez és teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelések

IX.1.1. Ajánlatkérés, illetve általános érdeklődés termékekről vagy szolgáltatásokról

Amennyiben Ön bármilyen formában (telefonon, e-mailen, online formanyomtatvány kitöltésével, vagy személyesen) ajánlatot vagy felvilágosítást kér az általunk forgalmazott, Volkswagen Konszernhez tartozó márkával kapcsolatos termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, az ajánlat vagy felvilágosítás kérése során Ön által megadott adatokat fogjuk kezelni.

Az adatkezelés célja az Ön megkeresésének, kérésének megválaszolása.

Az adatok megőrzésének időtartama: amennyiben más jellegű, hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez Ön nem járult hozzá, az adatokat az ajánlatkérés vagy egyéb megkeresés kezeléséhez szükséges időtartamig, de legfeljebb 12 hónapig tároljuk.

IX.1.2. Gépjármű-vásárlás

Amennyiben Ön gépjárművet vásárol nálunk, a gépjármű adásvételi szerződésben megadott adatait (név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, személyi ig. száma, telefonszám, e-mail cím), valamint a megvásárolt gépjármű adatait kezeljük.

Az adatkezelés célja az Önnel kötött szerződés teljesítése, és a számlázás.

Az adatok megőrzésének időtartama: amennyiben más jellegű, hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez Ön nem járult hozzá, az adatokat az adásvételi szerződés teljesítésének ideje alatt (ideértve a garancia szolgáltatások és a hibás teljesítés esetén Önt megillető jogok érvényesíthetőségének időtartamát), de legfeljebb 13 évig tároljuk.

Tájékoztatjuk, hogy a számlát és egyéb számviteli iratokat (az azokon szereplő adatokkal együtt) a mindenkori számviteli jogszabályok előírásainak megfelelően (jelenleg legfeljebb a számlakibocsátás üzleti évének utolsó napjától számított nyolcadik év végéig) kötelesek vagyunk megőrizni.

Használt gépjármű vásárlása esetén a gépjármű adásvételi szerződés aláíróinak személyazonosságát két tanú hitelesíti. A szerződés a tanúk nevét, lakcímét, személyi igazolvány számát és aláírását rögzíti. A tanúk személyes adatait Vállalatunk a szerződésre irányadó megőrzési ideig tárolja, azokat kizárólag a szerződéssel összefüggő célra használhatja fel. 

IX.1.3. Szerviz-esemény

Amennyiben Ön javítási vagy karbantartási szolgáltatást vesz igénybe vállalatunknál, a szervizmunkalapon megadott adatait (név, cím, telefonszám, e-mail cím) és gépjárműve adatait kezeljük.

Az adatkezelés célja az Ön által megrendelt szolgáltatás teljesítése.

Az adatok megőrzésének időtartama: amennyiben más jellegű, hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez Ön nem járult hozzá, az adatokat a szolgáltatás teljesítéséből követően keletkező esetleges követelések elévülési ideje alatt (ideértve garancia szolgáltatások és a hibás teljesítés esetén Önt megillető jogok érvényesíthetőségének időtartamát), de legfeljebb három évig tároljuk.

Tájékoztatjuk, hogy a számlát és egyéb számviteli iratokat (az azokon szereplő adatokkal együtt) a mindenkori számviteli jogszabályok előírásainak megfelelően (jelenleg legfeljebb a számlakibocsátás üzleti évének utolsó napjától számított nyolcadik év végéig) kötelesek vagyunk megőrizni.

IX.1.4. Tartozék- és alkatrészvásárlás

Amennyiben Ön gépjárművéhez tartozékot vagy alkatrészt vásárol és a fizetés során számlát igényel, a számlán szereplő adatait (név, lakcím) kezeljük.

Az adatkezelés célja a számlázás.

Adatait külön nem tároljuk, tájékoztatjuk azonban, hogy a számlát és egyéb számviteli iratokat (az azokon szereplő adatokkal együtt) a mindenkori számviteli jogszabályok előírásainak megfelelően (jelenleg legfeljebb a számlakibocsátás üzleti évének utolsó napjától számított nyolcadik év végéig)  kötelesek vagyunk megőrizni.

IX.2. Vállalatunk érdekmérlegelés útján megállapított jogos érdekén alapuló adatkezelések

Egyes esetekben az érintettek adatvédelemhez és személyes adataikhoz való joga és az adatkezelők jogos érdekei látszólag ütközhetnek. Ilyen esetekben az adatkezelők érdekmérlegelés útján juthatnak arra a következtetésre, hogy az adatkezelés a jogos érdekeik érvényesítése miatt szükséges. Ilyen esetben nem jogosult azonban az adatkezelő a jogos érdekén túlmenő vagy tömeges adatkezelésre.

Az érdekmérlegelés útján megállapított jogos érdek sokféle lehet, az alábbiakban tájékoztatást adunk a leggyakrabban előforduló ilyen adatkezelésekről.

IX.2.1. Visszahívási akciók

A Volkswagen Konszern által forgalmazott márkákat érintő visszahívási akciók során az érintett gépjármű alvázszáma alapján a Porsche Hungaria Kft. megkísérli azonosítani az érintett gépjármű tulajdonosait. Amennyiben Ön egy ilyen érintett gépjármű tulajdonosa, de adatai a Porsche Hungaria Kft. adatbázisaiban nem szerepelnek, úgy a Porsche Hungaria Kft. a mindenkori illetékes hatóságtól (jelenleg a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Államtitkárságától) szerzi be az Ön adatait.

Az adatkezelés indoka a valamilyen biztonsági kockázattal érintett gépjármű azonosítása és visszahívása az Ön biztonsága érdekében.

Az adatok megőrzésének időtartama: a visszahívás okából fakadóan keletkezett igényekből származó követelések elévülésének ideje, de legfeljebb 10 év.

IX.2.2. Motorcsere

Motorcsere esetén az új motorba a régi motorszám kerül beütésre, amelyet a Porsche Hungaria Kft. jogszabály alapján köteles nyilvántartani, az Ön nevével és lakcímével együtt.

Az adatkezelés indoka jogszabályi kötelezettség.

Az adatok megőrzésének időtartama: 10 év

IX.2.3. Ügyél-elégedettség mérése

Az új autót vásárlókat időről időre megkereshetjük, hogy felmérjük mennyire voltak megelégedve a gépjárművükkel és szolgáltatásainkkal. Időről-időre ilyen céllal továbbíthatjuk adatait a Porsche Hungaria Kft.-nek, illetve a márka szerinti gyártónak, amely esetben a Porsche Hungaria Kft., illetve gyártó válik az Ön adatainak kezelőjévé.

Az adatkezelés indoka a gépjárművek és szolgáltatások folyamatos fejlesztése, az ügyféligények jobb felmérése.

Az adatok megőrzésének időtartama: a megkereséstől számított 12 hónap.

IX.2.4. Szerződésen kívüli károkozás

Amennyiben valaki a velünk megkötött szerződéseihez nem kapcsolódóan okoz kárt Vállalatunk számára, például, egy tesztvezetés során az ő hibájából kár keletkezik a tesztvezetésre átvett gépjárműben, vagy a kereskedésben, illetve szervizben anyagi kárt vagy személyi sérülést okoz, vállalatunk a kárral kapcsolatos igényérvényesítés során kezelni fogja a károkozó adatait (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím).

Az adatkezelés indoka a jogos igény érvényesítése.

Az adatok megőrzésének időtartama: az igényérvényesítéshez szükséges idő, illetve a követelés elévülésének időtartama, vagy legfeljebb a káreseményről való tudomásszerzéstől számított öt év, attól függően, hogy melyik a hosszabb.

IX.2.5. Bírság továbbszámlázása, biztosítási ügyintézés, hatósági megkeresés

Amennyiben Ön bérbe vesz vagy tesztvezetésre átvesz egy gépjárművet, és azzal szabálysértést követ el vagy egyéb, pótdíj szankcióval járó szabályszegést követ el (pl. jegyváltás nélkül parkol), a kiszabott bírságot, díjat vagy pótdíjat továbbszámlázzuk Önnek. Ezekben az esetekben a szükséges, a bérleti szerződés megkötése illetve a tesztvezetés során megadott adatait (név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, telefonszám, e-mail cím) kezelni fogjuk. Ha pedig a gépjárművel olyan esemény történik, amely biztosítási káreseménynek minősülhet, úgy a kárbejelentőn megadott adatait kezelni valamint továbbítani fogjuk a biztosítónak.

Az adatkezelés indoka a jogos követelés érvényesítése.

Az adatok megőrzésének időtartama: az igényérvényesítéshez szükséges idő, illetve a követelés elévülésének időtartama (a kár bekövetkeztétől számított öt év), illetve a számlát és egyéb számviteli iratokat (az azokon szereplő adatokkal együtt) a mindenkori számviteli jogszabályok előírásainak megfelelően (jelenleg legfeljebb a számlakibocsátás üzleti évének utolsó napjától számított nyolcadik év végéig) kötelesek vagyunk megőrizni.

Amennyiben az Ön gépjármű használata során a hatósági eljárás indul, és a hatóság ezzel kapcsolatban keresi meg a Vállalatunkat, akkor a hatóság által igényelt adatokat (jellemzően név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, telefonszám, e-mail cím) a hatóságnak átadjuk.

IX.3. Kifejezett hozzájáruláson alapuló adatkezelések

Vállalatunk az Ön személyes adatait (név, lakcím, születési hely és idő, telefonszám, e-mail cím) automatizált döntéshozatalhoz, illetve profilozáshoz, továbbá üzletszerzési céllal, így új termékajánlatok, akciók népszerűsítése, piackutatás, tesztvezetésre szóló felhívás, nyereményjáték és jótékonysági akciókba való bekapcsolódás céljából kezeli, kizárólag abban a körben, amelyhez Ön az adatkezelési hozzájárulás kitöltése során hozzájárult.

A fentieken belül az adatkezelés célja az, hogy Vállalatunk

 1. az ügyféllel vagy játékossal szemben fennálló, szerződésen vagy jogszabályon alapuló jogait gyakorolja, kötelezettségeit teljesítse;
 2. az ügyfelek és érdeklődők tekintetében biztosítsa és ellenőrizze a minőségi szabványoknak megfelelő, magas színvonalú kiszolgálást (különös tekintettel a garanciális ügyintézésre, a visszahívási akciókra, az inkognitó tesztekre és a CRM-programra);
 3. a tesztvezetők adatait a megkereső hatóság (különösen a közúti szabálysértési eljárásban eljáró hatóság) részére továbbítsa;
 4. az érintettek vonatkozásában piackutatást és közvetlen üzletszerzést (direkt marketing) végezzen elektronikus úton és más módon, tájékoztatókat és hírleveleket küldjön részükre az általuk kiválasztott módon;
 5. az érintettek Vállalatunknál már nyilvántartott adatait folyamatosan aktualizálja a későbbi kapcsolatfelvételek alkalmával;
 6. az érintettekkel folyamatos kapcsolatot tartson.

Az adatok megőrzésének időtartama: az üzletszerzési céllal kért és gyűjtött adatokat az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig tároljuk, kivéve, amennyiben az alábbiakban ettől eltérő megőrzési idő szerepel.

IX.3.1. Automatizált döntéshozatal és profilozás

Vállalatunk az érintett kifejezett és előzetes hozzájárulása esetén az érintettről Vállalatunknál rendelkezésre álló vagy más forrásból jogszerűen szerzett adatok alapján bizonyos célzott megkereséseket automatizált döntéshozatal útján és profilozás eredményeként küldhet. Az automatizált döntéshozatal előre meghatározott szempontok szerinti leválogatással történik, a korábbi adatok alapján meghatározható profilnak megfelelően. Ilyen adatok lehetnek többek között az érintett személyére (pl. nemére, életkorára, lakhelyére, foglalkozására, kedvteléseire) életkörülményeire (pl. családi állapotára és helyzetére, jövedelmi viszonyaira), felhasználási szokásaira vonatkozó adatok. A profilozás célja az érintett felhasználási szokásainak, preferenciáinak leginkább megfelelő ajánlatok kidolgozása.

Az érintett bármikor további információt kérhet a profilozás módjáról, különösen a figyelembe vett adatokról, az azokból levont következtetésekről, illetve az adatok forrásáról.

IX.3.2. Új termékajánlat, akciók, hírlevelek

Amennyiben az érintett hozzájárul Vállalatunk adatkezeléséhez az új termékek, szerviz- és alkatrészakciók, hírlevelek, márkamagazinok stb. küldése céljából, Vállalatunk érintett adatait e célra elkülönítetten kezeli addig, amíg az adatkezelési hozzájárulást az érintett vissza nem vonja.

IX.3.4. Piackutatás

Vállalatunk külön, és a közvetlen üzletszerzési céllal kezelt adatokkal össze nem kapcsolható listákon tartja nyilván azon érintettek személyes adatait, akik kizárólag a fogyasztói szokásaik megismerése érdekében történő kapcsolatfelvétel (piackutatás) céljából történő felhasználáshoz adták hozzájárulásukat. Vállalatunk a piackutatás után haladéktalanul leválasztja az érintett név- és lakcímadatát a kutatás egyéb adatairól, és elkülönítetten, az érintett beazonosíthatóságát és a válaszaival történő összekapcsolását kizáró módon tárolja azokat. Az elkülönítéstől kizárólag az érintett kifejezett hozzájárulása esetén tekint el Vállalatunk.

IX.3.5. Tesztvezetés

Tesztvezetésre jelentkezés esetén az Ön nevén, lakcímén, telefonszámán és e-mail címén kívül, nyilvántartásba vesszük személyi igazolványa és jogosítványa számát, születési helyét és idejét, valamint anyja nevét. Ezekre az adatokra jogos érdekeink érvényesítése céljából is szükségünk van (a megőrzés indokáról és időtartamáról részletesen lásd a jelen Tájékoztató VII.2.5. pontját).

IX.3.6. Nyereményjáték

Meghatározott nyereményjátékra való jelentkezés esetén Vállalatunk a játékszabályzatban meghatározott személyes adatokat kezeli a sorsolás lebonyolítása és a nyeremények átadása céljából. Egyéb érvényes adatkezelési hozzájárulás hiányában Vállalatunk a nyereményjáték lebonyolítását követően törli a játékosok adatait. Vállalatunk a nyertesek adatait a nyereményekkel kapcsolatos esetleges igényérvényesítéssel kapcsolatos, illetve az adózással és a szerencsejátékok felügyeletével kapcsolatos jogszabályok szerinti kötelezettségek elévülési idején belül őrzi meg, ezt követően törli.

IX.3.7. Jótékonysági akciók

Az egyes jótékonysági akciók céljából egyedi módon gyűjtött és kezelt adatokat Vállalatunk egyéb általános adatkezelési hozzájárulás hiányában a jótékonysági akció megvalósulását követően törli.

X. Mik azok a sütik és közösségi pluginek, és mire szolgálnak?

Weboldalunk automatikusan gyűjt adatokat ún. sütik (cookies) alkalmazása révén. A süti egy kis méretű szöveges fájl, amely internet beállításokat tárol. Szinte minden honlap alkalmazza ezt a technológiát.

Amikor először látogat el a weboldalra, a süti automatikusan letöltődik a keresőjéből. Ha legközelebb ugyanarról az eszközről lép be a weboldalra, a sütit – és a benne foglalt információt – vagy visszaküldi a rendszer annak a weboldalnak, amely létrehozta (ún. saját süti), vagy elküldi egy másik weboldalnak, amelyhez tartozik (ún. partner süti). Így a weboldal felismeri, hogy az adott oldalt ezzel a keresővel megnyitották, és egyes esetekben módosítja a megjelenített tartalmat.

A weboldalainkon használt sütikről bővebb információt talál az egyes weboldalakon elhelyezett linkeken.

XI. Ki jogosult megismerni az Ön általunk kezelt adatait?

A kezelt adatokat az Vállalatunk illetékes munkavállalói, valamint  jelen Tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozók munkatársai jogosultak megismerni abban a körben, amelyben ez a feladataik ellátásához szükséges.

10.07.2020
Babják Autóház Kft.

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

(VOLKSWAGEN KONSZERNHEZ TARTOZÓ MÁRKÁK)

[vállalat neve]

Örömmel vesszük érdeklődését vállalatunk és az általunk forgalmazott, Volkswagen Konszernhez tartozó márkák iránt. Számunkra nagyon fontos az Ön személyes adatainak védelme, ezért az alábbiakban részletesen tájékoztatjuk a Volkswagen Konszernhez tartozó márkák vonatkozásában általunk folytatott adatkezelésről. Vállalatunk a személyes adatok felhasználása és kezelése során szigorúan betartja a hatályos adatvédelmi rendelkezéseket. Személyes adatokat csak a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelünk; a személyes és anonim adatok felhasználásának joga a vonatkozó európai uniós és magyar jogszabályok által megengedett mértékben megilleti a vállalatunkat, az Ön alább leírt jogainak a fenntartása mellett.

Ez az adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (a „Tájékoztató”) részletesen leírja az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogait, választási lehetőségeit, valamint a vállalatunk adatvédelemmel kapcsolatos kötelességeit és intézkedéseit, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos kötelességeit és jogait.

Amikor Ön kapcsolatba lép velünk, tudomásul veszi, hogy a kapcsolatfelvétel jellegéhez igazodóan bizonyos személyes adatait kezelni fogjuk a jelen Tájékoztató szerint.

Amennyiben honlapunkat használja, felhívjuk a figyelmét, hogy ez a Tájékoztató csak az I. fejezetben megjelölt honlapra és az azzal összefüggő aloldalakra vonatkozik, de nem vonatkozik harmadik felek által ellenőrzött és üzemeltetett honlapokra. A harmadik felek által ellenőrzött és üzemeltetett honlapok esetében kérjük, ellenőrizze azok adatvédelmi nyilatkozatát, mivel ezek a honlapok nem tartoznak az ellenőrzésünk alá, és Vállalatunk nem felelős azok tartalmáért és adatvédelmi intézkedéseiért.

I. Ki lesz az adatkezelő?

Az adatkezelő a(z) [vállalat neve], a(z) Audi, Seat, Škoda, Volkswagen és Volkswagen Haszonjárművek márkájú gépkocsik márkakereskedője és a(z) Audi, Seat, Škoda, Volkswagen és Volkswagen Haszonjárművek márkájú gépkocsik márkaszervize, a DasWeltAuto hálózat tagja.

Elérhetőségeink a következők:

cím: […]
e-mail cím: […]
Adatkezelő kapcsolattartója: [név] (email cím: […], telefon: […]).
Honlapunk: […]

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy vállalatunk mellett az alábbiakban leírt esetekben a gépjármű gyártója és a gépjármű magyarországi nagykereskedője, a Porsche Hungaria Kft. is kezelni fogja az Ön személyes adatait.

A Volkswagen AG elérhetőségei az alábbiak:
Cím: Berliner Ring 2. 38440 Wolfsburg, Németország
e-mail cím: [email protected]
A Volkswagen AG adatkezelési tájékoztatója elérhető a https://www.volkswagenag.com/en/meta/legal-notice/data-protection-declaration.html weboldalon.

Az Audi AG elérhetőségei az alábbiak:
Cím: Auto-Union Straße 1., 85045 Ingolstadt, Németország
e-mail cím: [email protected]
Az Audi AG adatkezelési tájékoztatója elérhető a http:// www.audi.de/betroffenenrechte weboldalon.

A ŠKODA AUTO a.s elérhetőségei az alábbiak:
Cím: Tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, Csehország
e-mail cím: [email protected]
A ŠKODA AUTO a.s adatkezelési tájékoztatója elérhető a http://www.skoda-auto.com/data-privacy weboldalon.

A SEAT, S.A. elérhetőségei az alábbiak:
Cím: Autovía A-2, Km. 585, Martorell (Barcelona), Spanyolország
e-mail cím: [email protected]
A SEAT, S.A. adatkezelési tájékoztatója elérhető a http://www.seat.com/corporate/privacy-policy.html weboldalon.

A Porsche Hungaria elérhetőségei az alábbiak:
Cím: 1139 Budapest, Fáy u. 27.
e-mail cím: [email protected]
A Porsche Hungaria Kft. adatkezelési tájékoztatója elérhető a https://www.porschehungaria.hu/kapcsolat/adatkezeles weboldalon.

II. Mit jelentenek az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos alapvető fogalmak?

Személyes adat bármely adat vagy információ, amely alapján önállóan vagy más adatokkal, információkkal együtt közvetlenül vagy közvetve azonosítható egy konkrét személy.

Az Ön személyes adatai elsősorban a neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve, személyi okmányainak száma – ezek az ún. személyazonosító adatok. Ugyanakkor bármely más adat, amely a fenti adatok valamelyikével együtt, annak ismeretében alkalmas arra, hogy Önt azonosítsa, szintén személyes adatnak minősül. Ilyenek lehet például gépjárművének adatai is.

A személyes adatok közül vannak olyanok, amelyek különleges védettséget éveznek, például az egészségügyi adatok. Különleges személyes adatokat a Porsche Hungaria Kft. nem kezel.

Adatkezelésnek minősül a személyes adatokkal végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, tárolása, felhasználása, rendszerezése, továbbítása, módosítása, más adatokkal való összekapcsolása, törlése, megsemmisítése.

III. Melyek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai?

Ön bármikor jogosult:

 1. tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről,
 2. kérni személyes adatai helyesbítését,
 3. kérni személyes adatai kezelésének korlátozását (visszavonni hozzájárulását egyes adatkezelésekhez vagy az igényelt kapcsolattartási formát megváltoztatni),
 4. kérni személyes adatai törlését (teljes egészében visszavonni adatkezelési hozzájárulását),
 5. kérni személyes adatai más adatkezelő személyhez való továbbítását (adathordozhatóság).

Ön Vállalatunk kapcsolattartójához intézett, a kapcsolattartó I. pontban megjelölt elérhetőségeire küldött nyilatkozattal gyakorolhatja az előbbiekben felsorolt jogait.

Ön tájékoztatást kérhet Vállalatunktól a személyes adatai kezeléséről. Vállalatunk a megkeresésre 30 napon belül, írásban válaszol. A tájékoztatás ingyenes, ha a kérelmező még nem nyújtott be Vállalatunkhoz azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a folyó évben. Ellenkező esetben a tájékoztatás a felmerülő költségek megtérítése ellenében történik.

Ön kérelmezheti Vállalatunknál az általa kezelt adatai helyesbítését, megjelölve a helyes adatokat. Vállalatunk a helyesbítést elvégzi nyilvántartásaiban, és ennek megtörténtéről értesíti Önt.

Ön bármikor korlátozás és díjfizetési kötelezettség nélkül írásban részben vagy egészében visszavonhatja a már megadott adatkezelési hozzájárulását, indoklás nélkül. Vállalatunk a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítését követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli nyilvántartásából a visszavonással érintett személyes adatokat, felhívja a törlésre az adatfeldolgozót és az esetleges adattovábbítással érintett személyeket, eleget tesz törvényes nyilvántartási kötelezettségének. Ez alól kivételt képeznek azok a személyes adatok, amelyeket a fentiek szerint Vállalatunk a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából vagy érdekmérlegelés útján megállapított jogos érdekből további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Ön hozzájárulásának visszavonását követően is kezelhet.

Ön írásban vagy más módon kérheti Vállalatunktól, hogy a Vállalatunk által kezelt adatait az Ön által megjelölt harmadik fél adatkezelőhöz továbbítsa (adathordozhatóság). Vállalatunk a kérelemtől számított 30 napon belül továbbítja az adatokat, a továbbított adatokat egyben nyilvántartásából törli, és erről Önt értesíti.

IV. Mit tegyen, ha panasza van?

Ön bármikor panasszal élhet az adatkezeléssel kapcsolatban Vállalatunk adatvédelmi kapcsolattartójánál. Vállalatunk adatvédelmi kapcsolattartójának elérhetőségeit a Tájékoztató I. pontjában találja. Az adatvédelmi kapcsolattartó a panasz beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja a hozzá érkezett panaszokat, szükség szerint intézkedik, és a kivizsgálás eredményéről és megtett intézkedésekről Önt.

Amennyiben Ön nem ért egyet Vállalatunk vizsgálatának eredményével, intézkedésével, vagy egyébként úgy véli, hogy személyes adatainak kezelésével összefüggésben jogsérelem éri, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: [email protected]; web: http://naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat (ideértve az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszéket).

Minden esetben javasolt a panaszt vagy megkeresést közvetlenül Vállalatunkhoz elküldeni a fenti elérhetőségek valamelyikén, hogy Vállalatunk  az esetleges problémát mihamarabb orvosolhassa.

V. Hogyan védjük a személyes adatokat?

Vállalatunk megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését azáltal, hogy védi az adatok titkosságát, integritását és elérhetőségét. E körben a titkosság azt jelenti, hogy csak azok a személyek férhetnek hozzá, akik a jelen Tájékoztató alapján erre jogosultak. Az integritás azt jelenti, hogy a személyes adatoknak pontosnak és az adatkezelés céljára megfelelőnek kell lenniük. Az elérhetőség azt jelenti, hogy az erre jogosult felhasználók elérhetik az adatokat, ha erre szükségük van abból a célból, amelyre a felhatalmazásuk kiterjed.

Vállalatunk az Ön adatainak védelme érdekében megfelelő műszaki és szervezési intézkedéseket foganatosított, amelyek az Ön adatait többek között az elvesztés, a manipulálás vagy a jogosulatlan hozzáférés ellen védik. A meghozott intézkedéseket rendszeresen ellenőrizzük, és a technika mindenkori állásának megfelelően folyamatosan aktualizáljuk. Amennyiben az Ön személyes adatainak védelme sérül, és ez előreláthatóan jelentős kockázatot eredményez az Ön jogai tekintetében, erről haladéktalanul, de lehetőleg 72 órán belül értesítjük.

A fenti elveket Vállalatunk és adatfeldolgozói akként érvényesítik, hogy megfelelő hardveres és szoftveres alapú biztonsági intézkedéseket vezetnek be (beleértve a fizikai beléptető rendszereket, hozzáférési rendszereket, zárakat, riasztókat, tűzfalakat stb.). Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

Az adatok elektronikus és kézi rögzítése, nyilvántartása, és megőrzése Vállalatunk, valamint az esetleges adatfeldolgozó(k) mindenkori, vonatkozó szabályzatainak megfelelően történik. Az irányadó szabályzatok tartalmazzák az adatokhoz való hozzáférés részletes előírásait.

Vállalatunk folyamatosan ellenőrzi, karbantartja és frissíti az adatkezeléshez használt rendszereit, szoftvereit.

FONTOS! Kérem, ügyeljen arra, hogy az Önnek átadott vagy Önnel közölt felhasználói adatok és jelszavak biztonságos megőrzéséért és titoktartásáért Ön a felelős.

VI. Milyen adatokat gyűjtünk és kezelünk?

Személyes adatokat csak a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezések szerint kezelünk. Amikor Ön kapcsolatba lép velünk, például, ajánlatot kér, gépjárművet vásárol vagy szolgáltatást vesz igénybe, levelezést folytat velünk vagy a honlapunkon egy formanyomtatványt adatokkal kitölt, azzal tudomásul veszi, hogy az adott kapcsolatfelvétel során az Ön által megadott adatokat a jelen Tájékoztató IX. pontjában leírt célokból kezelni fogjuk.

Amikor Ön a honlapunkat felkeresi, az ún. sütik (cookies) automatikusan gyűjtenek személyes adatokat. Erről részletesebben a jelen Tájékoztató I. pontja szól.

VII. Mennyi ideig kezeljük, tároljuk a személyes adatokat?

Vállalatunk a személyes adatokat csak az adatkezelés céljának fennállása alatt, illetve addig kezeli, amíg arra valamely jogszabály kötelezi. Az adatkezelés céljának megvalósulásával egyidejűleg, vagy ha a jogszabályi kötelezettség megszűnik, illetve ha azt Ön kéri, a vonatkozó személyes adatok törlésre vagy anonimizálásra kerülnek. Vállalatunk fenntartja magának a jogot, hogy – a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatok kivételével – az adatkezelést megszüntesse, és az adatokat ennél korábbi időpontban is törölje, amennyiben az adatok kezelése már nem szükséges.

VIII. Milyen harmadik személynek adjuk át a személyes adatokat?

Vállalatunk nem továbbítja az Ön személyes adatait az Európai Unión kívüli országokba, valamint nem adja át a személyes adatokat harmadik személyeknek azok saját üzleti céljaira való felhasználásra (például, adatbányász vagy direkt marketing cégek). Ugyanakkor előfordulhat, hogy Vállalatunknak különböző okokból továbbítani kell az Ön meghatározott adatait különböző hatóságoknak vagy más adatkezelőknek, illetve adatfeldolgozóknak.

VIII.1. Hatóságoknak való átadás

Vállalatunk jogszabályi kötelezettség vagy hatósági megkeresés alapján köteles lehet bizonyos adatokat átadni az arra jogosult hatóságoknak (például a rendőrségnek). Adatvédelmi incidens esetén, azaz amikor az általunk kezelt adatok véletlenül vagy jogellenesen megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, jogosulatlanul közlik őket harmadik személlyel, vagy jogosulatlanul hozzáfér valaki, bizonyos adatoknak az adatvédelmi hatóság részére történő átadása válhat szükségessé.

VIII.2. Adatátadás a Porsche Hungaria Kft., a gyártó, a finanszírozók és a biztosítók számára

Amennyiben Ön az általunk értékesített és a Porsche Hungaria Kft. által forgalmazott Audi, Seat, Skoda, Volkswagen vagy Volkswagen Haszongépjármű márkájú gépjárművet vásárol, illetve ezek karbantartását és javítását rendeli meg tőlünk, akkor a Mobilitásgarancia, a jótállás, valamint a hibás teljesítés esetén Önt megillető további jogok aktiválása és érvényesítése során az Ön adatait át kell adnunk a Porsche Hungaria Kft.-nek, illetve a gépjárműgyártónak. Ebben az esetben a Porsche Hungaria Kft., illetve a gépjárműgyártó is az Ön adatainak kezelőjévé válik. Minderről az adatkezelésről további információt talál a jelen Tájékoztató IX. pontjában.

Új autó vásárlása, illetve javítási és karbantartási szolgáltatás igénybe vétele esetén ugyancsak átadjuk adatait a Porsche Hungaria Kft. illetve a gépjárműgyártó számára annak érdekében, hogy megkereshessék Önt annak felmérése céljából, hogy mennyire volt megelégedve a gépjárművel és szolgáltatásainkkal. Ebben az esetben a Porsche Hungaria Kft., illetve a gépjárműgyártó is az Ön adatainak kezelőjévé válik. Amennyiben a DasWeltAuto hálózatban vásárol használt autót, úgy adatait a Porsche Hungaria Kft. részére továbbítjuk, a DasWeltAuto szolgáltatásokra vonatkozó elégedettségének felmérése céljából.

Amennyiben Ön részben vagy egészben banki vagy lízing finanszírozással kíván gépjárművet vásárolni, és ennek ügyintézését a Vállalatunkon keresztül kezdeményezi, az ehhez szükséges adatait átadjuk az Ön által megjelölt finanszírozó banknak vagy lízingcégnek. Ebben az esetben az adott bank vagy lízingcég is az Ön adatainak kezelője lesz. Tájékoztatjuk, hogy ebben az esetben az adott bank vagy lízingcég adatkezeléséről a banktól, illetve lízingcégtől kaphat részletes tájékoztatást.

Amennyiben Ön a gépjárművásárláskor a Vállalatunkon keresztül kívánja megkötni a gépjárműre vonatkozó biztosításokat, Vállalatunk az Ön által választott biztosító megbízottjaként fog eljárni, és az Ön adatait a biztosítónak át fogja adni. Ebben az esetben az adott biztosító az Ön adatainak kezelője lesz. Tájékoztatjuk, hogy ebben az esetben a biztosító adatkezeléséről a biztosítótól kaphat részletes tájékoztatást.

VIII.3. Átadás adatfeldolgozóknak

Vállalatunk a személyes adatok kezelése során szakmai partnereket, ún. adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek Vállalatunk megbízásából tevékenykednek.

Az adatfeldolgozó tevékenységét a megbízásnak és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles folytatni. Önnel szemben Vállalatunk felel az adatfeldolgozó által okozott kárért.

Az adatfeldolgozó partnereket gondosan választottuk ki, akik megfelelő műszaki és szervezési intézkedésekkel gondoskodnak arról, hogy az Ön adatainak a kezelése összhangban legyen az adatvédelmi előírásokkal, és az Ön jogainak a védelme biztosítva legyen. A partnerek az átadott személyes adatokat nem használhatják fel a saját üzleti céljaikra, és az adatokat nem adhatják át harmadik felek részére.

Adatfeldolgozó igénybevételére egyes szerviz-tevékenységek (pl. karosszéria lakatos és fényező munkák, a Mobilitásgarancia szolgáltatások nyújtása) vagy marketing akciók lebonyolítása során (pl. call center, marketing ügynökség) kerülhet sor. Továbbá, a Porsche Hungaria Kft. adatfeldolgozóként jár el, amikor a Porsche Hungaria Kft. által biztosított IT és marketing szolgáltatások igénybevétele során az Ön adatait átadjuk részére, az Ön magasabb szintű kiszolgálása érdekében.

IX. Milyen jogszabályi alapja és céljai vannak az adatkezelésünknek?

A személyes adatok kezelésére csak az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szabályai szerint kerül sor,

 1. a velünk megkötni szándékozott szerződés előkészítéséhez és teljesítéséhez kapcsolódóan (például, ha Ön ajánlatot kér vagy gépjárművet vásárol, vagy javítási szolgáltatást kíván igénybe venni);
 2. amennyiben Vállalatunk jogos érdeke azt megkívánja (például, szerződésből vagy szerződésen kívül keletkezett követelés); vagy
 3. ha Ön az adatainak egy vagy több meghatározott célból és módon való kezeléséhez kifejezetten hozzájárult.

A fentieken túl jogszabály is kötelezheti Vállalatunkat bizonyos személyes adatok kezelésére, illetve meghatározott ideig való megőrzésére.

A következő pontokban a különböző jogszabályi alapon folytatott adatkezelések eseteit, szabályait, célját és a kezelt adatok megőrzési idejét ismertetjük.

IX.1. A szerződés előkészítéséhez és teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelések

IX.1.1. Ajánlatkérés, illetve általános érdeklődés termékekről vagy szolgáltatásokról

Amennyiben Ön bármilyen formában (telefonon, e-mailen, online formanyomtatvány kitöltésével, vagy személyesen) ajánlatot vagy felvilágosítást kér az általunk forgalmazott, Volkswagen Konszernhez tartozó márkával kapcsolatos termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, az ajánlat vagy felvilágosítás kérése során Ön által megadott adatokat fogjuk kezelni.

Az adatkezelés célja az Ön megkeresésének, kérésének megválaszolása.

Az adatok megőrzésének időtartama: amennyiben más jellegű, hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez Ön nem járult hozzá, az adatokat az ajánlatkérés vagy egyéb megkeresés kezeléséhez szükséges időtartamig, de legfeljebb 12 hónapig tároljuk.

IX.1.2. Gépjármű-vásárlás

Amennyiben Ön gépjárművet vásárol nálunk, a gépjármű adásvételi szerződésben megadott adatait (név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, személyi ig. száma, telefonszám, e-mail cím), valamint a megvásárolt gépjármű adatait kezeljük.

Az adatkezelés célja az Önnel kötött szerződés teljesítése, és a számlázás.

Az adatok megőrzésének időtartama: amennyiben más jellegű, hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez Ön nem járult hozzá, az adatokat az adásvételi szerződés teljesítésének ideje alatt (ideértve a garancia szolgáltatások és a hibás teljesítés esetén Önt megillető jogok érvényesíthetőségének időtartamát), de legfeljebb 13 évig tároljuk.

Tájékoztatjuk, hogy a számlát és egyéb számviteli iratokat (az azokon szereplő adatokkal együtt) a mindenkori számviteli jogszabályok előírásainak megfelelően (jelenleg legfeljebb a számlakibocsátás üzleti évének utolsó napjától számított nyolcadik év végéig) kötelesek vagyunk megőrizni.

Használt gépjármű vásárlása esetén a gépjármű adásvételi szerződés aláíróinak személyazonosságát két tanú hitelesíti. A szerződés a tanúk nevét, lakcímét, személyi igazolvány számát és aláírását rögzíti. A tanúk személyes adatait Vállalatunk a szerződésre irányadó megőrzési ideig tárolja, azokat kizárólag a szerződéssel összefüggő célra használhatja fel. 

IX.1.3. Szerviz esedékességre vonatkozó értesítés a jótállási időszak alatt

Az Ön tulajdonában vagy használatában álló gépjárműre vonatkozó jótállás (hétköznapi nevén garancia) időtartama alatt Önt a gépjármű adásvételi szerződésben vagy egyéb alkalommal megadott telefonos elérhetőségén (telefonon vagy sms-ben) megkereshetjük a szerviz időpont esedékességére történő figyelmeztetéssel és szerviz időpont foglalással kapcsolatban. Tekintettel arra, hogy a jótállás időszaka alatt a gyártó által előírt időszakos szerviz intervallum elmulasztása a jótállás elvesztésével járhat, a fenti megkereséssel célunk annak biztosítása, hogy az adásvételi szerződés alapján biztosított jogosultságaival a jótállás teljes ideje alatt élhessen. 

Az adatkezelés célja az Önnel kötött szerződés teljesítése.

IX.1.4. Szerviz-esemény

Amennyiben Ön javítási vagy karbantartási szolgáltatást vesz igénybe vállalatunknál, a szervizmunkalapon megadott adatait (név, cím, telefonszám, e-mail cím) és gépjárműve adatait kezeljük.

Az adatkezelés célja az Ön által megrendelt szolgáltatás teljesítése.

Az adatok megőrzésének időtartama: amennyiben más jellegű, hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez Ön nem járult hozzá, az adatokat a szolgáltatás teljesítéséből követően keletkező esetleges követelések elévülési ideje alatt (ideértve garancia szolgáltatások és a hibás teljesítés esetén Önt megillető jogok érvényesíthetőségének időtartamát), de legfeljebb három évig tároljuk.

Tájékoztatjuk, hogy a számlát és egyéb számviteli iratokat (az azokon szereplő adatokkal együtt) a mindenkori számviteli jogszabályok előírásainak megfelelően (jelenleg legfeljebb a számlakibocsátás üzleti évének utolsó napjától számított nyolcadik év végéig) kötelesek vagyunk megőrizni.

IX.1.5. Biztosítási kárügyintézés

Abban az esetben, ha az Ön gépjárművének javítását a biztosító egészben vagy részben megtéríti, a biztosításhoz kapcsolódó ügyintézés során vállaltunk jellemzően az alábbi személyes adatokat rögzíti és továbbítja a biztosító részére: név, lakcím, telefonszám, járművezető neve, lakcíme (ha eltér), jogosítvány száma, tanú neve, címe, telefonszáma, gépjármű gyártmánya, alvázszáma, motorszáma, rendszáma, biztosítás kötvényszáma, káresemény helyszíne, időpontja. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a biztosító részére továbbított személyes adatok tekintetében a biztosító lesz az adatkezelő, ezzel kapcsolatban felvilágosítást Ön az érintett biztosítótól kérhet.

Az adatkezelés célja: a megrendelt szervizszolgáltatáshoz kapcsolódó biztosítási ügyintézés

Az adatok megőrzésének időtartama: 5 év.

Tájékoztatjuk, hogy a számlát és egyéb számviteli iratokat (az azokon szereplő adatokkal együtt) a mindenkori számviteli jogszabályok előírásainak megfelelően (jelenleg legfeljebb a számlakibocsátás üzleti évének utolsó napjától számított nyolcadik év végéig) kötelesek vagyunk megőrizni.

IX.1.6. Tartozék- és alkatrészvásárlás

Amennyiben Ön gépjárművéhez tartozékot vagy alkatrészt vásárol és a fizetés során számlát igényel, a számlán szereplő adatait (név, lakcím) kezeljük.

Az adatkezelés célja a számlázás.

Adatait külön nem tároljuk, tájékoztatjuk azonban, hogy a számlát és egyéb számviteli iratokat (az azokon szereplő adatokkal együtt) a mindenkori számviteli jogszabályok előírásainak megfelelően (jelenleg legfeljebb a számlakibocsátás üzleti évének utolsó napjától számított nyolcadik év végéig) kötelesek vagyunk megőrizni.

IX.2. Érdekmérlegelés útján megállapított jogos érdeken alapuló adatkezelések

Egyes esetekben az érintettek adatvédelemhez és személyes adataikhoz való joga és az adatkezelők jogos érdekei látszólag ütközhetnek. Ilyen esetekben az adatkezelők érdekmérlegelés útján juthatnak arra a következtetésre, hogy az adatkezelés a jogos érdekeik érvényesítése miatt szükséges. Ilyen esetben nem jogosult azonban az adatkezelő a jogos érdekén túlmenő vagy tömeges adatkezelésre.

Az érdekmérlegelés útján megállapított jogos érdek sokféle lehet, az alábbiakban tájékoztatást adunk a leggyakrabban előforduló ilyen adatkezelésekről.

IX.2.1. Visszahívási akciók

A Volkswagen Konszern által forgalmazott márkákat érintő visszahívási akciók során az érintett gépjármű alvázszáma alapján a Porsche Hungaria Kft. megkísérli azonosítani az érintett gépjármű tulajdonosait. Amennyiben Ön egy ilyen érintett gépjármű tulajdonosa, de adatai a Porsche Hungaria Kft. adatbázisaiban nem szerepelnek, úgy a Porsche Hungaria Kft. a mindenkori illetékes hatóságtól (jelenleg a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Államtitkárságától) szerzi be az Ön adatait.

Az adatkezelés indoka a valamilyen biztonsági kockázattal érintett gépjármű azonosítása és visszahívása az Ön biztonsága érdekében.

Az adatok megőrzésének időtartama: a visszahívás okából fakadóan keletkezett igényekből származó követelések elévülésének ideje, de legfeljebb 10 év.

IX.2.2. Motorcsere

Motorcsere esetén az új motorba a régi motorszám kerül beütésre, amelyet a Porsche Hungaria Kft. jogszabály alapján köteles nyilvántartani, az Ön nevével és lakcímével együtt.

Az adatkezelés indoka jogszabályi kötelezettség.

Az adatok megőrzésének időtartama: 10 év

IX.2.3. Ügyél-elégedettség mérése

Az új autót vásárlókat időről időre megkereshetjük, hogy felmérjük mennyire voltak megelégedve a gépjárművükkel és szolgáltatásainkkal. Időről-időre ilyen céllal továbbíthatjuk adatait a Porsche Hungaria Kft.-nek, illetve a márka szerinti gyártónak, amely esetben a Porsche Hungaria Kft., illetve gyártó válik az Ön adatainak kezelőjévé.

Az adatkezelés indoka a gépjárművek és szolgáltatások folyamatos fejlesztése, az ügyféligények jobb felmérése.

Az adatok megőrzésének időtartama: a megkereséstől számított 12 hónap.

IX.2.4. Szerződésen kívüli károkozás

Amennyiben valaki a velünk megkötött szerződéseihez nem kapcsolódóan okoz kárt Vállalatunk számára, például, egy tesztvezetés során az ő hibájából kár keletkezik a tesztvezetésre átvett gépjárműben, vagy a kereskedésben, illetve szervizben anyagi kárt vagy személyi sérülést okoz, vállalatunk a kárral kapcsolatos igényérvényesítés során kezelni fogja a károkozó adatait (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím).

Az adatkezelés indoka a jogos igény érvényesítése.

Az adatok megőrzésének időtartama: az igényérvényesítéshez szükséges idő, illetve a követelés elévülésének időtartama, vagy legfeljebb a káreseményről való tudomásszerzéstől számított öt év, attól függően, hogy melyik a hosszabb.

IX.2.5. Bírság továbbszámlázása, biztosítási ügyintézés, hatósági megkeresés

Amennyiben Ön bérbe vesz vagy tesztvezetésre átvesz egy gépjárművet, és azzal szabálysértést követ el vagy egyéb, pótdíj szankcióval járó szabályszegést követ el (pl. jegyváltás nélkül parkol), a kiszabott bírságot, díjat vagy pótdíjat továbbszámlázzuk Önnek. Ezekben az esetekben a szükséges, a bérleti szerződés megkötése illetve a tesztvezetés során megadott adatait (név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, telefonszám, e-mail cím) kezelni fogjuk. Ha pedig a gépjárművel olyan esemény történik, amely biztosítási káreseménynek minősülhet, úgy a kárbejelentőn megadott adatait kezelni valamint továbbítani fogjuk a biztosítónak.

Az adatkezelés indoka a jogos követelés érvényesítése.

Az adatok megőrzésének időtartama: az igényérvényesítéshez szükséges idő, illetve a követelés elévülésének időtartama (a kár bekövetkeztétől számított öt év), illetve a számlát és egyéb számviteli iratokat (az azokon szereplő adatokkal együtt) a mindenkori számviteli jogszabályok előírásainak megfelelően (jelenleg legfeljebb a számlakibocsátás üzleti évének utolsó napjától számított nyolcadik év végéig) kötelesek vagyunk megőrizni.

Amennyiben az Ön gépjármű használata során a hatósági eljárás indul, és a hatóság ezzel kapcsolatban keresi meg a Vállalatunkat, akkor a hatóság által igényelt adatokat (jellemzően név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, telefonszám, e-mail cím) a hatóságnak átadjuk.

IX.2.6. Műszaki vizsga lejáratával kapcsolatos értesítés

Abban az esetben, ha Vállalatunk nyilvántartása szerint az Ön gépjárművének a műszaki vizsgája rövidesen lejár, a lejáratot megelőzően értesítést küldünk Önnek a műszaki vizsga esedékességéről. Ezen megkereséssel célunk annak biztosítása, hogy az Ön gépkocsija folyamatosan rendelkezzen érvényes forgalmi engedéllyel. Ennek érdekében a gépkocsi forgalmi engedélyének számát és érvényességi idejét rögzítjük rendszerünkben.

Az adatkezelés indoka az Ön jogos érdekének érvényesítése.

Az adatok megőrzésének időtartama: folyamatos ügyfélkapcsolat esetén az ügyfélkapcsolat fennállása alatt, egyébként a forgalmi engedély Vállalatunk által rögzített érvényességi idejének lejártát követő legfeljebb öt év.

IX.3. Kifejezett hozzájáruláson alapuló adatkezelések

Vállalatunk az Ön személyes adatait (név, lakcím, születési hely és idő, telefonszám, e-mail cím) automatizált döntéshozatalhoz, illetve profilozáshoz, továbbá üzletszerzési céllal, így új termékajánlatok, akciók népszerűsítése, piackutatás, tesztvezetésre szóló felhívás, nyereményjáték és jótékonysági akciókba való bekapcsolódás céljából kezeli, kizárólag abban a körben, amelyhez Ön az adatkezelési hozzájárulás kitöltése során hozzájárult.

A fentieken belül az adatkezelés célja az, hogy Vállalatunk

 1. az ügyféllel vagy játékossal szemben fennálló, szerződésen vagy jogszabályon alapuló jogait gyakorolja, kötelezettségeit teljesítse;
 2. az ügyfelek és érdeklődők tekintetében biztosítsa és ellenőrizze a minőségi szabványoknak megfelelő, magas színvonalú kiszolgálást (különös tekintettel a garanciális ügyintézésre, a visszahívási akciókra, az inkognitó tesztekre és a CRM-programra);
 3. a tesztvezetők adatait a megkereső hatóság (különösen a közúti szabálysértési eljárásban eljáró hatóság) részére továbbítsa;
 4. az érintettek vonatkozásában piackutatást és közvetlen üzletszerzést (direkt marketing) végezzen elektronikus úton és más módon, tájékoztatókat és hírleveleket küldjön részükre az általuk kiválasztott módon;
 5. az érintettek Vállalatunknál már nyilvántartott adatait folyamatosan aktualizálja a későbbi kapcsolatfelvételek alkalmával;
 6. az érintettekkel folyamatos kapcsolatot tartson.

Az adatok megőrzésének időtartama: az üzletszerzési céllal kért és gyűjtött adatokat az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig tároljuk, kivéve, amennyiben az alábbiakban ettől eltérő megőrzési idő szerepel.

IX.3.1. Automatizált döntéshozatal és profilozás

Vállalatunk az Ön kifejezett és előzetes hozzájárulása esetén az Önről Vállalatunknál rendelkezésre álló vagy más forrásból jogszerűen szerzett adatok alapján bizonyos célzott megkereséseket automatizált döntéshozatal útján és profilozás eredményeként küldhet. Az automatizált döntéshozatal előre meghatározott szempontok szerinti leválogatással történik, a korábbi adatok alapján meghatározható profilnak megfelelően. Ilyen adatok lehetnek többek között az Ön személyére (pl. nemére, életkorára, lakhelyére, foglalkozására, kedvteléseire) életkörülményeire (pl. családi állapotára és helyzetére, jövedelmi viszonyaira), felhasználási szokásaira vonatkozó adatok. A profilozás célja az Ön felhasználási szokásainak, preferenciáinak leginkább megfelelő ajánlatok kidolgozása.

Ön bármikor további információt kérhet a profilozás módjáról, különösen a figyelembe vett adatokról, az azokból levont következtetésekről, illetve az adatok forrásáról.

IX.3.2. Új termékajánlat, akciók, hírlevelek

Amennyiben Ön hozzájárul Vállalatunk adatkezeléséhez az új termékek, szerviz- és alkatrészakciók, hírlevelek, márkamagazinok stb. küldése céljából, Vállalatunk az Ön adatait e célra elkülönítetten kezeli addig, amíg az adatkezelési hozzájárulást Ön vissza nem vonja.

IX.3.4. Piackutatás

Vállalatunk külön, és a közvetlen üzletszerzési céllal kezelt adatokkal össze nem kapcsolható listákon tartja nyilván azon érintettek személyes adatait, akik kizárólag a fogyasztói szokásaik megismerése érdekében történő kapcsolatfelvétel (piackutatás) céljából történő felhasználáshoz adták hozzájárulásukat. Vállalatunk a piackutatás után haladéktalanul leválasztja az Ön név- és lakcímadatát a kutatás egyéb adatairól, és elkülönítetten, az Ön beazonosíthatóságát és a válaszaival történő összekapcsolását kizáró módon tárolja azokat. Az elkülönítéstől kizárólag az Ön kifejezett hozzájárulása esetén tekint el Vállalatunk.

IX.3.5. Tesztvezetés

Tesztvezetésre jelentkezés esetén az Ön nevén, lakcímén, telefonszámán és e-mail címén kívül, nyilvántartásba vesszük személyi igazolványa és jogosítványa számát, születési helyét és idejét, valamint anyja nevét. Ezekre az adatokra jogos érdekeink érvényesítése céljából is szükségünk van (a megőrzés indokáról és időtartamáról részletesen lásd a jelen Tájékoztató VII.2.5. pontját).

IX.3.6. Nyereményjáték

Meghatározott nyereményjátékra való jelentkezés esetén Vállalatunk a játékszabályzatban meghatározott személyes adatokat kezeli a sorsolás lebonyolítása és a nyeremények átadása céljából. Egyéb érvényes adatkezelési hozzájárulás hiányában Vállalatunk a nyereményjáték lebonyolítását követően törli a játékosok adatait. Vállalatunk a nyertesek adatait a nyereményekkel kapcsolatos esetleges igényérvényesítéssel kapcsolatos, illetve az adózással és a szerencsejátékok felügyeletével kapcsolatos jogszabályok szerinti kötelezettségek elévülési idején belül őrzi meg, ezt követően törli.

IX.3.7. Jótékonysági akciók

Az egyes jótékonysági akciók céljából egyedi módon gyűjtött és kezelt adatokat Vállalatunk egyéb általános adatkezelési hozzájárulás hiányában a jótékonysági akció megvalósulását követően törli.

IX.4. Jogszabály alapján kötelező adatkezelések

IX.4.1.  A pénzmosási törvény alapján végzett ügyfél-átvilágítás

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben („Pmt.”) előírt feltételek teljesülése esetén vállaltunk köteles a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítási intézkedések megtételére. Ennek keretében Vállalatunk a Pmt. által előírt személyes adatokat rögzíti, továbbá az Ön személyazonosító igazolványáról és lakcímkártyájáról másolatot készítünk. A rögzített adatokat és a személyazonosító okmányokról készült másolatokat a Pmt-ben meghatározott esetekben vállalatunk az illetékes hatóságok felé továbbíthatja.

Az adatkezelés indoka jogszabályi kötelezettség.

Az adatok megőrzésének időtartama: a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás alapjául szolgáló ügylet teljesítésétől számított 8 év.

X. Mik azok a sütik és közösségi pluginek, és mire szolgálnak?

Weboldalunk automatikusan gyűjt adatokat ún. sütik (cookies) alkalmazása révén. A süti egy kis méretű szöveges fájl, amely internet beállításokat tárol. Szinte minden honlap alkalmazza ezt a technológiát.

Amikor először látogat el a weboldalra, a süti automatikusan letöltődik a keresőjéből. Ha legközelebb ugyanarról az eszközről lép be a weboldalra, a sütit – és a benne foglalt információt – vagy visszaküldi a rendszer annak a weboldalnak, amely létrehozta (ún. saját süti), vagy elküldi egy másik weboldalnak, amelyhez tartozik (ún. partner süti). Így a weboldal felismeri, hogy az adott oldalt ezzel a keresővel megnyitották, és egyes esetekben módosítja a megjelenített tartalmat.

A weboldalainkon használt sütikről bővebb információt talál az egyes weboldalakon elhelyezett linkeken.

XI. Ki jogosult megismerni az Ön általunk kezelt adatait?

A kezelt adatokat Vállalatunk illetékes munkavállalói, valamint a jelen Tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozók munkatársai jogosultak megismerni abban a körben, amelyben ez a feladataik ellátásához szükséges.

[Kelt]
[cégnév]

Összefoglaló táblázat a kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról és megőrzési idejéről

Bejelentkezés a hírlevélhez

Hírlevelünkkel rendszeresen információkat kap autókereskedésünkről és exkluzív ajánlatainkról.

A megadott adatok hibásak. Próbálkozzon újra.

Kérjük, válasszon megszólítást!

Sajnos a hírlevél regisztrációval kapcsolatosan probléma merült fel. Kérjük, próbálkozzon újra később.

checkbox_default

Köszönjük!

Sikeresen feliratkozott hírlevelünkre.

Küldünk Önnek egy levelet, amely tartalmaz egy megerősítő hivatkozást, melyet el kell fogadnia a regisztráció véglegesítéséhez.